Denní archiv Červen 12, 2018

0

Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %

Tak ješ­tě tři díly a bude konec sezó­ny. Po něko­li­ka nud­ných epi­zo­dách v prv­ní polo­vi­ně nám při­nes­li tvůr­ci hod­ně dost dob­rých epi­zod. Epizoda tře­tí od kon­ce nám při­ná­ší pří­běh výtvo­ru indi­á­na, kte­rý ve svě­tě Westworldu při­ná­šel zhou­bu a niče­ní. Tentokrát nesle­du­je­me pří­běh žád­né z hlav­ních postav. V hodi­no­vém vyprá­vě­ní o indi­á­no­vi se dozví­dá­me hod­ně věcí, kte­ré nám...

Autor:
0

S.K. Tremayne - Dítě ohně

Když se Rachel pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho boha­té­ho Davida, mys­lí si, že její  život se změ­nil k lep­ší­mu. Opouští Londýn a pře­stě­hu­je se do Cornwallu, kde její man­žel vlast­ní nád­her­nou vilu Carnhallow. Získává nejen lás­ku a bohat­ství, ale i milé­ho nevlast­ní­ho syna Jamieho, se kte­rým si v Londýně skvě­le rozu­mě­li. V Carnhallow se ale Jamie začne cho­vat...

Autor:
0

B. A. Paris - V pasti lží

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůz­ky a občas se sta­ne, že domů dora­zí zbo­ží, kte­ré­ho objed­ná­vá­ní si Cassie nevy­ba­vu­je. Je blá­zen nebo si s ní hra­je její vlast­ní mysl? Kromě toho cítí vinu za...

Autor:
TV Barrandov - 12.06.20180

TV Barrandov - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 12.06. 02:50 12.06. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
ČT - 12.06.20180

ČT - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
GEN - Galerie eli­ty náro­da, Jiří GruntorádČeský děl­ník, kni­hov­ník a vyda­va­tel samizda­to­vé lite­ra­tu­ry, si...

Autor:
Prima - 12.06.20180

Prima - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XI (6) -ST -W -HDKomisař Fabbri, inspek­tor Morini a Rex musí zjis­tit, kdo před zra­ky něko­li­ka de...

Autor:
NOVA - 12.06.20180

NOVA - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV gará­ži své­ho domu je nale­zen zastře­le­ný vete­rán z viet­nam­ské vál­ky. V ruce sví­rá znám­ku své­ho p...

Autor:
LIBUŠE | Tvorba traileru0

LIBUŠE | Tvorba traileru

Režisér Jiří Heřman a dra­ma­tur­gy­ně Patricie Částková sto­jí za zro­dem našich oper­ních insce­na­cí. Tentokrát se však vyda­li na brněn­ské výsta­viš­tě, aby dali vznik­nout trai­le­ru ope­ry Libuše!

Autor: