Gorduličove silné historické reči

Číst dál »

PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře

Když při­šlo Nintendo 3DS na trh, tak si výrob­ci libo­va­li, že budou mít vyso­ké zis­ky. Tento zář­ný osud se ovšem neko­nal a Nintendo 3DS muse­lo zlev­nit tak, že je ješ­tě...Číst dál »

Svět v číslech - kniha

Tato kni­ha je plná růz­ných zají­ma­vos­tí. Například v prv­ní kapi­to­la, kte­rá pojed­ná­vá o úžas­ných...Číst dál »

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce

Twilight sága je oprav­do­vým feno­mé­nem, kte­rý zná sko­ro kaž­dý. I když má mno­ho odpůr­ců, vět­ši­na lidí tuto fil­mo­vou sérii milu­je. Tento rok se všich­ni fanouš­ci mohou kochat prv­ním dílem kon­ce,...Číst dál »

Barbar Conan se vrací na filmová plátna a to kompletně ve 3D!

Film Barbar Conan z roku 1982 skli­dil vel­ký úspěch a zazá­řil v něm Arnold Schwarzenegger, kte­rý se pro­sla­vil spí­še fil­mem Terminátor. Tento rok při­chá­zí do kin rema­ke, kte­rý reží­ru­je Marcus Nispel, kte­rý...Číst dál »

Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky

S upí­ří­mi séri­e­mi jako by se v posled­ních dese­ti­le­tích roz­tr­hl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo čer­né dýky pohl­tí i toho, kdo upí­rům jinak pří­liš nehol­du­je. Válka, tvr­dé...Číst dál »

HC Kometa Brno - NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ

Kategorie addo­nu: Dresy
Datum vydá­ní: 2014-04-01 20:10:38

Číst dál »

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

Budeme zase čekat pár let na pokra­čo­vá­ní? Asi jo… Poslední, desá­tá, epi­zo­da měla vče­ra pre­mi­é­ru. Přinesla nám zase vyvr­cho­le­ní celé­ho pří­bě­hu s násti­nem, co se asi bude dít...Číst dál »

Tomáš Hudák

Číst dál »

Gabriela Vodrazkova - Migrena

Číst dál »

Dítě ohně

Dokonalý man­žel, doko­na­lé nevlast­ní dítě, doko­na­lý dům. A přes­to to nemu­sí dávat dohro­ma­dy doko­na­lý život. Obzvlášť pokud se doko­na­lý muž cho­vá záhad­ně, doko­na­lý syn vídá svou mrt­vou mat­ku...Číst dál »

Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč

Rasová dis­kri­mi­na­ce, xeno­fo­bie, před­sud­ky a kři­vá obvi­ně­ní – nejen tato téma­ta ote­vře nový osmi­díl­ný seri­ál České tele­vi­ze Lynč. Projekt se zro­dil v rám­ci worksho­pu stu­den­tů fil­mo­vých škol vede­ném ame­ric­kým...Číst dál »

Láska bez bariér - 55 %

Když úspěš­ný pod­ni­ka­tel Jocelyn popi­su­je své­mu léka­ři a kama­rá­do­vi Maxovi své setká­ní se zají­ma­vou hous­list­kou Florence, nemá před­sta­vu, jak dale­ce tohle setká­ní ovliv­ní jeho život. Jako nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář...Číst dál »

Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%

A máme tu živo­to­pis­ný AAA sní­mek o kolum­bij­ském koka­i­no­vém krá­li. Tím své­ho času nebyl nikdo jiný, než pro­slu­lý zlo­či­nec a nar­ko­ba­ron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvá­cích a akč­ních pec­kách tu...Číst dál »

POLICAJNÉ PRÍPADY | 06. epizóda

Číst dál »

Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem

Na inter­ne­tu nalez­ne­me spous­tu růz­ných 3D tele­vi­zí, kte­ré se tvá­ří, že mají oprav­du mno­ho funk­cí. Možná ano, ale na Sony Bravia KDL-40EX720B má jen málo­kte­rá tele­vi­ze! A to je co...Číst dál »

Westworld S02E10

Posledních 8 minut dru­hé série.…

Číst dál »

S02E10: The Passenger

Film o posled­ní epi­zo­dě dru­hé sezó­ny seri­á­lu Westworld.…

Číst dál »

Moje záhradní kuchařka

Kniha „Moje záhrad­ní kuchař­ka“ nesie podti­tul „sezón­ní recep­ty“ a pre­to je roz­de­le­ná na jed­not­li­vé obdo­bia: jar­ná, let­ná, jesen­ná a zim­ná. Recepty sú zame­ra­né na vyu­ži­tie toho, čo sa nachá­d­za v záhrad­kách....Číst dál »

Tomas Matonoha - Martin na scenu

Číst dál »

Silné Reči v Čechách

Číst dál »

Recenze: Květiny pro suché zahrady

Sucho. Slovo, kte­ré je v posled­ních něko­li­ka letech chudých na sráž­ky sklo­ňo­vá­no stá­le čas­tě­ji. Zakládáte v této době zahra­du, nemá­te vlast­ní zdroj vody a jste závis­lí na dodáv­ce vody z veřej­né­ho vodo­vo­du? Nebo...Číst dál »

Marissa Meyerová - Renegáti

Renegáti jsou syn­di­kát lidí s neo­by­čj­ný­mi schop­nost­mi. Povstali z tro­sek zni­če­né spo­leč­nos­ti a zaved­li zno­vu řád tam, kde dosud vlá­dl cha­os. Jako obháj­ci prá­va a spra­ve­dl­nos­ti jsou pro všech­ny sym­bo­lem odva­hy a nadě­je. Pro...Číst dál »

HC Vítkovice Steel

Kategorie addo­nu: Dresy
Datum vydá­ní: 2014-10-12 20:20:50

Číst dál »

Recenze: Do posledního dechu

V kon­tej­ne­ru na odpad je nale­ze­na mrt­vá dív­ka a postu­pem času se uká­že, že bohu­žel neby­la prv­ní. Úkolem celé­ho vyšet­řo­va­cí­ho týmu je zajis­tit, aby byla tou posled­ní. Robert Bryndza při­chá­zí s dal­ším...Číst dál »

Diamantová sekera B1/B2

Rádi se učí­te ang­lic­ky a nej­lé­pe na ang­lic­kém tex­tu? Nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Edika dal­ší kníž­ku zrca­dlo­vých tex­tů, kte­ré jsou u těch, co se učí ang­lic­ky, znač­ně oblí­be­né.

Poměrně útlá kníž­ka při­ná­ší výběr...Číst dál »