Kritiky.cz > 2018 > Červen > 15

Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl

Během dru­hé svě­to­vé vál­ky ze zám­ku u Lublaně jed­né led­no­vé noci beze sto­py zmi­ze­la okouz­luj­úcí žena z vyso­ké spo­leč­nos­ti. Co se s ní sta­lo? Ona a její man­žel byli nuce­ni stý­kat se s němec­ký­mi...Read more »

Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi?

Kdo si mys­lí, že zajde do obcho­du s elek­tro­ni­kou a kou­pí si 3D tele­vi­zi bez ohle­du na to, co umí, a bude z ní nad­šen, tak ten se oprav­du šered­ně mýlí. Výběr...Read more »

Valentýnské prokletí

Perla Linfordová a její tři kama­rá­di se naro­di­li na Valentýna. Je to zvlášt­ní, ale všich­ni doká­ží dělat neob­vyk­lé věci. Na jed­né par­ty se jim stá­vá vel­mi zvlášt­ní věc, potká­va­jí čer­né­ho...Read more »