Kritiky.cz > 2018 > Červen > 01

ZLÍNFEST - Ranní info 1. června 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Františkem Horvátem 1. června 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrem Zvolánkem a Jakubem Hrycem 31. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Andrejem Hrycem 31. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Andreou Sedláčkovou 30. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Pavlem Bednaříkem a Bernardem McCloskey 31. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Alešem Zábojníkem a Bobem Kománem 31. května 2018

Read more »

Solo: Star Wars Story - O filmu

            V hle­dáč­ku kame­ry se ve fil­mu Solo: Star Wars Story, po celo­svě­to­vém hitu Rogue One: Star Wars Story z roku 2016 již dru­hém samo­stat­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Lucasfilm, oci­tá Han Solo,...Read more »

Dámský klub - „Jediné pravidlo Dámského klubu? Neexistují žádná pravidla.“ – producentka Alex Saks

Přijmout bláz­ni­vou výzvu popr­vé reží­ro­vat, popr­vé být sce­náris­tou a nato­čit film o ženách, kte­ré hra­jí holly­wo­od­ské legen­dy, kte­ré se roz­hod­ly říct, že jejich život neskon­čil, to vše zača­lo před lety zaslá­ním...Read more »

Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce

„Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na život­ní kři­žo­vat­ce,“ říká Holderman. „Z těch 4 žen je Carol jedi­ná, kdo žije v úspěš­ném man­žel­ství. Pro Carol je důle­ži­té nau­čit...Read more »

Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon

„Pro mě má Candice Bergen ten nej­lep­ší smy­sl pro humor na celém svě­tě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ost­rá a rych­lá. Její vti­py jsou skvě­lé. Je okouz­lu­jí­cí     a legrač­ní.“ „Co se...Read more »

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

„V minu­los­ti jsem měla štěs­tí hrát čas­to nejis­té ženy. A posta­va Diane je nejis­tá,“ vysvět­lu­je Keaton. „Právě ztra­ti­la své­ho man­že­la a má dvě dce­ry, kte­ré ji drží nad vodou. Snaží se...Read more »

ZLÍNFEST - Filmové tipy 30. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Červený koberec 31. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Filmové tipy 31. května 2018

Read more »

Dámský klub - O filmu

„Ve spo­leč­nos­ti, v Hollywoodu, exis­tu­je věko­vá dis­kri­mi­na­ce, pře­svěd­če­ní, že v urči­tém oka­mži­ku vaše uplat­ně­ní kon­čí. Na to zapo­meň­te. Věřte, že exis­tu­je dal­ší kapi­to­la, jedi­nou pře­káž­kou je vaše myš­le­ní.“ - reži­sér /...Read more »

ZLÍNFEST - Červený koberec pondělí 28. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Červený koberec 30. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Červený koberec 29. května 2018

Read more »

Soutěž o Steam klíče (Moon Hunters + Jalopy + Hacknet)

Klíče zís­ká zís­ká nej­lep­ší „hláš­ka“ v bub­li­ně obráz­ku na face­boo­ku. Trvání sou­tě­že: 1.6.2018 - 14.6.2018Read more »

Top 5/2018

Nejčtenější člán­ky v květ­nu 2018.Read more »

Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen

Světová krá­lov­na bur­les­ky Dita Von Teese, se v rám­ci letoš­ní­ho evrop­ské­ho tur­né před­sta­ví s kri­ti­ky uzná­va­nou show „ The Art of the Teese“ také v praž­ském Kongresovém cen­t­ru. 22. lis­to­pa­du 2018 na veče­ru...Read more »