Denní archiv Červen 11, 2018

0

Recenze: Zlověstné vlny

Ostrov kde­si na seve­ru Skotska, neklid­né moře, tem­ná oblo­ha a ješ­tě tem­něj­ší rodin­ná his­to­rie, kte­rou má za úkol objas­nit mla­dý své­ráz­ný oce­á­no­graf. Toho času půso­bí­cí jako sou­kro­mý detek­tiv se spe­ci­a­li­za­cí na řeše­ní pří­pa­dů za pomo­cí moř­ské­ho prou­dě­ní. Kdo a jak před lety zabil malé­ho Maxe, jehož tělo se do dneš­ních dnů nena­šlo?...

Autor:
0

POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

Hledáte-li sku­teč­né­ho pomoc­ní­ka na to, jak se nau­čit jed­no­du­še roz­li­šo­vat stro­my ve svém oko­lí a vyhle­dá­vat jejich názvy dle tva­rů a veli­kos­tí jed­not­li­vých lis­tů, zce­la urči­tě si nenech­te ujít novin­ku „Poznejte stro­my pod­le lis­tů“ od Meike Bosch, jež vyda­la Grada  Publishing, a.s.. Tato kni­ha vás vel­mi rych­le pře­svěd­čí o tom, že dře­vi­ny můžou být vel­mi...

Autor:
0

Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

Tato „Kniha plná expe­ri­men­tů“ od Anastazie Zanoncelli, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, obo­ha­tí zna­los­ti nejen malých vědá­to­rů, ale hlav­ně uleh­čí život jejich rodi­čům při hle­dá­ní odpo­vě­dí na nej­růz­něj­ší, dych­ti­vé otáz­ky. Čas od času se totiž stá­vá, že na někte­ré zví­da­vé otáz­ky svých dětí jen těž­ko hle­dá­me ade­kvát­ní a hlav­ně ne pří­liš slo­ži­té vysvět­le­ní na...

Autor:
0

ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché

Pro vel­ké fanouš­ky a milov­ní­ky domá­cí pří­rod­ní kos­me­ti­ky je pub­li­ka­ce „Zelená kos­me­ti­ka“ od fina­list­ky sou­tě­že blo­gger­ka roku 2016 Michaely Suché, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress, tou ide­ál­ní a pra­vou vol­bou. S pomo­cí této kni­hy se nau­čí­te, jak si s lás­kou doma vyro­bit svo­jí vlast­ní, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a za pou­ži­tí suro­vin, jež pře­váž­ně vyho­vu­jí vám a vaše­mu typu ple­ti....

Autor:
0

LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích

Logopedické pís­nič­ky aneb pro­cvi­čo­vá­ní výslov­nos­ti pomo­cí lido­vých melo­dií od auto­rek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, neby­lo dopo­sud tak zábav­né a jed­no­du­ché jako prá­vě teď. Když se děti učí prv­ní slo­víč­ka, je důle­ži­té neu­stá­le pro­cvi­čo­vat jejich výslov­nost a arti­ku­la­ci, abychom jim pak dob­ře rozu­mě­ly. Bohužel ne vždyc­ky všech­ny děti baví opa­ko­vat...

Autor:
TOC_04.jpg0

Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

Historie a sou­čas­nost blíz­ko­vý­chod­ní vál­ky oči­ma doku­men­ta­ris­tů 11. červ­na uve­de doku­men­tár­ní kino DAFilms v čes­ké onli­ne pre­mi­é­ře dechbe­rou­cí, na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek o hrdi­nech v bílých přil­bách Poslední v Aleppu. Film oce­ně­ný také hlav­ní cenou poro­ty na fes­ti­va­lu v Sundance je sou­čás­tí fil­mo­vé pře­hlíd­ky Příběhy ze Sýrie, mapu­jí­cí už osmým rokem trva­jí­cí vál­ku v blíz­ko­vý­chod­ní oblas­ti. Přehlídka zahr­nu­je...

Autor:
0

Divoká jízda za svobodou. Film King Skate má premiéru na MFF Karlovy Vary, do kin zamíří v září

Film King Skate, mapu­jí­cí feno­mén ska­te­bo­ar­din­gu v ČSSR 70. a 80. let, bude ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den v nesou­těž­ní čás­ti hlav­ní­ho pro­gra­mu MFF Karlovy Vary. Snímek, v němž tvůr­ci zpra­co­va­li desít­ky hodin uni­kát­ních archiv­ních zábě­rů dnes již kul­tov­ní ska­te­bo­ar­din­go­vé komu­ni­ty, nato­čil reži­sér a spi­so­va­tel Šimon Šafránek. „Je to film o par­tě lidí, kte­rá si za želez­nou opo­nou vytvo­ři­la...

Autor:
0

Tennis World Tour - Recenze - 30%

Jestli to v téhle hře chce­te někam dotáh­nout v rám­ci kari­é­ry, tak si při­prav­te kami­on léků na žalu­deč­ní vře­dy!!! Tennis World Tour se měl koneč­ně po letech stát hod­not­ným nástup­cem těch něko­li­ka málo teni­so­vých her, kte­ré mají spous­tu much. Žádného hrá­če nepře­kva­pí, že zde máte tu mož­nost ujmout se role tenis­ty čer­s­tvě se...

Autor:
0

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen za ide­o­lo­gic­ky nepří­pust­ný. K pří­le­ži­tos­ti Činčerových nedo­ži­tých pěta­de­va­de­sá­tých naro­ze­nin uve­de ČT art ve stře­du 13. červ­na od 20:20 hodin v pre­mi­é­ře doku­ment z díl­ny jeho dce­ry...

Autor:
0

JAN BARTOŠ

BEETHOVENOVY KLAVÍRNÍ SONÁTY — Pianista Jan Bartoš pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší pří­sluš­ní­ky mlad­ší gene­ra­ce čes­kých hudeb­ní­ků. S dopo­ru­če­ním jed­no­ho z nej­lep­ších svě­to­vých kla­ví­ris­tů Alfreda Brendela vyšlo minu­lý rok jeho album s Mozartovými kla­vír­ní­mi ko...

Autor:
0

Cesta do středu Země

V dob­ro­druž­ném rodin­ném fil­mu „Cesta do stře­du Země“ se tři ces­to­va­te­lé pono­ří hlu­bo­ko pod povrch Země do tajem­né říše, v níž zaži­jí nesku­teč­nou ces­tu, během kte­ré na mís­tech plných nej­růz­něj­ších nebez­pe­čí nalez­nou mís­ta napl­ňu­jí­cí člo­vě­ka posvát­nou úctou. Vizionářský vědec Trevor Anderson (Brendan Fraser), jeho syno­vec Sean (Josh Hutcherson) a jejich krás­ná míst­ní prů­vod­ky­ně...

Autor:
TV Barrandov - 11.06.20180

TV Barrandov - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Česká tajenkaZábavná sou­těž plná taje­nek pro vel­ké i malé. Pořadem Vás pro­ve­de Vlasta Korec (Premiéra) 11.06. 14:...

Autor:
Prima - 11.06.20180

Prima - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Max

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Cool

Název pro­gram...

Autor:
NOVA - 11.06.20180

NOVA - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV rodin­ném domě je nale­ze­na zavraž­dě­ná man­žel­ka námoř­ní­ho důstoj­ní­ka. Tělo najde její dese­ti­le­tá ...

Autor:
ČT - 11.06.20180

ČT - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Jaroslava SapíkaJeden z nej­zná­měj­ších čes­kých kucha­řů zko­la­bo­val po vyčer­pá­ní a ztrá­tě milov...

Autor: