Denní archiv Červenec 3, 2018

0

Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí!

Představte si situ­a­ci, ve kte­ré máte nemoc­né­ho otce. Trpí Alzheimerovou cho­ro­bou. Vy jste mla­dý a nada­ný vědec, kte­rý mu může pomo­ci. Co udě­lá­te? Začnete vyví­jet lék, kte­rý by vaše­mu otci doká­zal pomo­ci. Tento lék ovšem má ved­lej­ší úči­nek! Rozšiřuje tes­to­va­ným zví­řa­tům inte­li­gen­ci, a ty násled­ně umí­ra­jí. Protože vývoj léku se nepo­da­řil, bere­te...

0

Doppler je zpátky. Jak dopadne jeho návrat do společnosti?

Doppler je úspěš­ný a pil­ný muž. Poté, co jed­no­ho dne spad­ne z kola, obrá­tí svůj „doko­na­lý“ život vzhů­ru noha­ma, opouš­tí rodi­nu a začne žít v lese. Jeho jedi­ným a sku­teč­ným pří­te­lem se stá­vá los Bongo, se kte­rým se ale na začát­ku tře­tí­ho dílu Doppler lou­čí. Vrací se totiž domů, za man­žel­kou a dět­mi, do čtvr­ti lidí...

0

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Kdo má vět­ší šmrnc a kte­rý Lurch líp vrčí? Addamsovu rodi­nu má vět­ši­na lidí spo­je­nou hlav­ně s dvě­ma fil­my, kde se v hlav­ních rolích zaskvě­li Anjelica Houston, Raul Julia a krom Pugsleyho neza­po­me­nu­tel­ně ble­dá Christina Ricci jako Wednesday Addams. Ano, taky jsem si tuhle ver­zi nemohl vyna­chvá­lit, dokud…dokud jsem se nedo­vě­děl o exis­ten­ci star­ší seri­á­lo­vé...

0

Chameleon / The Pretender – symfonie intelektu a lehkého humoru, který není pro každého

„Existují mezi námi cha­me­le­o­ni. Géniové obda­ře­ní schop­nos­tí stát se kým­ko­li z nás. V roce 1964 unes­la insti­tu­ce zná­ma jako Centrum, mla­dé­ho cha­me­le­o­na jmé­nem Jarod a podro­bi­la jeho génia své­mu výzku­mu. Jednoho dne ale cha­me­lon ute­kl…“ Těmito slo­vy začí­ná zněl­ka jed­no­ho doce­la zvlášt­ní­ho kous­ku. V data­bá­zích je veden jako mys­te­ri­oz­ní a sci­fi dra­ma thriller. Což nijak...

0

Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů

edm nových dílů seri­á­lu Labyrint čeká na divá­ky v již tře­tím pokra­čo­vá­ní kri­mi­nál­ky Jiřího Stracha. Hlavním moti­vem nad­chá­ze­jí­cí série bude vyšet­řo­vá­ní něko­li­ka vražd pro­po­je­ných nábo­žen­skou tema­ti­kou. Jak kon­krét­ně vstou­pí víra do děje a kdo bude vraž­dy vyšet­řo­vat, pro­zra­dí reži­sér a her­ci Denisa Nesvačilová a Petr Stach v Domě ČT v Karlových Varech ve stře­du 4. čer­ven­ce v 17.00...

0

Sherlock a Holmes aneb Dva britské skvosty

„Fresh prints, not sin­ce Watson and Mr. Holmes Have two minds so fine loo­ked under eve­ry sto­ne When you need some help to save the day They’re never far away …“ (Chip and Dale Rescue Rangers Original Extended Theme lyrics)           Sherlock Holmes a jeho věč­ný pří­tel...

0

Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje

Agentka FBI: „Aha. To jste vy, ten jas­no­vi­dec. Sorry Gandalfe, naší­ma meto­da­ma jsme to tady pro­če­sa­li dost dob­ře. Není tady.“ Lisbonová kýv­ne k Janeovi: „Není to agent, je to kon­zul­tant.“ Jane s ruka­ma v kapsách saka pokr­čí rame­ny: „Žádná zbraň, žád­nej odznak.“ naklo­ní se k agent­ce a šep­tem dodá: „Nedali mi ani zuba­ře.“ Mentalista je kri­mi­se­ri­ál. Krimiseriál pat­ří­cí do rodi­ny těch...

0

Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

Tak tady jsou legen­dár­ní posta­vy naše­ho mlá­dí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž pře­šel veli­kou lou­ži, aby na Divokém zápa­dě našel svou novou vlast a vyko­nal hrdin­ské činy, kte­ré mu vynes­ly nesmr­tel­nou slá­vu. A posled­ní náčel­ník Apačů, na kte­ré­ho už dolé­há stín tragi­ky jeho náro­da, ale kte­rý bez váhá­ní nasa­zu­je život, má-li...