Denní archiv Červen 4, 2018

0

Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %

Jak jsem psal v recen­zích před­cho­zích dílů, tak jsem dlou­ho čekal, až dal­ší díl bude zas ten vyni­ka­jí­cí Westworld, jak si před­sta­vu­ji. Už jsem se dočkal. Konečně to je přes­ně to, co tvůr­ci zamýš­le­jí. Překvapit něčím, co jsme neče­ka­li. Ano, sta­lo se. Bernarda jsme v před­cho­zím díle zane­cha­li s mys­lí v kostře, hlav­ním sys­té­mu...

Autor:
25.06.2018 15:00 - Neudáno - Nová scéna - „Divadelní abeceda - umělecká maskérka“0

25.06.2018 15:00 - Neudáno - Nová scéna - „Divadelní abeceda - umělecká maskérka“

V rám­ci dopro­vod­ných pro­gra­mů ND+ jsme při­pra­vi­li nový for­mát setká­vá­ní s růz­ný­mi pro­fe­se­mi, bez nichž se diva­dlo neo­be­jde.

Jak se liší běž­né líče­ní od toho umě­lec­ké­ho, diva­del­ní­ho?
To nám pro­zra­dí Monika Šonková, vedou­cí mas­ké­ren v Národním diva­dle.
...

Autor:
16.06.2018 11:00 - Neudáno - Národní divadlo - „Komentované prohlídky tajemství fasád dětskýma očima“0

16.06.2018 11:00 - Neudáno - Národní divadlo - „Komentované prohlídky tajemství fasád dětskýma očima“

Co je to vlast­ně fasáda? A mohou mít fasády tajem­ství? O fasádě Národního diva­dla může­me vyprá­vět mno­ho pří­bě­hů. A neje­den sahá až do staré­ho Řecka. Poznej řeč sym­bo­lů vyte­sa­ných do kame­ne. Přijď je s námi obje­vit a podí­vej se na tuhle vel­kou a zná­mou ...

Autor:
0

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%

  Hra Space Hulk: Deathwing není vlast­ně žád­nou novin­kou. Hra ze svě­ta Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a skli­di­la obrov­skou vlnu nevo­le. Prázdný obsah, špat­ná hra­tel­nost, ješ­tě hor­ší odla­dě­ní. Vývojáři tvr­dí, že si vza­li reak­ce fanouš­ků k srd­ci a roz­hod­li se nyní při­jít s vylep­še­nou ver­zí (tedy Enhanced Edition), kte­rá...

Autor:
ČT - 04.06.20180

ČT - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na for­bí­ně TMTak tro­chu jiná (talk) show Tomáše Matonohy s jeho hos­ty J. Budařem a A. Banášovou na prk­ne...

Autor:
TV Barrandov - 04.06.20180

TV Barrandov - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
NOVA - 04.06.20180

NOVA - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KolotočSoutěžní pořad plný napě­tí a pře­kva­pe­ní uvá­dí Pavel Poulíček. Režie A. J. Baryal (2001) 04.06. 02:30 04.06. 03:05Nám...

Autor:
Prima - 04.06.20180

Prima - 04.06.2018

Televizni pro­gram na 04.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Největší tan­ko­vé bitvyDruhá svě­to­vá vál­ka se chý­lí ke kon­ci a Spojenci postu­pu­jí smě­rem na Německo. Hitler sahá po je...

Autor: