Denní archiv Červenec 4, 2018

0

Expendables: Postradatelní 2 – film, který si nemůžete nechat ujít!

Obrovskou popu­la­ri­tu fil­mu Sylvestera Stallona Expendables: Postradatelní způ­so­bi­ly pře­krás­né a napí­na­vé akce a pře­střel­ky. Dále na divá­ka zapů­so­bi­li zná­mé legen­dy ame­ric­ké­ho fil­mu, kte­rou je napří­klad sám Sylvester Stallone, nebo Jet Li, Dolph Lundgren a dal­ší. Tentokrát v Expendables: Postradatelní 2 se těš­te neje­nom na ješ­tě více fil­mo­vých legend v podo­bě Chucka Norrise, Jean-Claude Van Damma,...

0

Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna

Oprávněný kult nebo oprav­do­vá koko­ti­na? Z titul­ku je cel­kem jas­né, že dneska nepů­jde o recen­zi Bessonova fil­mu, ale kanad­ské­ho seri­á­lu, kte­rý se k nám dostal ve stej­né vlně jako Xena, Herkules, Andromeda nebo Krok za kro­kem. Zápletka je tady cel­kem jed­no­du­chá a sko­ro stej­ná jako u Bessona. Mladá hol­ka Nikita, kte­rá se potlou­ká po uli­cích...

Perfektná kúzelnícka šou! 😮...0

Perfektná kúzelnícka šou! 😮...

Perfektná kúzel­níc­ka šou! 😮

Ako to uro­bil? Pozrite si výbor­né vyst­úpe­nie z Talentu.

Toto kúzel­níc­ke čís­lo z Talentu val­cu­je Youtube: Jeho tri­ky s kar­ta­mi vám vyra­zia dych!

Pozrite si jeho fan­tas­tic­ké vyst­úpe­nie vo videu.Odkaz na celý čl&#2...

0

Léčba duše bez pilulek? Stačí se projít lesem, radí japonský bestseller.

Shinrin-yoku, to je kniž­ní novin­ka, kte­rá čte­ná­řům radí, jak vyu­žít bla­ho­dár­né účin­ky pří­ro­dy.  Kromě vědec­kých poznat­ků pro­fe­so­ra Yoshifumi Miyazakiho v ní najde­me také prak­tic­ké tipy, jak zmír­nit nega­tiv­ní účin­ky dneš­ní uspě­cha­né doby. To, že se v posled­ních letech one­moc­ně­ní spo­je­ná se stre­sem sta­la glo­bál­ním spo­le­čen­ským pro­blé­mem, je nám pod­sou­vá­no ze všech stran....

1

Krok za krokem aneb Klasická perla rodinného sitcomu

„Step by step…day by day….“ Krok za kro­kem, úvod­ní zněl­ka Patří star­ší sit­co­my do staré­ho žele­za, nebo mají stá­le čím oslo­vit? Během 90. let se v tele­viz­ních pro­gra­mech snad všech našich sta­nic obje­vi­la celá řada seri­á­lů, kte­ré dodneš­ka neze­stár­ly a prá­vem si zís­ka­ly sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu a mnoh­dy oprav­du kul­tov­ní posta­ve­ní. Na jejich výsled­né...

Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!0

Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!

Na trhu je spous­ta tele­vi­zí, kte­ré nabí­ze­jí cel­kem sluš­né roz­li­še­ní a kva­li­tu obra­zu. Ovšem nastá­vá otáz­ka, proč se jen spo­ko­jit se sluš­ným, když můžu mít to nej­lep­ší? A to všech­no za skvě­lou cenu! Na otáz­ku je jed­no­du­chá odpo­věď, a to ta, že musím umět vybrat. Já vám tedy s výbě­rem pomo­hu a plazmo­vou tele­vi­zi Panasonic...

ČT - 04.07.20180

ČT - 04.07.2018

Televizni pro­gram na 04.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vyprávěj, FitnessNěkdy to i bolí... Oblíbený seri­ál o tom, že v kaž­dé době tou­ží­me po štěs­tí. Hrají: R. ...

0

Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů

Spravedlivě s ním v pekle zapi­su­jí lid­ské hří­chy. Co se ale sta­ne, když se čer­tí brko ztra­tí? Nový film reži­sé­ra Marka Najbrta se hrdě hlá­sí k tra­di­ci čes­ké fil­mo­vé pohád­ky. Příběh Čertí brko v Domě ČT kro­mě reži­sé­ra, sce­náris­tů a pro­du­cen­tů před­sta­ví her­ci Jana Plodková a Jiří Maryško ve čtvr­tek 5. čer­ven­ce od 17 hodin. „Už je to...

Prima - 04.07.20180

Prima - 04.07.2018

Televizni pro­gram na 04.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
3 + 1 z JetelínaČtyřicátníka Jindru trá­pí, že žije pod dik­tá­tem své mat­ky. Okamžik neče­ka­né svo­bo­dy při­jde, když matk...

NOVA - 04.07.20180

NOVA - 04.07.2018

Televizni pro­gram na 04.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

TV Barrandov - 04.07.20180

TV Barrandov - 04.07.2018

Televizni pro­gram na 04.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Matlock IX (15,16)Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, p...

0

MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%

Po roce jsme se opět dočka­li dal­ší­ho dílu moto­ris­tic­kých závo­dů od ital­ské­ho stu­dia Milestone. Tradiční název nesou­cí hlav­ní název série sil­nič­ních moto­cy­klů asi hned kaž­dé­mu napo­ví, o co jde. Italové sérii MotoGP vydá­va­jí již 5 let. Tradičně je MotoGP licen­co­va­ný pro­dukt, tak­že se máte na koho těšit. Já měl tu čest...