Jurský svět: Zánik říše

Dva fil­my o fil­muRead more »

Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %

Steven Soderbergh a George Clooney si nej­spíš u sklen­ky řek­li, že už bylo dost par­ťá­ků a je potře­ba uká­zat, že i ženy umí lou­pit s vti­pem a šar­mem. Rozhodli se nato­čit film, kte­rý před­sta­ví krás­né...Read more »

Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče

Nový ambi­ci­óz­ní pro­jekt vývo­já­řů z Madmind Studio má hrá­čům při­nést oprav­do­vé peklo, nechut­né oka­mži­ky, utr­pe­ní a nářek zbí­da­če­ných lid­ských bytos­tí, sna­ží­cích se skon­čit svo­je muka v oprav­du tem­ných míst­nos­tech s muče­ný­mi bytost­mi, krví...Read more »

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí. Zabývá se vše­mi zná­mý­mi...Read more »

Kluci, neděste se puberty

Blíží se Vašemu syno­vi obdo­bí dospí­vá­ní? Tato pub­li­ka­ce jej zábav­nou a čti­vou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi puber­ty a cit­li­vě jej pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Chlapcům od 9 let nastí­ní změ­ny nejen fyzic­ké,...Read more »

Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Vychovávat a učit dítě novým věcem je neleh­ká věc. Kdyby tak měl rodič občas kou­zel­né koleč­ko. Zatočil by a svě­te div se, dítě by umě­lo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou...Read more »

Uč se protiklady s kouzelným kolečkem

Hezký záměr nau­čit děti pro­ti­kla­dy si kla­de za cíl kni­ha Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem.  Děti se za pomo­ci kou­zel­né­ho koleč­ka a dopro­vod­ných obráz­ků nau­čí roz­li­šo­vat, co je vel­ké a co...Read more »

Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Také vám při­jde nad­lid­ský úkol nau­čit svo­je dvou­le­té dítě bar­vy, pro­ti­kla­dy, zvu­ky zví­řat a roz­díl mezi pru­hy a pun­tí­ky? Mohla by vám k tomu pomo­ci vese­lá kníž­ka Fousky a ocás­ky. Je děla­ná tak...Read more »

Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!

Tak touhle kníž­kou do ruky je můj dvou­le­tý syn úpl­ně nad­še­ný. Prochází zrov­na bouř­li­vým obdo­bím pozná­vá­ní, a to hlav­ně sta­veb­ních a doprav­ních pro­střed­ků – čím hluč­něj­ších, tím lépe. Na bagr, kuta­jí­cí...Read more »

Bajky

Pro děti od šes­ti let je urče­ná kníž­ka Dany Hlavatá, nazva­ná pros­tě Bajky. Přináší sérii vese­lých i pouč­ných pří­bě­hů zví­řat ze všech kou­tů svě­ta. Text dopl­ňu­jí oku pří­jem­né ilu­stra­ce Vladimíry...Read more »

Jack Ryan: V utajení

„Měla to být prá­ce v kan­ce­lá­ři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kul­tov­ní posta­va z pera Toma Clancyho, se vra­cí na fil­mo­vá plát­na v napí­na­vém thrille­ru. Když se akti­vu­je glo­bál­ní tero­ris­tic­ká síť, skvě­lý...Read more »