Denní archiv Červen 8, 2018

0

Supraphonline INFO červen

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD...

Autor:
0

Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %

Steven Soderbergh a George Clooney si nej­spíš u sklen­ky řek­li, že už bylo dost par­ťá­ků a je potře­ba uká­zat, že i ženy umí lou­pit s vti­pem a šar­mem. Rozhodli se nato­čit film, kte­rý před­sta­ví krás­né ženy v nových rolích důmy­sl­ných zlo­dě­jek. Garry Ross a Olivia Milch napsa­li scé­nář, kte­rý zachy­cu­je pří­pra­vu a prů­běh lou­pe­že vzác­ných kle­no­tů. Aby toho neby­lo...

Autor:
0

Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče

Nový ambi­ci­óz­ní pro­jekt vývo­já­řů z Madmind Studio má hrá­čům při­nést oprav­do­vé peklo, nechut­né oka­mži­ky, utr­pe­ní a nářek zbí­da­če­ných lid­ských bytos­tí, sna­ží­cích se skon­čit svo­je muka v oprav­du tem­ných míst­nos­tech s muče­ný­mi bytost­mi, krví a zápa­chem pros­té­ho zou­fal­ství. First per­son sur­vi­val horor, se sna­ží šoko­vat veřej­nost svo­jí nechut­nos­tí a sku­teč­ně dob­ře pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly a pro­stře­dím. První oka­mži­ky hry...

Autor:
0

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí. Zabývá se vše­mi zná­mý­mi pří­či­na­mi chro­nic­kých boles­tí geni­tá­lu, jež mužům brá­ní v plno­hod­not­ném pro­ží­vá­ní živo­ta. Někteří paci­en­ti na ten­to druh chro­nic­kých sta­vů dokon­ce rea­gu­jí až depre­siv­ní­mi...

Autor:
LIBUŠE | Odhalení vizuálu0

LIBUŠE | Odhalení vizuálu

K osla­vě 100 let od vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu vám při­ná­ší­me jeden ze stě­žej­ních sym­bo­lů čes­ké stát­nos­ti - Smetanovu ope­ru Libuši. Premiéra tolik oče­ká­va­né insce­na­ce příští sezó­ny, se usku­teč­ní 7. září na brněn­ském výsta­viš­ti! ...

Autor:
0

Kluci, neděste se puberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč je v této době těž­ší zvlá­dat emo­ce. Naučí je, jak...

Autor:
0

Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Vychovávat a učit dítě novým věcem je neleh­ká věc. Kdyby tak měl rodič občas kou­zel­né koleč­ko. Zatočil by a svě­te div se, dítě by umě­lo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako hou­by, nasá­va­jí vědo­mos­ti a čas­to doká­ží pře­kva­pit. Stejně jako může­te být pře­kva­pe­ni vy, jak vaší rato­les­ti půjdou bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem z kníž­ky...

Autor:
0

Uč se protiklady s kouzelným kolečkem

Hezký záměr nau­čit děti pro­ti­kla­dy si kla­de za cíl kni­ha Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem.  Děti se za pomo­ci kou­zel­né­ho koleč­ka a dopro­vod­ných obráz­ků nau­čí roz­li­šo­vat, co je vel­ké a co malé, co špi­na­vé a co čis­té, kdo je hod­ný a kdo zlý, kdo je vese­lý a kdo smut­ný, co je hor­ké a co stu­de­né a co...

Autor:
0

Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Také vám při­jde nad­lid­ský úkol nau­čit svo­je dvou­le­té dítě bar­vy, pro­ti­kla­dy, zvu­ky zví­řat a roz­díl mezi pru­hy a pun­tí­ky? Mohla by vám k tomu pomo­ci vese­lá kníž­ka Fousky a ocás­ky. Je děla­ná tak ako­rát do dět­ské ruky – má dokon­ce ouško, vhod­né k pře­ná­še­ní, pev­né strán­ky a vese­lé obráz­ky, kte­ré děti zaujmou hned na prv­ní pohled....

Autor:
0

Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!

Tak touhle kníž­kou do ruky je můj dvou­le­tý syn úpl­ně nad­še­ný. Prochází zrov­na bouř­li­vým obdo­bím pozná­vá­ní, a to hlav­ně sta­veb­ních a doprav­ních pro­střed­ků – čím hluč­něj­ších, tím lépe. Na bagr, kuta­jí­cí sil­ni­ci nebo na ces­tá­ře, kosí­cí škar­pu doká­že kou­kat celé dopo­led­ne. Pokud to vaši malí páno­vé mají podob­ně, urči­tě jim udě­lá radost...

Autor:
0

Bajky

Pro děti od šes­ti let je urče­ná kníž­ka Dany Hlavatá, nazva­ná pros­tě Bajky. Přináší sérii vese­lých i pouč­ných pří­bě­hů zví­řat ze všech kou­tů svě­ta. Text dopl­ňu­jí oku pří­jem­né ilu­stra­ce Vladimíry Vopičkové inspi­ro­va­né živo­čiš­nou a rost­lin­nou říší. V kníž­ce najde­te čty­ři­cet krát­kých bajek, kaž­dé je věno­vá­na jed­na dvoj­stra­na, při­čemž jed­na stra­na je tex­to­vá, dru­há...

Autor:
0

Jack Ryan: V utajení

„Měla to být prá­ce v kan­ce­lá­ři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kul­tov­ní posta­va z pera Toma Clancyho, se vra­cí na fil­mo­vá plát­na v napí­na­vém thrille­ru. Když se akti­vu­je glo­bál­ní tero­ris­tic­ká síť, skvě­lý ana­ly­tik CIA, Chris Pine (Star Trek) nemá jinou mož­nost, než zasáh­nout. Každý, v jehož moci je při­chá­ze­jí­cí mezi­ná­rod­ní mega kata­stro­fu odvrá­tit, by...

Autor:
NOVA - 08.06.20180

NOVA - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Správná dvojkaDani dosta­ne pozván­ku na tříd­ní sraz a trá­pí ji, že tam bude jedi­ná bez part­ne­ra. Felix se roz­hod­ne, že jí na...

Autor:
ČT - 08.06.20180

ČT - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ObjektivMagazín zahra­nič­ních zají­ma­vos­tí. Ostrov Sulawesi není turis­ty ješ­tě obje­ve­ný, nahléd­ne­me do živ...

Autor:
TV Barrandov - 08.06.20180

TV Barrandov - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
Prima - 08.06.20180

Prima - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XI (2) -ST -W -HDKomisaře Fabbriho a jeho pomoc­ní­ka Rexe čeka­jí ten­to­krát ile­gál­ní závo­dy moto­re...

Autor: