Denní archiv Červenec 8, 2018

0

Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)

Horst Wendlandt, šéf pro­dukč­ní fir­my Rialto, byl v roce 1964 na vrcho­lu své úspěš­né kari­é­ry. Oba fil­my, Poklad na Stříbrném jeze­ře i Vinnetou, dosáh­ly neví­da­né­ho divác­ké­ho úspě­chu, a tak bylo zce­la při­ro­ze­né, že chtěl v natá­če­ní may­o­vek pokra­čo­vat. Ze své­ho sezna­mu si vybral dru­hý díl romá­nu Vinnetou a kni­hu Mezi Supy, kte­rá zahr­nu­je dva na sebe nava­zu­jí­cí pří­běhy Syn lov­ce...

0

Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku

Společnost SEGA je u Nintenda vel­mi zná­má, a pro­to neby­lo až tako­vým pře­kva­pe­ním, že vyjde z jejich pro­duk­ce dal­ší hra pro Nintendo 3DS. Tím je nin­ja mlá­tič­ka Shinobi, kte­rá opět sli­bu­je mno­hé. Tuto hru vytvá­ří sku­pi­na Griptonite Games pod zášti­tou spo­leč­nos­ti SEGA. Tentokrát se vydá­te na své dob­ro­druž­ství s hrdi­nou jmé­nem Jiro Musashi, kte­rý...

0

Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář

Známý psy­cho­a­na­ly­tik Judd Stevens žije jako sta­rý mlá­de­nec. Má luxus­ní byt a jeho služ­by vyu­ží­vá spous­tu lidí, pře­de­vším boha­tí a zná­mí lidé. Kolem něj však začnou umí­rat lidé a hlav­ní pode­zře­ní padá na něj. Dokáže odha­lit tajem­né­ho vra­ha a zachrá­nit svůj život? Tak tahle kni­ha byla pro mě obrov­ským pře­kva­pe­ním! Detektivky pří­liš nevy­hle­dá­vám, pro­to­že...

0

„Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?“ - To najdete v knize Náš tajný příběh

„Hlavně ale bre­čím kvů­li neko­neč­né samo­tě, kte­rá mě v tuhle chví­li pohl­cu­je.“ (str. 221) Olivia se pro­bou­zí z kóma­tu a zjiš­ťu­je, že jí kus živo­ta chy­bí. Nejde jenom o pár měsí­ců, ale rov­nou o celé čty­ři roky. V zrca­dle nepo­zná­vá ani sama sebe, pro­to­že si pama­tu­je sebe o čty­ři roky mlad­ší. Nechápe, proč se neba­ví se svou nej­lep­ší...

0

Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)

Stále někam spě­chá­me, nic nestí­há­me a ničí nás stres? Pečujeme o své blíz­ké a na sebe čas­to zapo­mí­ná­me. Známe vůbec své tou­hy, cíle či to, co nás zaru­če­ně potě­ší? Pokud ne, zkus­me se na chví­li zasta­vit a pro­nik­nout hlou­bě­ji do své­ho nit­ra. Inspirativní deník - 52 SEZNAMŮ K SEBEPOZNÁNÍ od autor­ky Moorey Sealové nám v tom pomů­že....

0

POD MASKOU i ten nejserióznější a nejváženější občan může být zločincem

Toužíte-li si pře­číst napí­na­vý pří­běh s krás­ně vymyš­le­nou a doko­na­le pro­pra­co­va­nou záplet­kou, zce­la urči­tě si nenech­te ujít krimi-román pod názvem „Pod mas­kou“ od švéd­ské­ho novi­ná­ře a spi­so­va­te­le Matse Olssona. Tuto kni­hu vyda­lo Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s.r.o.. Další pří­pad Harryho Svenssona chtě nechtě na sebe nene­chal dlou­ho čekat, ač do něj byl vta­žen i tak...

0

Odhalte „Tajemství kouzelného pírka“. Kdo chce vědět, ten se dozví. Kdo chce uvěřit, ten uvěří...

Až se zase půjde­te podí­vat do něja­ké­ho muzea, buď­te bdě­lí. Kdo chce vědět, ten se dozví. Kdo chce uvě­řit, ten uvě­ří. Jiné bytos­ti oží­va­jí pře­de­vším na těch nej­zá­had­něj­ších mís­tech. Podíváte-li se pozor­ně, mož­ná si všim­ne­te i něče­ho víc než jen skle­ně­ných vit­rín, umě­lých rost­lin a „vycpa­ných“ pre­pa­rá­tů z „hro­ma­dy slá­my a staré­ho peří“. Nezapomenutelný...

0

Poručík Backstrom

Televizní kri­mi tvor­ba nás obda­ři­la už mno­ha aso­ci­á­ly, jejichž mozek je doko­na­le uspů­so­ben na řeše­ní zlo­či­nů, ale jinak jsou prak­tic­ky nepo­u­ži­tel­ní. Poručík Everett Backstrom je alko­ho­lik se stra­vo­vá­ním Homera Simpsona, kte­rý neu­dě­lá ani krok bez dout­ní­ku, pla­cat­ky a sar­kas­mu. Je to ale vyni­ka­jí­cí vyšet­řo­va­tel s neo­myl­ným instink­tem a také výbor­ný psy­cho­log snad­no pro­ni­ka­jí­cí...

0

Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké kouz­lo, pro jiné „kata­fi­ly“ je roz­sáh­lou pod­zem­ní sítí kata­komb, kde se skrý­vá laby­rint tune­lů, míst­nos­tí a míst, kde v daných dobách spo­či­nu­ly...

0

Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

Milujete kri­mi­nál­ky, kde se tým vyšet­řo­va­te­lů sna­ží dopad­nout pacha­te­le, sklá­dá jed­not­li­vé sto­py, kte­ré je navá­dí ať již blí­že nebo dále od vyře­še­ní otá­zek, a záro­veň máte mož­nost nahléd­nout do pacha­te­lo­vy moti­va­ce, plá­no­vá­ní jed­not­li­vých kro­ků až po spáchá­ní dané­ho činu? Pakliže jste si odpo­vě­dě­li v obou pří­pa­dech klad­ně, pak se smě­le pusť­te do čte­ní...

0

LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks. Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní...

0

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka. Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho živo­ta – jíd­lem, pre­ven­cí, tera­pií, pra­cí. Informace v kni­ze vychá­zí z vědec­kých bádá­ní a také z osob­ní zku­še­nos­ti autor­ky, kte­rá se téma­tu nejen výži­vy věnu­je...

0

Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“

Tajný deník či diář by zce­la urči­tě měla vlast­nit kaž­dá dospí­va­jí­cí dív­ka, aby si tak moh­la zapi­so­vat svo­je přá­ní, myš­len­ky, sny, a hlav­ně si pro­střed­nic­tvím něho udě­la­la ve svých věcech  a dív­čích zále­ži­tos­tech pořá­dek a pev­ný řád, a sama tak před­chá­ze­la pří­pad­né­mu cha­o­su a tíži­vé samo­tě. Deník je navíc dopl­něn o nej­růz­něj­ší tes­ty, díky kte­rým kaž­dá dív­ka obje­ví své...

1

O největší knižní genocidě století se můžete dočíst v knize „Zloději knih“ - pátrání po zmizelých knihovnách

Kniha „Zloději knih“ pře­váž­ně infor­mu­je o niči­vém a maso­vém niče­ní, rabo­vá­ní nepo­ho­dl­né lite­ra­tu­ry v zemích, jako jsou Německo, Nizozemí, Francie, Itálie, Polsko nebo Rusko. A ať se to zdá jak­ko­liv nesku­teč­né, v této době sho­ře­lo až na tisí­ce knih. „Kde pálí kni­hy, tam lidi také pálí nako­nec.“ (Heindrich Heine) Pálení knih bylo a je jed­no z nej­vět­ších bar­bar­ství...

TV Barrandov - 08.07.20180

TV Barrandov - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký seri­ál (1...

ČT - 08.07.20180

ČT - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
SvětáciZábavná sou­těž­ní hra o tom, jak si pod­ma­nit vel­ký svět (2007). Připravili: M. Przebinda, M. Najbr...

Prima - 08.07.20180

Prima - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruMladá kla­ví­rist­ka je pře­svěd­če­ná, že vidě­la ženu, kte­rá se uto­pi­la v řece a na bře­hu zane­cha­la malé...

NOVA - 08.07.20180

NOVA - 08.07.2018

Televizni pro­gram na 08.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Partie krás­né­ho dragounaPolicejní rada Vacátko se svou mor­d­par­tou vyšet­řu­je vraž­du boha­té sou­krom­ni­ce z Libně. ČR 1970, kri...

0

Lucifer aneb Šarmantní Princ Temnoty držící se lehce v pozadí

„Po čem oprav­du tou­ží­te?“ Lucifer Morningstar Jaká podo­ba Vládce pekel se nám ten­to­krát dosta­la do spá­rů? Satan, Lucifer, Kníže či Princ Temnoty…všechno názvy pro tu samou bytost. Padlého andě­la, kte­rý se vze­přel bohu a stal se vlád­cem Pekla. Tam dohlí­ží na démo­ny, zatra­cen­ce, pad­lé duše…nebo ne? Co se sta­ne, když ho pano­vá­ní...

0

Supergirl aneb Důstojný závan 90kové atmosféry

„Když jsem byla dítě, moje pla­ne­ta Krypton byla zni­če­na…“ Kara Zor – El Jakou ces­tou se vydal seri­ál věno­va­ný Supermanově sestřen­ce? Superman a Batman jsou prav­dě­po­dob­ně nej­čas­tě­ji zpra­co­vá­va­ný­mi komik­so­vý­mi posta­va­mi. A teh­dy, když je náho­dou jed­no­ho nebo dru­hé­ho naha­ně­če padou­chů pří­liš, při­chá­zí ke slo­vu tu syn, tu věr­ný pomocník…nebo sestřen­ka. Superdívka tu...