Denní archiv Červen 10, 2018

0

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada. Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život...

Autor:
TV Barrandov - 10.06.20180

TV Barrandov - 10.06.2018

Televizni pro­gram na 10.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
ČT - 10.06.20180

ČT - 10.06.2018

Televizni pro­gram na 10.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak si užít víkend“ (2003). Spolu...

Autor:
0

Hrady z písku

„Ten pocit nikdy nevy­pr­chal, dokon­ce ani ve chví­li, kdy zemřel. Proto niko­ho nepře­kva­pi­lo víc než mě samot­nou, že se má dlaň tak dob­ře hodí i do dla­ně cizí.“ (str. 212) Svět po vál­ce. Vládu pře­vza­li Vlci, kte­ří vyko­řisťu­jí všech­ny oby­va­te­le. Hlavní hrdin­ka Eden, ale stá­le věří, že jim v tom doká­že zabrá­nit. Má prů­vod­ce...

Autor:
0

Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci. Michael Neill 25 let půso­bí jako porad­ce a men­tor ředi­te­lů kor­po­ra­cí, čle­nů krá­lov­ských rodin a všech, kte­ří tou­ží zís­kat více ze živo­ta. Založil Supercoach Academy, na níž vyu­ču­je pro­ží­vá­ní...

Autor:
Prima - 10.06.20180

Prima - 10.06.2018

Televizni pro­gram na 10.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
30 dní para­nor­mál­ní akti­vi­ty s ďáblem v těle ženy, kte­rá nená­vi­dí mužeDanin otec byl hospi­ta­li­zo­ván na psy­chi­at­ric­ké ...

Autor:
NOVA - 10.06.20180

NOVA - 10.06.2018

Televizni pro­gram na 10.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs dopro­vá­zí Bishopovou na USS Serano, kde absol­vu­je povin­ný výcvik. Posádka vytáh­ne z vody mr...

Autor: