Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %

Aja je mla­dý muž, kte­rý žije se svou mat­kou v malé indic­ké ves­nič­ce. Jeho mat­ka stá­le pra­cu­je, aby se moh­la vydat spo­lu s Ajou do Evropy, kde by mohl... Číst dál »

Zpívání v dešti - O FILMU

Na počát­ku fil­mu stál poža­da­vek vliv­né­ho šéfa pro­dukč­ní sku­pi­ny MGM Arthura Freeda, aby sce­náris­té Betty Comdenová a Adolph Green napsa­li muzi­kál, v němž by se uplat­ni­lo Zpívání v deš­ti a dal­ší... Číst dál »

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

Britský čino­her­ní a muzi­ká­lo­vý herec Richard O´Brien osla­vil tři­cá­té naro­ze­ni­ny, ože­nil se, na účtu měl dost peněz na to, aby mohl risko­vat a vydat se na vol­nou nohu. V roce... Číst dál »

Moulin Rouge - O FILMU

Filmoví teo­re­ti­ci pova­žu­jí muzi­kál Moulin Rouge za posled­ní díl reži­sérovy tri­lo­gie „rudé opo­ny“, kte­rá zača­la fil­mem Tanec v srd­ci (1992) a pokra­čo­va­la sním­kem Romeo a Julie (1996) s Leonardem DiCapri­em. Moulin... Číst dál »

Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned něko­lik ta­lentů, kte­ré doká­zal vyu­žít. Byl schop­ný výtvar­ník a rov­no­cen­ně se doká­zal pohy­bo­vat na poli hra­né­ho i ani­mo­va­né­ho fil­mu. Období Divokého zápa­du... Číst dál »

Loga do menu NHL 09 - 2017/18

Kategorie addo­nu: 
Datum vydá­ní: 2017-10-08 13:49:00

Číst dál »

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

Toulonský kri­mi­na­lis­ta Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyře­še­ných pří­pa­dů, ale také záha­dy a trau­ma­ta, kte­ré ho pro­ná­sle­du­jí. Patří mezi ně záhad­né zmi­ze­ní milo­va­né ženy a zlo­či­nec, kte­rý... Číst dál »

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud... Číst dál »

Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny.

Zase po roce nám vyjde v září nová NHL. Jako v před­cho­zí roky nebu­de při­ná­šet tolik novi­nek, jak by si hrá­či Xbox One a PS4 přá­li.…

Číst dál »

Prečo v skutočnosti Lujza robí stand-up?

Číst dál »

Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou

Česká ces­to­va­tel­ka Dominika Gawliczková ve své nové kni­ze popi­su­je dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­la na své dese­ti­mě­síč­ní ces­tě Jižní Amerikou. Nečekejte ale kla­sic­kou ces­to­pis­nou poho­dič­ku. Zdolání vel­ké­ho kon­ti­nen­tu na... Číst dál »

Dominika na cestě Jižní Amerikou

Velká ces­ta malé motor­kář­ky.

Metr a půl vyso­ká Dominika s ješ­tě men­ší motor­kou se vydá­vá sama napříč Jižní Amerikou. Setkává se s padou­chy i vztek­lý­mi psy, s poru­chou i nemoc­ni­cí. Být to fik­ce, čte­nář by... Číst dál »

Petrolejový princ - Premiéra filmu

Premiéra fil­mu Petrolejový princ byla původ­ně naplá­no­vá­na na 6. srp­na 1965. Bylo důle­ži­té ter­mín dodr­žet, pro­to­že v říj­nu měl při­jít do kin Vinnetou - Poslední výstřel a sní­mek by tak kon­ku­ro­val sám sobě.... Číst dál »

Balení na dovolenou | Pavel Tomeš

Číst dál »

Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky

Pěkně se usaď­te a nech­te se uná­šet prav­da dosti netra­dič­ním pří­bě­hem o jed­né pra­po­div­né sou­tě­ži, kde vznik­la spous­ta věhlas­ných pochou­tek bez kte­rých si náš život jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit.... Číst dál »

Petrolejový princ - Vystřižená závěrečná scéna

Nechybělo mno­ho a divá­ci se dočka­li vel­mi zají­ma­vé podí­va­né. Producent Horst Wendlandt si totiž přál, aby se na plát­nech kin obje­vi­li bok po boku oba slav­ní hrdi­no­vé Divokého zápa­du... Číst dál »

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je.... Číst dál »

Zrzek | Tomáš Reitz

Číst dál »

2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)

Zopakujme si his­to­rii fil­mů, od prv­ní­ho v režii Briana De Palmy z roku 1996  po pokra­čo­vá­ní v režii Johna Woa, J.J. Abramse, Brada Birda a Christophera McQuarrie.…

Číst dál »

Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

Životopisné kni­hy jsem si v posled­ní době vel­mi oblí­bil, a tak když jsem obje­vil kni­hu od Arnolda Schwarzeneggera, oka­mži­tě jsem si ji poří­dil.…

Číst dál »

Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života

V dneš­ní době snad není člo­vě­ka, kte­rý by neznal pojem „eko“ a „bio“. S ape­lem na zdra­vý život­ní styl se však vyskyt­la i vlna zne­hod­no­ce­ní či nedů­vě­ry a pod balas­tem růz­ných dez­in­for­ma­cí pak... Číst dál »

Biozahrada zahrada bez chemie a plná života

Již začát­kem deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, tedy v době, kdy se ješ­tě pří­liš nemlu­vi­lo o eko­lo­gi­za­ci země­děl­ství, psal novi­nář Arnošt Tabach sta­ti do časo­pi­sů o novém pohle­du na pěs­to­vá­ní zahrad­ních plo­din, rost­lin... Číst dál »

Petrolejový princ - Historické foto

Natáčení Petrolejového prin­ce se kro­mě jezd­ců z Jadran fil­mu účast­ni­li také jezd­ci spol­ku Alka ze Sinje u Splitu. Jezdci i koně z této oblas­ti jsou vel­mi zná­mí, pro­to­že se už více než sto­le­tí... Číst dál »

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...to všech­no nás čeká čeká ten­to týden v tele­vi­zi. Formanovo Hoří, má panen­koVyvolený od M. Night Shyamalana, ten nej­slav­něj­ší pro­pa­dák  Elizabeth Taylor - Kleopatra a mno­ho dal­ších fil­mo­vých kle­no­tů.…

Číst dál »

Michael Szatmary a denník nového fotra

Číst dál »

BenQ MW851UST – 3D projektor, který má grády!

Uvažovali jste někdy o kou­pi 3D pro­jek­to­ru? Chtěli jste někdy vyu­žít nepo­u­ží­va­nou míst­nost? Pak mám pro vás jedi­neč­ný tip, jak si udě­lat doma malé 3D domá­cí kino hra­vě a hlav­ně lev­ně!... Číst dál »