Denní archiv Červen 14, 2018

0

Vampyr - Recenze - 75%

Her z pro­stře­dí upí­rů nám tolik nevy­chá­zí. Je tu spous­ta zom­bí­ků, spous­ta válek (a to klid­ně dohro­ma­dy s těmi zom­bí­ky), spous­ta karet atd atd. Ale na pořád­nou vysá­vač­skou hru jsme čeka­li oprav­du něja­kých 14 let od Masquerade. Probíráte se v maso­vém hro­bě v době Viktoriánského Londýna. Všude zuří boj se Španělskou chřip­kou a vy zjiš­ťu­je­te, že...

Autor:
\\srvadm.pr.local\Share\A_FMCG\01_Klienti\AMC\2018\TZ_Podklady pro novináře\06_Červen\Fotogalerie\9790f745bbb7d7b25af7b483b074d535_700.jpg0

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

Překvapivá detek­tiv­ka z ame­ric­ké­ho Texasu nebo suchá čer­ná kome­die s prv­ky kri­mi? Ať už se na seri­ál Hap a Leonard dívá­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du, věř­te, že si pro vás scé­náris­ti i ve tře­tí řadě při­chys­ta­li pořád­nou nálož stro­hých vti­pů, ener­gic­kých zákro­ků a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Na tele­viz­ní obra­zov­ky se neza­po­me­nu­tel­ná dvoj­ka nepo­lep­ši­tel­ných prů­švi­há­řů vrá­tí již 18. červ­na. Jak...

Autor:
0

Uč se čísla s kouzelným kolečkem

Knížka Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem je jed­nou ze série Otáčej a uč se!, kte­rá v polo­vi­ně roku vychá­zí v Albatrosu. Ačkoli fun­gu­je na stej­ném prin­ci­pu učí­cí­ho koleč­ka, gra­fic­ky je podob­ně zpra­co­va­ná jako Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem a Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem, ve srov­ná­ní s těmi­to dvě­ma kni­ha­mi vychá­zí nej­lé­pe. Hlavně díky vese­lým...

Autor:
0

KAREL GOTT V NOVÉM VIDEOKLIPU

TA PRAVÁ — Karel Gott vydá­vá po pěti letech nové stu­di­o­vé album nazva­né Ta pra­vá, jež se jme­nu­je pod­le pís­ně, kte­rou dvaačtyřiceti­násobnému sla­ví­ku zkom­po­no­val na míru zpě­vák Marek Ztracený. Ten se také obje­ví ve video­kli­pu, kte­rý vzni­kl v nápa­di­té re...

Autor:
NOVA - 14.06.20180

NOVA - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2Mázl a Alena chys­ta­jí svat­bu, ale nic se neda­ří, jak má. Obřad navíc ohro­zí neče­ka­ná udá­lost. Ře...

Autor:
TV Barrandov - 14.06.20180

TV Barrandov - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 14.06. 02:25 14.06. 03:10Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Autor:
ČT - 14.06.20180

ČT - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Čočka na kyse­lo a někdy jinakPan František chce uva­řit pro své kama­rá­dy z vokál­ní sku­pi­ny jejich oblí­ben...

Autor:
Prima - 14.06.20180

Prima - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor: