Denní archiv Červen 6, 2018

0

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že bych je kupo­val pro své děti. Kupoval jsem je pro sebe a neu­stá­le jsem ležel v těch komik­sech. Byl jsem regu­lér­ní sbě­ra­tel a vždyc­ky...

Autor:
Slovácko v Brně!0

Slovácko v Brně!

Spolu s vinař­stvím Zlomek a Vávra zve­me všech­ny milov­ní­ky kul­tu­ry a vína na prv­ní roč­ník vyjí­meč­né akce, kde se pro­lí­ná umě­ní Slováckého regi­o­nu. Večer, kte­rý započne ochut­náv­kou nej­lep­ších vín od vina­řů ze slo­vác­ké podob­las­ti a zakon­čí­me vese­lou ...

Autor:
0

MAREK ZTRACENÝ

NOVÉ ALBUM — Marek Ztracený vydá­vá 8. červ­na u Supraphonu své páté řado­vé album, na kte­rém pood­ha­lí Vlastní svět. Album nabí­zí i aktu­ál­ní sin­gl MinuLost, jde o taneč­ně ladě­nou let­ní píseň, kte­rou výraz­ně pod­tr­hu­je zda­ři­lý video­klip. Natáčelo se v Paříž...

Autor:
1

RECEPT NA BAK KUT TEH PODLE ŠÉFKUCHAŘE WILLIAMA SOHA

Ukázka z kni­hy The Singapore Heritage Cookbook – Past, Present, Future (Tradiční sin­ga­pur­ská kuchař­ka – minu­lost, sou­čas­nost, budouc­nost), jejímž spo­lu­au­to­rem je Dr. Leslie Tay. Ingredience 1.2 kg vep­řo­vých žeber z peče­ní 150 g cuk­ru 30 g kan­dysu 20 g zázvo­ru, olou­pa­né­ho, nakrá­je­né­ho na hrubé plát­ky 4 hvěz­dič­ky aný­zu, 4 hře­bíč­ky, 3 tyčin­ky sko­ři­ce...

Autor:
0

HERCI O FILMU BISTRO RAMEN

Jaký dojem na vás napo­pr­vé udě­lal scé­nář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scé­nář popr­vé, his­to­rii bak kut teh jsem neznal. Ani his­to­rii rame­nu. Po dočte­ní scé­ná­ře jsem věděl, že tyto pokr­my ze dvou růz­ných zemí mají svo­ji his­to­rii a že se oba vyvi­nu­ly v jíd­la útě­chy pro děl­ní­ky. Je to pří­běh, kte­rý...

Autor:
0

ERIC KHOO

Držiteli sin­ga­pur­ské­ho oce­ně­ní Cultural Medallion a cena­mi ověn­če­né­mu fil­mo­vé­mu tvůr­ci Ericu Khoovi, ředi­te­li spo­leč­nos­tí Zhao Wei Films a Gorylah Pictures, býva­jí při­pi­so­vá­ny záslu­hy za oži­ve­ní sin­ga­pur­ské­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a za to, že v roce 1995 vrá­til Singapur zpět na mezi­ná­rod­ní fil­mo­vou mapu. Byl prv­ním Singapurcem, jehož fil­my se pro­mí­ta­ly na význam­ných fes­ti­va­lech, např. v Berlíně, Benátkách...

Autor:
0

REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN

Vždy mě fas­ci­no­va­lo jíd­lo a jakou roli hra­je v našich živo­tech. Jak říká význam­ný his­to­rik stra­vo­vá­ní Ben Rogers: „Jídlo je hned po jazy­ku dru­hým nej­dů­le­ži­těj­ším nosi­te­lem kul­tur­ní iden­ti­ty.“ Podle mě je význam jíd­la ješ­tě vět­ší, řekl bych, že pří­mo defi­nu­je, kým jsme a jaké živo­ty vede­me. Jsem dokon­ce pře­svěd­če­ný, že jíd­lo má moc lidi...

Autor:
0

Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama

Návštěva žur­na­lis­ty Dana Jolina u Terryho Gilliama Filmy Terryho Gilliama býva­jí vel­mi oso­bi­té. Vizionářský fan­tas­ta sto­jí za mno­ha divá­ky i kri­ti­ky oce­ňo­va­ný­mi fil­my, jako jsou Brazil (1985) či Král rybář (1991). Sedmasedmdesátiletý Terry Gilliam žije v sever­ním Londýně. Jeho úto­čiš­tě se nachá­zí v nej­vyš­ším pat­ře jeho domo­va a je z vel­ké vět­ši­ny doslo­va zava­le­né kni­ha­mi. A mezi tím...

Autor:
0

Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE

1. Co Vás pře­svěd­či­lo, abys­te si řek­la, že do toho­to pro­jek­tu půjde­te? Líbil se mi scé­nář a téma­ta, kte­ré v něm byly zpra­co­vá­ny. Tedy to, že je to film o lás­ce, tan­ci, přá­tel­ství, sebe­po­zná­ní, peně­zích, slá­vě a moci. Připadalo mi zají­ma­vé uká­zat záku­li­sí taneč­ní show, kde panu­jí tvr­dé záko­ny hon­by za úspě­chem a zis­kem. To...

Autor:
0

Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny

Na začát­ku prázd­nin vtrh­ne do kina roman­tic­ká kome­die s názvem Manžel na zkouš­ku. V hlav­ní roli vystu­pu­je boha­tý a roz­maz­le­ný pla­y­boy, kte­rý si celý život jen uží­val. Ale jak se říká  - kar­ma není zdar­ma. Když z roz­ma­ru odmít­ne zapla­tit za prá­ci úkli­do­vé služ­by, netu­ší, jak mu to osud vrá­tí. Po jed­né divo­ké pár­ty vypad­ne...

Autor:
0

JONATHAN KASDAN

JONATHAN KASDAN (scé­nář) se naro­dil a vyrůs­tal v Los Angeles. Je synem sce­náris­ty a reži­sé­ra Lawrence Kasdana a mlad­ším bra­t­rem sce­náris­ty a reži­sé­ra Jakea Kasdana. Vystudoval střed­ní ško­lu Crossroads v Santa Monice a Tisch School na Newyorské uni­ver­zi­tě. Kasdan svou kari­é­ru zahá­jil sce­náris­tic­kou pra­cí pro seri­ál Machři a špr­ti. Následně se jako sce­náris­ta, reži­sér a/nebo herec podí­lel na...

Autor:
0

RON HOWARD

RON HOWARD (režie) je osca­ro­vý reži­sér, jenž je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­po­pu­lár­něj­ších reži­sé­rů své gene­ra­ce. Ať už je řeč napří­klad o kri­ti­kou ceně­ných celo­ve­čer­ních dra­ma­tech Čistá duše či Apollo 13, nebo o kome­di­ál­ních hitech Rodičovství či Žbluňk, je auto­rem jed­něch z nej­pa­mát­něj­ších holly­wo­od­ských sním­ků. Howard je reži­sé­rem a pro­du­cen­tem sním­ku Těžká váha v hlav­ní roli...

Autor:
0

PAUL BETTANY

PAUL BETTANY (Dryden Vos) je drži­te­lem kla­sic­ké­ho herec­ké­ho vzdě­lá­ní v rám­ci Drama Centre v Londýně. Američtí divá­ci se s ním popr­vé setka­li ve fil­mu Briana Helgelanda Příběh rytí­ře, ve kte­rém si po boku Heatha Ledgera zahrál kome­di­ál­ní roli Chaucera. Za svůj výkon zís­kal cenu London Critics“ Circle Film Award v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon...

Autor:
0

JOONAS SUOTAMO

JOONAS SUOTAMO (Chewbacca) vyros­tl ve měs­tě Matinkylä v Espoo ve Finsku. Jeho rodi­če jsou uči­te­lé a má dva bra­t­ry. Inspirován svý­mi star­ší­mi bra­t­ry se Suotamo začal již v útlém věku věno­vat bas­ket­ba­lu, a se svou výš­kou 213 cen­ti­me­t­rů zís­kal v tom­to spor­tu zjev­né výho­dy.             O herec­tví se začal zají­mat v rám­ci herec­kých krouž­ků na let­ních tábo­rech....

Autor:
0

PHOEBE WALLER-BRIDGE

PHOEBE WALLER-BRIDGE (L3-37) zís­ka­la uzná­ní divá­ků i kri­ti­ky coby hereč­ka, sce­nárist­ka a pro­du­cent­ka tele­viz­ních seri­á­lů. Waller-Bridge, kte­rá vystu­do­va­la Královskou aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní, svou kari­é­ru zahá­ji­la na diva­del­ních prk­nech, a její one-woman show Potvora, kte­rou napsa­la a účin­ko­va­la v ní, jí vynes­la na fes­ti­va­lu Fringe v Edinburghu v roce 2013 cenu Fringe First. Na ten­to úspěch se svým...

Autor:
0

THANDIE NEWTON

THANDIE NEWTON (Val) je k vidě­ní v roli Maeve Millayové v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném seri­á­lu sta­ni­ce HBO Westworld. Za svou roli Maeve zís­ka­la Newton v roce 2016 cenu Critics“ Choice v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu, a ve stej­né kate­go­rii byla nomi­no­vá­na také na cenu Emmy a na Zlatý glo­bus. Kromě toho...

Autor:
0

DONALD GLOVER

DONALD GLOVER (Lando Calrissian) je herec, pro­du­cent, reži­sér, komik a sce­náris­ta, oce­ně­ný řadou cen, a také hudeb­ník, kte­rý má na svém kon­tě něko­lik cen Grammy.             Zatím napo­sle­dy jsme měli Glovera mož­nost vidět v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném kome­di­ál­ním seri­á­lu sta­ni­ce FX Atlanta, kte­rý vytvo­řil a také si v něm zahrál. V roce 2017 zís­kal za ten­to...

Autor:
0

EMILIA CLARKE

EMILIA CLARKE (Qi’ra) na sebe pou­tá pozor­nost divá­ků svý­mi výji­meč­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Clarke v sou­čas­né době natá­čí osmou a posled­ní sezó­nu úspěš­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce HBO Hra o trů­ny, kte­rý jí vyne­sl tři nomi­na­ce na cenu Emmy a tak­též tři nomi­na­ce na cenu Critics“ Choice za divác­ky vel­mi úspěš­nou roli Daenerys Targaryenové, mat­ky dra­ků.            ...

Autor:
0

WOODY HARRELSON

WOODY HARRELSON (Beckett) dis­po­nu­je uni­kát­ní kom­bi­na­cí emo­ci­o­nál­ní­ho pro­je­vu a cha­risma­tu, kte­rou divá­ky i kri­ti­ky vytr­va­le pře­kva­pu­je svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi výko­ny jak v main­stre­a­mo­vých, tak i nezá­vis­lých pro­jek­tech. Svým poje­tím vojen­ské­ho důstoj­ní­ka, jehož povin­nos­tí je ozna­mo­vá­ní úmr­tí vojá­ků jejich rodi­nám, kte­ré­ho si zahrál po boku Bena Fostera ve fil­mu Orena Movermana The Messenger, si vyslou­žil v roce 2010...

Autor:
0

ALDEN EHRENREICH

ALDEN EHRENREICH (Han Solo) spo­lu­pra­co­val s někte­rý­mi z nej­slav­něj­ších holly­wo­od­ských reži­sé­rů, mezi něž pat­ří Francis Ford Coppola, Ron Howard, brat­ři Coenové či Sofia Coppola.             Letos v létě se Ehrenreich obje­ví ve fil­mu The Yellow Birds v režii Alexe Moorse, kte­rý do kin uve­de spo­leč­nost Saban Films. V tom­to sním­ku ztvár­nil hlav­ní roli mla­dé­ho vojá­ka, jenž...

Autor:
0

Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize

Třetí nej­vět­ší měs­to v zemi, ješ­tě nedáv­no pře­de­vším oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky. Dnes met­ro­po­le plná kon­tras­tů, ale také mís­to s vel­kou ener­gií a mimo­řád­ným poten­ci­á­lem. Vize a přá­ní sou­čas­ných aktiv­ních oby­va­tel měs­ta dopro­vá­ze­ny vzpo­mín­ka­mi býva­lých haví­řů zazní v novém doku­men­tu České tele­vi­ze Zažít Ostravu. Snímek uve­de ČT2 v úte­rý 12. červ­na ve 20:55.  Režisérka doku­men­tu Petra Všelichová rok...

Autor:
0

Veterinární akademie - Škola začíná - kniha

Ve Vrbovém údo­lí se Abbey chys­ta­la na svůj prv­ní škol­ní den. Za spo­lubyd­lí­cí měla hol­ku jmé­nem Hanna. Už na prv­ní pohled bylo patr­né, že jejich rodi­ny jsou tak roz­díl­né, jak jen to moh­lo být. Sice jejich mat­ky setr­va­ly v druž­ném roz­ho­vo­ru, nicmé­ně nezá­vaz­né. Navíc si o dce­rách poví­da­ly tak, jako by neby­ly...

Autor:
Prima - 06.06.20180

Prima - 06.06.2018

Televizni pro­gram na 06.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor: