Denní archiv Červen 1, 2018

0

Solo: Star Wars Story - O filmu

            V hle­dáč­ku kame­ry se ve fil­mu Solo: Star Wars Story, po celo­svě­to­vém hitu Rogue One: Star Wars Story z roku 2016 již dru­hém samo­stat­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Lucasfilm, oci­tá Han Solo, legen­dár­ní paše­rák s dob­rým srd­cem.             Producentka Kathleen Kennedy popi­su­je, proč je Han Solo tak legen­dár­ní a oblí­be­nou posta­vou a proč inspi­ro­val spo­leč­nost Lucasfilm...

Autor:
0

Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks

Přijmout bláz­ni­vou výzvu popr­vé reží­ro­vat, popr­vé být sce­náris­tou a nato­čit film o ženách, kte­ré hra­jí holly­wo­od­ské legen­dy, kte­ré se roz­hod­ly říct, že jejich život neskon­čil, to vše zača­lo před lety zaslá­ním výtis­ků kni­hy třem sta­rým dámám. Uskutečnění toho­to pro­jek­tu si Holderman na začát­ku vůbec nedo­ká­zal před­sta­vit. „Tématem fil­mu jsou čty­ři ženy po šede­sát­ce,...

Autor:
0

Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce

„Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na život­ní kři­žo­vat­ce,“ říká Holderman. „Z těch 4 žen je Carol jedi­ná, kdo žije v úspěš­ném man­žel­ství. Pro Carol je důle­ži­té nau­čit se vyja­d­řo­vat své vlast­ní tou­hy. Ať už si o tri­lo­gii Padesát odstí­nů mys­lí­te coko­liv, prav­da je, že uka­zu­je urči­tý druh tou­hy a lid­ské...

Autor:
0

Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon

„Pro mě má Candice Bergen ten nej­lep­ší smy­sl pro humor na celém svě­tě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ost­rá a rych­lá. Její vti­py jsou skvě­lé. Je okouz­lu­jí­cí     a legrač­ní.“ „Co se týká její posta­vy, Sharon je roz­ve­de­ná fede­rál­ní soud­ky­ně a čelí své vlast­ní výzvě. Sharon v sebe ztra­ti­la víru. Její pře­káž­kou je její pod­hod­no­co­vá­ní....

Autor:
0

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

„V minu­los­ti jsem měla štěs­tí hrát čas­to nejis­té ženy. A posta­va Diane je nejis­tá,“ vysvět­lu­je Keaton. „Právě ztra­ti­la své­ho man­že­la a má dvě dce­ry, kte­ré ji drží nad vodou. Snaží se ji změ­nit. Diane je tro­chu ztra­ce­ná, neví přes­ně, co má dělat. Přestože má pod­po­ru přá­tel, její nej­sil­něj­ší strán­kou je se vzdá­vat....

Autor:
0

Dámský klub - O filmu

„Ve spo­leč­nos­ti, v Hollywoodu, exis­tu­je věko­vá dis­kri­mi­na­ce, pře­svěd­če­ní, že v urči­tém oka­mži­ku vaše uplat­ně­ní kon­čí. Na to zapo­meň­te. Věřte, že exis­tu­je dal­ší kapi­to­la, jedi­nou pře­káž­kou je vaše myš­le­ní.“ - reži­sér / spo­lu­au­tor / pro­du­cent Bill Holderman   A o tom je hvězd­ně obsa­ze­ná kome­die reži­sé­ra, sce­náris­ty a pro­du­cen­ta Billa Holdermana. Čtveřice kama­rá­dek se po pře­čte­ní...

Autor: