Denní archiv Červenec 6, 2018

Tísňové volání (Den skyldige) – Recenze0

Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%

Dánský thriller Tísňové volá­ní se celý ode­hrá­vá výhrad­ně v pro­sto­rách budo­vy, kde pra­cu­jí poli­cej­ní ope­rá­to­ři tís­ňo­vé lin­ky, jejichž pra­cov­ní nápl­ní je vyslech­nout vola­jí­cí­ho a poslat za ním poli­cej­ní jed­not­ku či sanit­ku v závis­los­ti na tom, kvů­li čemu volá. Hlavním hrdi­nou je jeden z dis­pe­če­rů jmé­nem Asger, jenž ke kon­ci smě­ny při­jme hovor od une­se­né ženy, kte­rá mlu­ví...

0

Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%

Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne.... Tuhle recen­zi bude­te mož­ná číst stej­ně dlou­ho jako kou­kat na „film“ Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí nato­či­la krát­ký film na pře­dem dané téma. Bylo to v rám­ci pro­jek­tu 48 Hour Film Project Brno. Ten spo­čí­vá v tom, že má pře­dem poža­do­va­né zadá­ní v podo­bě postav a urči­tých rekvi­zit. Díky...

0

Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč

Co skrý­vá lehce zapad­lý, přes­to vel­mi ori­gi­nál­ní sní­mek Jan Svěráka? Česká kine­ma­to­gra­fie se v posled­ních letech čas­to uve­le­bi­la v něko­li­ka kole­jích, kte­ré její tvůr­ci nejsou pří­liš schop­ni nebo ochot­ni opus­tit. Máme tu boha­tý mate­ri­ál kome­dií pochyb­né kva­li­ty, ke kte­rým kaž­do­roč­ně při­bý­va­jí dal­ší. Jsou výbor­ně obsa­ze­né, ale čas­to bez­du­ché a sází­cí na nená­roč­nost divá­ka,...

0

Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS

Mario a Sonic se dali dohro­ma­dy a zasou­tě­ží si na Olympiádě. Vůbec popr­vé se spo­lu Mario a Sonic před­sta­ví na Nintendu 3DS a sli­bu­jí, že to bude stát oprav­du za to. Hra bude obsa­ho­vat více než 50 ori­gi­nál­ních olym­pij­ských spor­tů a bude pod­po­ro­vat i mul­tipla­yer, tak­že bude­te moci vyzvat na sou­boj i své­ho kama­rá­da, či kama­rád­ku. Díky doko­na­lé­mu...

0

3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo!

U2 jako prv­ní kape­la na svě­tě nato­či­la záznam ze své­ho tur­né Vertigo kom­plet­ně ve 3D. Podle Bona chce sku­pi­na U2 pro­střed­nic­tvím 3D zázna­mu dovo­lit i mla­dým fanouškům pocí­tit vřa­vu a atmo­sfé­ru jejich kon­cer­tů. Jednak pro­to, že jejich kon­cer­ty jsou vět­ši­nou obsa­ze­né mno­ho měsí­ců dopře­du a jed­nak pro­to, že lís­tek na jejich kon­cert sto­jí...

TV Barrandov - 06.07.20180

TV Barrandov - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 06.07. 02:25 06.07. 03:15Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Prima - 06.07.20180

Prima - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
UprchlíciZkušený ban­kov­ní lupič v zaje­tí ama­tér­ské­ho neši­ky. Gérard Depardieu a Pierre Richard prcha­jí před záko­nem v...

NOVA - 06.07.20180

NOVA - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rodinné tram­po­ty ofi­ci­á­la TříškyLze zís­kat ztra­ce­nou dušev­ní rov­no­váhu poby­tem na ven­ko­vě? ČR 1949, kome­die. Hrají Saša Raš...

ČT - 06.07.20180

ČT - 06.07.2018

Televizni pro­gram na 06.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Gustav Brom Big BandÚčinkují: M. Donutil, H. Blehárová, H. Vondráčková, M. Chodúr, M. Kasprzyk, J. Faulk...

0

Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)

I když se to ve fil­mu Muž, kte­rý zabil Dona Quijota sta­ne, nikdo nemů­že pochy­bo­vat, že tako­vý rytíř nezmi­zí jen tak ze svě­ta. Jednak je to před­sta­vi­tel rytíř­ských ctnos­tí, jed­nak je to roman­tic­ký hrdi­na, kte­rý si zaslou­ží obdiv v kaž­dé době. Možná i pro­to si ho reži­sér a scé­náris­ta Terry Gilliam vybral jako...