Denní archiv Červenec 2, 2018

0

Divoká voda - cesta na vrchol - kniha

Tato kni­ha mapu­je vod­ní spor­ty, respek­ti­ve nej­ú­spěš­něj­ší spor­tov­ní hvězdy v tom­to odvět­ví jak minu­los­ti, tak i sou­čas­nos­ti. No, a nemů­že se začí­nat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. Tato dáma, naro­ze­ná v roce 1986 v Praze, vyhrá­la vlast­ně všech­no, co se dalo a co moh­la. Největší úspě­chy zača­ly už v roce 1996 a pokra­čo­va­ly téměř po celou její kari­é­ru. Málokdo...

0

Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí!

Filmy a seri­á­ly s téma­ti­kou korup­ce v Českém stá­tě jsou vel­mi oblí­be­né u širo­ké­ho spek­tra Českého oby­va­tel­stva. Není se čemu divit, pro­to­že Češi moc dob­ře vědí, že poli­ti­ci jsou vel­mi úplat­ní a pení­ze daňo­vých poplat­ní­ků tečou tam, kam nema­jí. Film Hranaři se zabý­vá neje­nom tím­to téma­tem, ale také uka­zu­je, že čest­ný pod­ni­ka­tel nikdy nebu­de mít...

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!0

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!

Na trhu nalez­ne­me spous­tu table­tů, kte­ré se zda­jí být vel­mi kva­lit­ní, ale něco jim chy­bí. To pomy­sl­né něco doká­za­la fir­ma Lenovo skvě­le vystih­nout, a pro­to je jejich nový tablet Ideapad K1-10 tak k sežrá­ní! Tento tablet potě­ší všech­ny milov­ní­ky sur­fo­vá­ní po inter­ne­tu, ale také pro fil­mo­vé nad­šen­ce, či muzi­kál­ně nada­né lidi. Dále také může­te...

0

CO JE NOVÉHO - LÉTO

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

TV Barrandov - 02.07.20180

TV Barrandov - 02.07.2018

Televizni pro­gram na 02.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kino Barrandov

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Děkujeme webu http://xmltv....

NOVA - 02.07.20180

NOVA - 02.07.2018

Televizni pro­gram na 02.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Cinema

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Action

Název pro­gra­mu
...

Prima - 02.07.20180

Prima - 02.07.2018

Televizni pro­gram na 02.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Max

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Cool

Název pro­gram...

ČT - 02.07.20180

ČT - 02.07.2018

Televizni pro­gram na 02.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ČT 2

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Děkujeme webu http://xm...