Denní archiv Červenec 2, 2018

0

Divoká voda - cesta na vrchol - kniha

Tato kni­ha mapu­je vod­ní spor­ty, respek­ti­ve nej­ú­spěš­něj­ší spor­tov­ní hvězdy v tom­to odvět­ví jak minu­los­ti, tak i sou­čas­nos­ti. No, a nemů­že se začí­nat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. Tato dáma, naro­ze­ná v roce 1986 v Praze, vyhrá­la vlast­ně všech­no, co se dalo a co moh­la. Největší úspě­chy zača­ly už v roce 1996 a pokra­čo­va­ly téměř po celou její kari­é­ru. Málokdo nej­spíš ví, že man­žel této vele­ú­spěš­né vod­ní sla­lo­mář­ky se tomu­to spor­tu věno­val tak­též, a to též s úspě­chy. Koneckonců pochá­zí z rodu vod­ních spor­tov­ců, s nad­sáz­kou řeče­no. Spolu mají dvě děti, Luboše a Amálii, kte­ří své rodi­če neza­pře­li a pokra­ču­jí v tra­di­ci.

Velmi úspěš­ným vod­ním sla­lo­má­řem je Lukáš Pollert, dnes lékař a švagr popu­lár­ní­ho her­ce Ivana Trojana. Získal zla­tou olym­pij­skou medai­li v Barceloně a z Atlanty si při­ve­zl stří­bro. Už kvů­li prv­ní medai­li se stal miláč­kem náro­da, avšak pak ho tak tro­chu lidé pře­sta­li mít rádi - pro­dal totiž oba své olym­pij­ské pokla­dy. Nebylo to pro nic za nic - pení­ze věno­val nada­ci Drop In. Dalším v uvo­zov­kách kusem je Vavřinec Hradilek. I on se může pyš­nit medai­lí z olym­pi­á­dy - stří­bro z Londýna 2012. Má to o dost ztí­že­né - je totiž ast­ma­tik. Říká se o něm, že mu sta­čí, aby pro­šel oko­lo čin­ky a už má sva­ly naho­ře.

Duo Jaroslav Wolf, Ondřej Štěpánek - to už jsou mata­do­ři vod­ní­ho sla­lo­mu. Sice už pro­fe­si­o­nál­ně nezá­vo­dí, avšak výčet jejich úspě­chů je pros­tě předlou­hý. Wolf je v sou­čas­nos­ti vedou­cí tre­nér a šéfu­je své­mu kama­rá­do­vi Štěpánkovi. Děje se tak v Armádním spor­tov­ním oddí­lu vod­ní­ho sla­lo­mu Dukla Brandýs nad Labem. Jiří Prskavec ml. je čes­kým spor­tov­ním fanouškům také více než zná­mý. Teprve pět­a­dva­ce­ti­le­tý, avšak i on ověn­če­ný medai­le­mi, napří­klad bron­zo­vou olym­pij­skou. S jeho spor­tov­ní kari­é­rou to však neby­lo až tak leh­ké. Už v pěti letech musel na ope­ra­ci s kyčle­mi, při­čemž se potý­kal s Perthesovou cho­ro­bou.

Nesmí se zapo­me­nout ani na ženy - Kateřina Kudějová. Je v pod­sta­tě prv­ní ženou - sla­lo­mář­kou, kte­ré se poda­ři­lo pře­ru­šit nepře­tr­ži­tou nad­vlá­du Štěpánky Hilgertové. Před tře­mi lety v Londýně, na svě­to­vém mis­trov­ství vybo­jo­va­la zla­to a o rok poz­dě­ji star­to­va­la na olym­pi­á­dě, čímž prá­vě pře­ru­ši­la éru do té doby nej­slav­něj­ší sla­lo­mář­ky. Kateřina Havlíčková je ne až tak zná­mé jmé­no, co se týká vod­ní­ho sla­lo­mu. Kombinuje C1 a K1, což ji řadí jako jed­nu z mála, kte­rá to pro­vo­zu­je. Její prv­ní vel­ká medai­le pochá­zí z Bratislavy, kde se kona­lo evrop­ské mis­trov­ství do 23 let, ale už v roce 2002, navíc z kaja­ku.

Další duo - Jonáš Kašpar, Marek Šindler - měli být nástup­ci Wolfa a Štěpánka. V kate­go­rii C2, kte­rá je his­to­ric­ky nej­ú­spěš­něj­ší pro čes­ké bar­vy, se toho zhos­ti­li urči­tě se ctí. Na svě­to­vém šam­pi­o­ná­tu 2013, jenž se konal v Praze, byli u zla­ta hlí­dek. Rio de Janeiro 2016 - olym­pi­á­da - i zde měli namí­ře­no pro zla­to. Měli dá se říct nej­lep­ší pozi­ci, avšak díky jed­né chy­bě, navíc až na kon­ci jízdy, při­šli nejen o prv­ní, ale i o dal­ší medai­lo­vá umís­tě­ní a skon­či­li osmí. Co se týká Světového pohá­ru, tak i tam mají dosti výrazná umís­tě­ní. Dlouho kra­lo­va­li pořa­dí, avšak nako­nec jim chy­bě­li dva body k cel­ko­vé­mu vítěz­ství.

Kniha je v pod­sta­tě výtah nebo výřez nej­ú­spěš­něj­ší­mi spor­tov­ci v obo­ru vod­ní­ho sla­lo­mu napříč minu­los­ti i sou­čas­nos­ti a prav­dě­po­dob­ně i budouc­nos­ti. Je dopl­ně­na mno­ha foto­gra­fie­mi ve vyni­ka­jí­cí kva­li­tě. Rozhodně se kni­ha bude líbit spor­tov­ním fanouškům vše­o­bec­ně. Má 160 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 499 Kč zde.

 

  • Autor: Jaroslav Cícha
  • Fotografie: Eduard Erben
  • Žánr: sport
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní:24. 05. 2018

 …

Autor:
0

Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí!

Filmy a seri­á­ly s téma­ti­kou korup­ce v Českém stá­tě jsou vel­mi oblí­be­né u širo­ké­ho spek­tra Českého oby­va­tel­stva. Není se čemu divit, pro­to­že Češi moc dob­ře vědí, že poli­ti­ci jsou vel­mi úplat­nípení­ze daňo­vých poplat­ní­ků tečou tam, kam nema­jí. Film Hranaři se zabý­vá neje­nom tím­to téma­tem, ale také uka­zu­je, že čest­ný pod­ni­ka­tel nikdy nebu­de mít tako­vé zis­ky, jako ten, co pod­vá­dí, dává úplat­ky a vyhrá­vá pochyb­ná výbě­ro­vá říze­ní, ve kte­rých se točí mili­ar­dy Českých korun.

Film Hranaři tedy vyprá­ví pří­běh man­žel­ské­ho páru, kte­rý pod­ni­ká a sna­ží se pro­sa­dit v dneš­ní zvrá­ce­né a těž­ké době. Přitom se namo­čí do záhad­né­ho výbě­ro­vé­ho říze­ní, ve kte­rém má ten­den­ci vyhrát jed­na fir­ma, kte­rá rádo­by nee­xis­tu­je. To se man­že­lům nelí­bí a o lukra­tiv­ní zakáz­ku boju­jí. Ovšem nevě­dí, že kvů­li tomu se dosta­nou na hra­nu a půjde jim dokon­ce o život.

Film nabí­zí oprav­du hod­ně a na České pomě­ry má také úchvat­nou kva­li­tu, kte­rá je jak jinak, než HD. Režije se ujmul mla­dý reži­sér Tomáš Zelenka, kte­rý tím­to fil­mem sla­vil pre­mi­é­ru. Nikdy dří­ve totiž film nena­to­čil. Ve fil­mu hra­jí Saša Rašilov nejmla., Kateřina Brožová, Miroslav Etzel, Vilma Cibulková, atd.

Pokud chce­te vidět, jak to v našem stá­tě cho­dí, pak navštiv­te ten­to film v kinech. Rozhodně nebu­de­te lito­vat!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!0

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!

Na trhu nalez­ne­me spous­tu table­tů, kte­ré se zda­jí být vel­mi kva­lit­ní, ale něco jim chy­bí. To pomy­sl­né něco doká­za­la fir­ma Lenovo skvě­le vystih­nout, a pro­to je jejich nový tablet Ideapad K1-10 tak k sežrá­ní!

Tento tablet potě­ší všech­ny milov­ní­ky sur­fo­vá­ní po inter­ne­tu, ale také pro fil­mo­vé nad­šen­ce, či muzi­kál­ně nada­né lidi. Dále také může­te s tím­to table­tem fotit, pro­hlí­žet si foto­gra­fie, ane­bo pou­ží­vat růz­né apli­ka­ce, kte­ré vám na sto pro­cent zlep­ší váš život. Možností je oprav­du hod­ně, jak tablet napl­no vyu­žít a v tom spo­čí­vá jeho nej­vět­ší kouz­lo.

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 je vyba­ven 10.1“ dis­ple­jem, kte­rý je samo­zřej­mě doty­ko­vý. Pochlubit se může skvě­lým roz­li­še­ním 1280x800 obra­zo­vých bodů. To vám dá vyso­ké pohod­lí při sle­do­vá­ní fil­mů. I když by se moh­lo zdát, že ten­to tablet umí jenom to, tak opak je prav­dou. Pod jeho drs­nou slup­kou se scho­vá­vá úžas­ný dvou­já­d­ro­vý pro­ce­sor Dual Cortex A9 s frek­ven­cí 1 GHz. Procesor je dopl­něn 1 GB DDR2 pamě­tí. To vše je umož­ně­no díky plat­for­mě nVidia Tegra 2 T20. Disk má kapa­ci­tu 32GB.

Tohoto kra­sav­ce může­te poří­dit za skvě­lou cenu 10 000,-Kč a nej­lev­ně­ji ho může­te poří­dit ZDE! Udělejte něko­mu na Vánoce radost a daruj­te mu skvě­lý tablet, kte­rý obda­ro­va­né­ho jis­tě potě­ší. Pokud nemá­te dosta­tek peněz, pak si může­te vzít tablet na splát­ky. Rozhodně sto­jí za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
0

Sicario 2: Soldado | Sicario: Day of the Soldado

Původní Sicario: Nájemný vrah byl docela příjemným překvapením. Snímek Denise Villeneuvea se stal jedním z hitů roku 2015 a vysloužil si chválu snad na všech frontách. V pokračování se ovšem kromě části hereckého ansámblu vrací jen scénárista Taylor Sheridan s tím, že se války kartelů chytá razantně odlišný realizační tým. Podařilo se i tak natočit pokračování hodné odkazu jedničky? Nebo se v tomhle případě jedná o derivát, který kvalit jedničky ani z daleka nedosahuje? 

Federální agent Matt Graver (Josh Brolin) stojí před dalším nelehkým úkolem. Nedávné teroristické útoky na půdě USA zavedou ministerstvo vnitra až k bossům drogových kartelů v Mexiku a Mattovi přistává na stole úkol - rozpoutat novou válku kartelů s cílem je co nejvíce oslabit a zlikvidovat co nejvíc jejich příslušníků. K tomu si opět přizve Alejandra (Benicio Del Toro), nájemného vraha, který má k likvidaci hlavy jednoho z kartelů své osobní důvody... 

Upřímně řečeno, pokračovat v takhle výrazném filmu, jakým Sicario: Nájemný vrah byl, je samo o sobě docela řehole, navíc když v podstatě absentuje hlavní herecká představitelka. Jenže tentokráte se se vyměnil i ansámbl za kamerou, režisér Denis Villeneuve se vrhl společně s kameramanem Rogerem Deakinsem na Blade Runnera 2049, hudbu pak převzal jeden z instrumentalistů jedničky Hildur Guðnadóttir ještě před tím, než se Jóhann Jóhannsson letos v únoru předávkoval. Vrátil se tak pouze scénárista Taylor Sheridan jehož scénář ovšem i v případě prvního filmu byl jednoznačně tím slabším článkem. A bohužel to samé platí i pro pokračování, ve kterém je díky absenci výrazných tvůrčích osobností tenhle fakt ještě o to více vidět.

Tam kde totiž Villeneuve s Deakinsem v jedničce drželi film pevně v rukou zpracováním a nekompromisní atmosférou, kterou budovali od začátku až do infarktového finále, tady se Stefano Sollima s Dariuszem Wolskim snaží jen co nejvíce napodobit styl, kterým právě první film celý příběh agentky Kate Macer zpracovával. Problém je, že ačkoliv se očividně snaží a pár momentů má náboj stejně jako jednička, díky téměř absentující atmosféře a spoustě hluchých míst, kdy si člověk jen přeje aby se film dal zase do pohybu, tahle snaha přichází docela na buben. Navrátivší postavy jsou pořád cool, film a scénář s nimi neumí moc pracovat a tak se vám zdá, že v některých momentech film funguje jako na drátkách a v jiných dumáte nad tím, proč se do dvojky někdo vůbec pouštěl.

Nechci tím tvrdit, že by byl Sicario 2: Soldado vyloženě špatný film, to nikoliv. Pořád se jedná o hvězdně obsazený thriller, který alespoň vzdáleně připomíná to, co předvedla jednička. V přímém srovnání se svým předchůdcem ovšem těžce zaostává a nenabízí zdaleka tak jedinečný nebo precizní thriller z prostředí kartelů jak by asi tvůrci zamýšleli. Kamera je ve výsledku jen slušná, hudebně až na repetici motivů z prvního filmu to žádná obzvláště velká sláva taky není a scénář (který byl mojí výtkou i posledně) je zde minimálně o třídu slabší. To co tak Sollima servíruje je spíše než plnohodnotným pokračovatelem odkazu značky Sicario spíše jen takovým menším derivátem, který sice nabízí opět neskutečně cool Joshe Brolina a Benicia Del Tora, ale ne o nic moc víc k tomu.   

Sicario 2: Soldado v rámci možností jako pokračování funguje, odliv talentu je ale na výsledném produktu citelný a dost ho pocítí i samotní diváci. Jako přemýšlivý dospělejší thriller s nekompromisním přístupem to stále funguje, díky slabším scénáři a hodně častým hluchým místům to má ale k vytříbenosti dost daleko. Útok na vavříny se zkrátka tentokrát nekoná.  
Návrat nájemného vraha do prostředí války kartelů se sice nevydařil úplně tak, jak by si mnoho z nás přálo, pořád se ale jedná o relativně slušný thriller, který nenudí. Odliv talentu je ale na výsledném produktu cítit poměrně dost, stejně jako slabý scénář, který trpí docela častými hluchými místy, kdy přemýšlíte nad nesmrtelností brouka než se děj zase začne hýbat kupředu.  

Sicario 2: Soldado
(Sicario: Day of the Soldado, Sicario 2)
Akční / Drama / Krimi / Thriller

USA / Itálie, 2018, 122 min

Režie: Stefano Sollima
Scénář: Taylor Sheridan
Kamera: Dariusz Wolski
Hudba: Hildur Guðnadóttir
Hrají: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Catherine Keener, Manuel Garcia-Rulfo, Matthew Modine, Shea Whigham, Ian Bohen, Tasha Ames, James Devoti, Jackamoe Buzzell, Catherine Haun, J.D. Garfield, Ryan Begay, Mario Moreno, Andrea Good, Lawrence Gilligan, Jake Picking, Bruno Bichir, Christopher Heyerdahl, Faysal Ahmed, David Castañeda, Rob Franco
Producenti: Basil Iwanyk, Erica Lee, Thad Luckinbill, Trent Luckinbill, Edward L. McDonnell, Molly Smith
Střih: Matthew Newman
Scénografie: Kevin Kavanaugh
Kostýmy: Deborah Lynn Scott

Nevhodný mládeži do 15 let

Česko V kinech od: 28.06.2018 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 28.06.2018 Forum Film SK
USA V kinech od:         29.06.2018 Sony Pictures

https://www.csfd.cz/film/469033-sicario-2-soldado/
https://www.imdb.com/title/tt5052474/

Autor: