Kritiky.cz > 2018 > Červen > 06

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že...Read more »

RECEPT NA BAK KUT TEH PODLE ŠÉFKUCHAŘE WILLIAMA SOHA

Ukázka z kni­hy The Singapore Heritage Cookbook – Past, Present, Future (Tradiční sin­ga­pur­ská kuchař­ka – minu­lost, sou­čas­nost, budouc­nost), jejímž spo­lu­au­to­rem je Dr. Leslie Tay. Ingredience 1.2 kg vep­řo­vých žeber z peče­ní 150...Read more »

HERCI O FILMU BISTRO RAMEN

Jaký dojem na vás napo­pr­vé udě­lal scé­nář? TAKUMI SAITO (Masato) Když jsem četl scé­nář popr­vé, his­to­rii bak kut teh jsem neznal. Ani his­to­rii rame­nu. Po dočte­ní scé­ná­ře jsem věděl, že...Read more »

ERIC KHOO

Držiteli sin­ga­pur­ské­ho oce­ně­ní Cultural Medallion a cena­mi ověn­če­né­mu fil­mo­vé­mu tvůr­ci Ericu Khoovi, ředi­te­li spo­leč­nos­tí Zhao Wei Films a Gorylah Pictures, býva­jí při­pi­so­vá­ny záslu­hy za oži­ve­ní sin­ga­pur­ské­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a za to, že...Read more »

REŽISÉR ERIC KHOO O BISTRU RAMEN

Vždy mě fas­ci­no­va­lo jíd­lo a jakou roli hra­je v našich živo­tech. Jak říká význam­ný his­to­rik stra­vo­vá­ní Ben Rogers: „Jídlo je hned po jazy­ku dru­hým nej­dů­le­ži­těj­ším nosi­te­lem kul­tur­ní iden­ti­ty.“ Podle mě je význam...Read more »

Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama

Návštěva žur­na­lis­ty Dana Jolina u Terryho Gilliama Filmy Terryho Gilliama býva­jí vel­mi oso­bi­té. Vizionářský fan­tas­ta sto­jí za mno­ha divá­ky i kri­ti­ky oce­ňo­va­ný­mi fil­my, jako jsou Brazil (1985) či Král rybář (1991). Sedmasedmdesátiletý...Read more »

Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE

1. Co Vás pře­svěd­či­lo, abys­te si řek­la, že do toho­to pro­jek­tu půjde­te? Líbil se mi scé­nář a téma­ta, kte­ré v něm byly zpra­co­vá­ny. Tedy to, že je to film o lás­ce, tan­ci,...Read more »

Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny

Na začát­ku prázd­nin vtrh­ne do kina roman­tic­ká kome­die s názvem Manžel na zkouš­ku. V hlav­ní roli vystu­pu­je boha­tý a roz­maz­le­ný pla­y­boy, kte­rý si celý život jen uží­val. Ale jak se říká  -...Read more »

JONATHAN KASDAN

JONATHAN KASDAN (scé­nář) se naro­dil a vyrůs­tal v Los Angeles. Je synem sce­náris­ty a reži­sé­ra Lawrence Kasdana a mlad­ším bra­t­rem sce­náris­ty a reži­sé­ra Jakea Kasdana. Vystudoval střed­ní ško­lu Crossroads v Santa Monice a Tisch School na...Read more »

RON HOWARD

RON HOWARD (režie) je osca­ro­vý reži­sér, jenž je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­po­pu­lár­něj­ších reži­sé­rů své gene­ra­ce. Ať už je řeč napří­klad o kri­ti­kou ceně­ných celo­ve­čer­ních dra­ma­tech Čistá duše či Apollo 13,...Read more »

PAUL BETTANY

PAUL BETTANY (Dryden Vos) je drži­te­lem kla­sic­ké­ho herec­ké­ho vzdě­lá­ní v rám­ci Drama Centre v Londýně. Američtí divá­ci se s ním popr­vé setka­li ve fil­mu Briana Helgelanda Příběh rytí­ře, ve kte­rém si po boku...Read more »

JOONAS SUOTAMO

JOONAS SUOTAMO (Chewbacca) vyros­tl ve měs­tě Matinkylä v Espoo ve Finsku. Jeho rodi­če jsou uči­te­lé a má dva bra­t­ry. Inspirován svý­mi star­ší­mi bra­t­ry se Suotamo začal již v útlém věku věno­vat bas­ket­ba­lu,...Read more »

PHOEBE WALLER-BRIDGE

PHOEBE WALLER-BRIDGE (L3-37) zís­ka­la uzná­ní divá­ků i kri­ti­ky coby hereč­ka, sce­nárist­ka a pro­du­cent­ka tele­viz­ních seri­á­lů. Waller-Bridge, kte­rá vystu­do­va­la Královskou aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní, svou kari­é­ru zahá­ji­la na diva­del­ních prk­nech, a její one-woman show...Read more »

THANDIE NEWTON

THANDIE NEWTON (Val) je k vidě­ní v roli Maeve Millayové v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném seri­á­lu sta­ni­ce HBO Westworld. Za svou roli Maeve zís­ka­la Newton v roce 2016 cenu Critics“ Choice v kate­go­rii Nejlepší žen­ský...Read more »

DONALD GLOVER

DONALD GLOVER (Lando Calrissian) je herec, pro­du­cent, reži­sér, komik a sce­náris­ta, oce­ně­ný řadou cen, a také hudeb­ník, kte­rý má na svém kon­tě něko­lik cen Grammy.             Zatím napo­sle­dy jsme měli Glovera...Read more »

EMILIA CLARKE

EMILIA CLARKE (Qi’ra) na sebe pou­tá pozor­nost divá­ků svý­mi výji­meč­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Clarke v sou­čas­né době natá­čí osmou a posled­ní sezó­nu úspěš­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce HBO Hra o trů­ny, kte­rý jí vyne­sl tři...Read more »

WOODY HARRELSON

WOODY HARRELSON (Beckett) dis­po­nu­je uni­kát­ní kom­bi­na­cí emo­ci­o­nál­ní­ho pro­je­vu a cha­risma­tu, kte­rou divá­ky i kri­ti­ky vytr­va­le pře­kva­pu­je svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi výko­ny jak v main­stre­a­mo­vých, tak i nezá­vis­lých pro­jek­tech. Svým poje­tím vojen­ské­ho důstoj­ní­ka, jehož povin­nos­tí je...Read more »

ALDEN EHRENREICH

ALDEN EHRENREICH (Han Solo) spo­lu­pra­co­val s někte­rý­mi z nej­slav­něj­ších holly­wo­od­ských reži­sé­rů, mezi něž pat­ří Francis Ford Coppola, Ron Howard, brat­ři Coenové či Sofia Coppola.             Letos v létě se Ehrenreich obje­ví ve fil­mu...Read more »

Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize

Třetí nej­vět­ší měs­to v zemi, ješ­tě nedáv­no pře­de­vším oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky. Dnes met­ro­po­le plná kon­tras­tů, ale také mís­to s vel­kou ener­gií a mimo­řád­ným poten­ci­á­lem. Vize a přá­ní sou­čas­ných aktiv­ních oby­va­tel měs­ta dopro­vá­ze­ny vzpo­mín­ka­mi...Read more »

Veterinární akademie - Škola začíná - kniha

Ve Vrbovém údo­lí se Abbey chys­ta­la na svůj prv­ní škol­ní den. Za spo­lubyd­lí­cí měla hol­ku jmé­nem Hanna. Už na prv­ní pohled bylo patr­né, že jejich rodi­ny jsou tak roz­díl­né,...Read more »

Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních

Dá se říci, že se opo­tí­te jako ve sku­teč­né kuchy­ni. Soustředění jede napl­no a zákaz­ní­ci vás pre­su­jí do kulič­ky. Všechno musí být rych­le, včas a přes­ně. Simulátor vaře­ní snad ani nemů­že...Read more »