Denní archiv Červen 7, 2018

0

ENSEMBLE BERLIN PRAG JE SYMBOLEM POROZUMĚNÍ

ŘÍKÁ VILÉM VEVERKA — Jednou z nej­vět­ších hvězd letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Bach for All je mezi­ná­rod­ní sou­bor Ensemble Berlin Prag. Tento ambi­ci­óz­ní sou­bor tvo­ří hobo­jis­ta Vilém Veverka, cem­ba­list­ka Barbara Marie Willi, hráč na hoboj a ang­lic­ký roh Dom...

Autor:
TV Barrandov - 07.06.20180

TV Barrandov - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Matlock VII (17,18)Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, ...

Autor:
0

Muži v černém 2

OBSAH Je to čty­ři roky, co taj­ní vlád­ní agen­ti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrá­ti­li hroz­bu inter­ga­lak­tic­ké kata­stro­fy obrov­ských roz­mě­rů. Kay se mezi­tím vrá­til do běž­né­ho živo­ta a Jay i nadá­le pra­cu­je pro MIB - boha­tě doto­va­nou, avšak neo­fi­ci­ál­ní vlád­ní agen­tu­ru, kte­rá regu­lu­je mimo­zem­ský život na naší pla­ne­tě. Během...

Autor:
Prima - 07.06.20180

Prima - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
ČT - 07.06.20180

ČT - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 07.06. 02:00 07.06. 04:3813. kom­na­ta Ivana VyskočilaŽivot ...

Autor:
NOVA - 07.06.20180

NOVA - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Správná dvojkaOscar zapo­mněl, že má Felix naro­ze­ni­ny, na posled­ní chví­li se roz­hod­ne uspo­řá­dat osla­vu. Felixovi to sice udě...

Autor:
9.12.2018 – Pražský výběr0

9.12.2018 – Pražský výběr

Komorní diva­del­ní pro­stře­dí oži­je v pro­sin­ci návště­vou čes­ké rocko­vé sku­pi­ny, kte­rá byla zalo­že­na již v roce 1977 zpě­vá­kem Michaelem Kocábem. Řeč není o nikom jiném, než o legen­dár­ním Pražském výbě­ru. Jejich kon­cert pro­běh­ne v Mahenově diva­dle v n...

Autor: