Měsíční archiv Červenec 2018

1

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %

Aja je mla­dý muž, kte­rý žije se svou mat­kou v malé indic­ké ves­nič­ce. Jeho mat­ka stá­le pra­cu­je, aby se moh­la vydat spo­lu s Ajou do Evropy, kde by mohl Aja pra­co­vat jako kou­zel­ník a fakír. Společný sen ale jed­no­ho dne skon­čí, když mat­ka zemře. Aja se však nevzdá­vá své­ho snu a vydá­vá se do...

Autor:
0

Zpívání v dešti - O FILMU

Na počát­ku fil­mu stál poža­da­vek vliv­né­ho šéfa pro­dukč­ní sku­pi­ny MGM Arthura Freeda, aby sce­náris­té Betty Comdenová a Adolph Green napsa­li muzi­kál, v němž by se uplat­ni­lo Zpívání v deš­ti a dal­ší pís­ně, kte­ré on sám spo­lu s Nacio Herbem Brownem napsa­li mezi lety 1929–1939 (samot­né Zpívání v deš­ti se ostat­ně na plát­ně ob­jevilo před­tím už něko­li­krát,...

Autor:
0

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

Britský čino­her­ní a muzi­ká­lo­vý herec Richard O´Brien osla­vil tři­cá­té naro­ze­ni­ny, ože­nil se, na účtu měl dost peněz na to, aby mohl risko­vat a vydat se na vol­nou nohu. V roce 1972 začal sepi­so­vat autor­ský muzi­kál, ve kte­rém se vyzná­val z lás­ky k béč­ko­vým horo­rům a sci-fi. Původně se jeho díl­ko jme­no­va­lo They Came From Denton High...

Autor:
0

Moulin Rouge - O FILMU

Filmoví teo­re­ti­ci pova­žu­jí muzi­kál Moulin Rouge za posled­ní díl reži­sérovy tri­lo­gie „rudé opo­ny“, kte­rá zača­la fil­mem Tanec v srd­ci (1992) a pokra­čo­va­la sním­kem Romeo a Julie (1996) s Leonardem DiCapri­em. Moulin Rouge mělo být vrcho­lem sna­že­ní aus­tral­ské­ho reži­sé­ra Baze Luhrmanna, kte­ré­mu s kaž­dým jeho autor­ským fil­mem rost­la chuť, roz­po­čet a divác­ká obec. Čekání na Moulin Rouge...

Autor:
0

Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned něko­lik ta­lentů, kte­ré doká­zal vyu­žít. Byl schop­ný výtvar­ník a rov­no­cen­ně se doká­zal pohy­bo­vat na poli hra­né­ho i ani­mo­va­né­ho fil­mu. Období Divokého zápa­du měl upřím­ně rád a mezi jeho oblí­be­né fil­my pa­třil kul­tov­ní sní­mek Johna Forda Přepadení (Stagecoach) z roku 1939, kte­rý v zása­dě sta­no­vil základ­ní wes­ter­no­vé arche­ty­py, a on...

Autor:
0

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

Toulonský kri­mi­na­lis­ta Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyře­še­ných pří­pa­dů, ale také záha­dy a trau­ma­ta, kte­ré ho pro­ná­sle­du­jí. Patří mezi ně záhad­né zmi­ze­ní milo­va­né ženy a zlo­či­nec, kte­rý mu stá­le uni­ká. Jako kaž­dý otec má tra­ble s dospí­va­jí­cí dce­rou, ale to mu nebrá­ní v plném nasa­ze­ní v řeše­ní nové­ho pří­pa­du. Využívá svou intu­i­ci i odváž­né...

Autor:
0

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu aury či mod­rou? Jelikož ener­gie prou­dí i skr­ze sedm bodů v těle, tzv. čaker, nerov­no­vá­ha prou­dě­ní může vyvo­lat zdra­vot­ní pro­blémy v urči­té oblas­ti. Pokud máte...

Autor:
0

Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou

Česká ces­to­va­tel­ka Dominika Gawliczková ve své nové kni­ze popi­su­je dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­la na své dese­ti­mě­síč­ní ces­tě Jižní Amerikou. Nečekejte ale kla­sic­kou ces­to­pis­nou poho­dič­ku. Zdolání vel­ké­ho kon­ti­nen­tu na malé motor­ce se totiž může pro­mě­nit v inten­ziv­ní noč­ní můru. Nože, gan­gs­te­ři a vel­ký strach Tak začí­ná dra­ma­tic­ké vyprá­vě­ní jed­né malé blon­dýn­ky, kte­rá si plní...

Autor:
0

Dominika na cestě Jižní Amerikou

Velká ces­ta malé motor­kář­ky. Metr a půl vyso­ká Dominika s ješ­tě men­ší motor­kou se vydá­vá sama napříč Jižní Amerikou. Setkává se s padou­chy i vztek­lý­mi psy, s poru­chou i nemoc­ni­cí. Být to fik­ce, čte­nář by si řekl, že to autor se zážit­ky pře­hnal a Dominika je neo­hro­že­ná ces­to­va­tel­ka, kte­rou nic neza­sta­ví. Ona se však bojí úpl­ně vše­ho...

Autor:
TV Barrandov - 31.07.20180

TV Barrandov - 31.07.2018

Televizni pro­gram na 31.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 31.07. 02:25 31.07. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
0

Petrolejový princ - Premiéra filmu

Premiéra fil­mu Petrolejový princ byla původ­ně naplá­no­vá­na na 6. srp­na 1965. Bylo důle­ži­té ter­mín dodr­žet, pro­to­že v říj­nu měl při­jít do kin Vinnetou - Poslední výstřel a sní­mek by tak kon­ku­ro­val sám sobě. Jenomže kvů­li špat­né­mu poča­sí, kte­ré pano­va­lo v Jugoslávii během natá­če­ní fil­mu, došlo k časo­vým pro­dle­vám a původ­ní har­mo­no­gram musel být upra­ven. Premiéra nako­nec pro­běh­la až 25. srp­na...

Autor:
NOVA - 31.07.20180

NOVA - 31.07.2018

Televizni pro­gram na 31.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbsův tým je odvo­lán ze ško­le­ní kvů­li úno­su dce­ry minis­try­ně námoř­nic­tva Porterové. Únosci žáda...

Autor:
Prima - 31.07.20180

Prima - 31.07.2018

Televizni pro­gram na 31.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěPolicie už zná totož­nost zlo­dě­je všech obra­zů, ale zatím neví, kde ho mají hle­dat... Italský krim...

Autor:
ČT - 31.07.20180

ČT - 31.07.2018

Televizni pro­gram na 31.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KalendáriumŽánr: věda / fak­ta / vzdě­lá­ní; HDTV| 31.07. 01:50 31.07. 02:07GEN - Galerie eli­ty náro­da, Pat...

Autor:
ČT - 31.07.20180

ČT - 31.07.2018

Televizni pro­gram na 31.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KalendáriumŽánr: věda / fak­ta / vzdě­lá­ní; HDTV| 31.07. 01:50 31.07. 02:07GEN - Galerie eli­ty náro­da, Pat...

Autor:
0

Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky

Pěkně se usaď­te a nech­te se uná­šet prav­da dosti netra­dič­ním pří­bě­hem o jed­né pra­po­div­né sou­tě­ži, kde vznik­la spous­ta věhlas­ných pochou­tek bez kte­rých si náš život jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Proč? Protože je milu­je­me a zbož­ňu­je­me. Kniha malé čte­ná­ře sezna­mu­je s tím, jak vznik­la prv­ní piz­za, špage­ty, zmrz­li­na ane­bo i ta nej­vět­ší pochout­ka na svě­tě - čoko­lá­da....

Autor:
0

DOBŘE ODTAJNĚNÝ MIROSLAV HORNÍČEK

RECENZE — Portál Naposlech.cz, kte­rý je spe­ci­a­li­zo­va­ný na audi­ok­ni­hy, při­ne­sl recen­zi Lukáše Gregora k titu­lu Dobře odtaj­ně­ný Miroslav Horníček. Je zají­ma­vým vhle­dem do toho­to výji­meč­né­ho pro­jek­tu, kte­rý vzni­kl u pří­le­ži­tos­ti nedo­ži­tých 100. naro­ze­nin ...

Autor:
0

Petrolejový princ - Vystřižená závěrečná scéna

Nechybělo mno­ho a divá­ci se dočka­li vel­mi zají­ma­vé podí­va­né. Producent Horst Wendlandt si totiž přál, aby se na plát­nech kin obje­vi­li bok po boku oba slav­ní hrdi­no­vé Divokého zápa­du - Old Shatterhand a Old Surehand. Lex Barker měl spo­lu s Ralfem Wolterem v roli Sama Hawkense vystou­pit v krát­ké scé­ně na kon­ci fil­mu, aby tak nená­pad­ně...

Autor:
0

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je. Ovšem vel­mi vhod­ně a nápa­di­tě. Tématem kníž­ky, urče­né pro děti od tří let, jsou zví­řa­ta a jejich schop­nost se v pří­ro­dě mas­ko­vat tak, aby zůsta­la lid­ské­mu...

Autor: