Denní archiv Červenec 5, 2018

0

Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“

Toužíte-li po odpo­čin­ko­vé lite­ra­tu­ře s jed­no­du­chým dějem a leh­kou záplet­kou, zce­la urči­tě se vám bude líbit kni­ha s názvem „Zvláštní pří­běh“ od Kataríny Gillerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto. Zvláštní pří­běh vás hned na prv­ní pohled upou­tá svo­jí vel­mi „něž­nou“ obál­kou, na kte­ré spat­ří­te v ruce kyti­ci žlu­tých růží, jež jsou sym­bo­lem celé kni­hy, ale i jakým­si...

0

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

Je vám pade­sát? Šedesát? Sedmdesát? Víc? Chcete se obě­sit? Utopit? Spolykat práš­ky? Zkuste si před­tím pře­číst tuhle kníž­ku. Zase na star­tu.... asi tak nějak se cítí spous­ta žen: tj. sta­rá, ošk­li­vá, str­ha­ná žen­ská, o kte­rou nemá nikdo zájem, a kte­rá jen poslou­ži­la své­mu úče­lu, a nyní je odkopnu­tá jako již nepo­třeb­ná hrač­ka a mož­ná i nahra­ze­na mlad­ší kopií... Když...

LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!0

LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!

LG je per­spek­tiv­ní fir­ma, kte­rá už má za sebou řadu úspě­chů, a pro­to se není čemu divit, že občas se pouš­tí do zají­ma­vých hlá­še­ní. Tentokrát při­šli s tím, že OLED tele­vi­ze již nebu­dou v domác­nos­tech něčím výji­meč­ným, ale běž­nou sou­čás­tí. Ve svém tvr­ze­ní dále uvá­dě­jí, že tomu nebu­de dlou­ho a tuto osvě­tu datu­jí do...

0

Každý z nás zná nějaké „Mýty a předsudky o zvířatech“, ale je to skutečně všechno pravda, co se o nich říká? Anebo je ve skutečnosti všechno tak trochu jinak?

Je prav­da, co se o nich říká? Zkuste mýty a před­sud­ky o nich roz­lousk­nout pro­střed­nic­tvím kni­hy „Mýty a před­sud­ky o zví­řa­tech“ od Pavly Hanáčkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros. Lidé čas­to zví­řa­tům při­su­zu­jí vlast­nos­ti, kte­ré nejsou pří­liš licho­ti­vé. Hady poklá­da­jí za sliz­ké, liš­ky za pod­ši­té, osly za hloupé, pštro­sy za zba­bě­lé a žra­lo­ky za živo­tu nebez­peč­né. Čím...

0

Bus Simulator 18 (Bezkonkurenční simulátor MHD)

Máme simu­lá­tor evrop­ských tirá­ků, máme simu­lá­tor ame­ric­kých a na co se zapo­mí­ná? Na dál­ko­vou, pří­pad­ně měst­skou, dopra­vu. Autoři dvou TIR simu­lá­to­rů plá­nu­jí vydat simu­lá­tor dál­ko­vé auto­bu­so­vé dopra­vy. A co měst­ská? Tu udě­la­li ten­to rok auto­ři ze Stillalive stu­di­os. Plánovaný datum vydá­ní je 13. čer­ven­ce, a tak mají recen­zen­ti dost času na to, aby moh­li...

0

Máte-li doma malého vědátora, jež rád experimentuje, zcela určitě ho nechte vyzkoušet a otestovat „Senzační výbušné experimenty“

Máte-li doma malé­ho vědá­to­ra, jež rád expe­ri­men­tu­je a trouf­ne si i na slo­ži­těj­ší poku­sy, jež vyža­du­jí pře­váž­ně dohled dospě­lé oso­by, je prá­vě kni­ha Senzační výbuš­né expe­ri­men­ty od Radka Chajdy, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, prá­vě tou pra­vou „vědá­tor­skou“ pří­ruč­kou pro vás a vaše děti. Kniha obsa­hu­je 50 efek­tiv­ních poku­sů pro mla­dé milov­ní­ky tech­ni­ky, samo­zřej­mě...

0

Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou.

Také vás a vaše děti fas­ci­nu­je noč­ní oblo­ha plná hvězd a rádi bys­te se o ní dozvě­dě­li mno­hem více? Pak jsou tu pro vás „Nebeské sym­fo­nie“ od auto­rů Petra Horálka, Miloše Rábla a Vladislava Slezáka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress. S tou­to kni­hou si dopře­je­te jedi­neč­ný audi­o­vi­zu­ál­ní záži­tek tj. díky pro­po­je­ní krás­ných foto­gra­fií den­ní a noč­ní oblo­hy...

0

Brickleberry aneb Park s nulovou šancí na přežití

Parta totál­ních mago­rů a cynic­ký mlu­ví­cí med­ví­dek? Proč ne… Na ten­to ani­mák se pro­sím nekou­kej­te, pokud jste útlo­cit­ná duše, máte rádi zví­řát­ka, odpu­zu­jí vás spros­tá slo­va, omdlé­vá­te při naho­tě (byť kres­le­né) a při zmín­ce o dro­gách utí­ká­te z míst­nos­ti. Pokud vám ani jed­no z toho neva­dí, či to nao­pak vítá­te, pak vítej­te v národ­ním par­ku, kte­ré­mu velí mega­ko­kot Woody...

0

FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!

Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvě­lou stří­leč­ku neza­hrát kom­plet­ně ve 3D, když k tomu sta­čí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chce­te na vašem počí­ta­či zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu bude­te potře­bo­vat 3D dri­ve­ry od NVidie, hru FarCry a gra­fic­kou kar­tu GeForce 4 MX4400, nebo lep­ší, a může­te se do...

0

Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy

„Tvůj úkol, Jime, jest­li se roz­hod­neš ho při­jmout.“ Využití jmé­na nebo počá­tek legen­dy? S cito­va­nou for­mu­la­cí se vět­ši­ně divá­ků a cti­te­lů kva­lit­ní akce asi vyba­ví hlav­ně posta­va Ethana Hunta v podá­ní Toma Cruise a mož­ná si pomys­lí něco o vykrá­dá­ní. Ale to by byl kolosál­ní omyl, pro­to­že Jim a jeho tým tu byli dáv­no před Huntem....

0

Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“

Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v pří­pa­dě, že mě to nechá­te udě­lat po mém.“ Jockey: „A to je jak přes­ně?“ Frank Martin: „Tak, že neřek­nu živé duši, jak to přes­ně udě­lám.“ Jockey:“A je něco, co nám může­te říct?“ Frank Martin: „Že ho tam dosta­nu v pořád­ku.“ Když se občas podí­vám na...

0

Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany

Nová čes­ká pohád­ka Čertí brko, kte­rou natá­čí reži­sér Marek Najbrt, vstou­pí do kin letos v lis­to­pa­du. Hlavní roli mla­dé­ho čer­ta, zlep­šo­va­te­le a vyná­lez­ce Bonifáce, hra­je Jan Cina. Podívejte se na ukáz­ku z natá­če­ní scé­ny, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci upro­střed lesa. Čertovské rekvi­zi­ty pro čer­ta Bonifáce „Točíme krás­nou scé­nu, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci. Moje...