Měsíční archiv Červen 2018

0

Skvělý film Green Lantern přichází ve 3D do českých kin

Skvělého reži­sé­ra Martina Campbella může­te znát díky fil­mům Zlaté oko, nebo Casino Royale. Tento rok vypus­til na svět­lo svě­ta skvě­lý akč­ní Sci-Fi film Green Lantern, kte­rý je vel­mi chvá­len kvů­li svým pro­pra­co­va­ným akč­ním scé­nám a tri­kům. Co vás také zaujme, je fil­mo­vé obsa­ze­ní. Ve fil­mu hra­jí Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Temuera Morrison, Jon Tenney, Tim Robbins, Angela Bassett, Jay O. Sanders, Taika Waititi, Laura Cayouette, Griff Furst, Geoffrey Rush, Michael Clarke Duncan a Clancy Brown.

Co více může­me říci, než že film je oprav­du skvě­lou podí­va­nou, kte­rou bych dopo­ru­čil všem. Ať už jste milov­ní­kem Sci-Fi žán­ru, nebo ne, film vás roz­hod­ně zaujme.

Martin Campbell tím­to fil­mem roz­hod­ně nekon­čí. Na rok 2013 chys­tá rema­ke akč­ní­ho fil­mu Válka poli­caj­tů. Protože Campbell umí dát fil­mům tu pra­vou Hollywoodskou šťá­vu, tak film opět sli­bu­je mno­hé. Uvidíme, jak jeho reži­sér­ský um bude fun­go­vat a na co dal­ší­ho se může­me těšit. Jedno je jis­té, a to, že Green Lantern je vel­kým trhá­kem, kte­rý můžu dopo­ru­čit všem. Stojí to oprav­du za ty pení­ze, kte­ré utra­tí­te za seda­dlo v kině!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu0

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní na inter­net! A to za 2 490,-Kč oprav­du sto­jí!

Co tedy všech­no LG BD570 má? Vlastní WI-FI, se kte­rou může­te pře­hrá­vat videa z napří­klad youtube.com ve vyso­kém HD roz­li­še­ní, nebo může­te jed­no­du­še pomo­cí ovla­da­če sur­fo­vat po inter­ne­tu. Dále pod­po­ru­je DLNA/CIFS. To je pro­to­kol, přes kte­rý může­te sdí­let fil­my, hud­bu, nebo fot­ky v domá­cí síti. Dále pře­hrá­vá veš­ke­ré for­má­ty od avi počí­na­je, po mp3, mp4 a DVD-R+-, RW kon­če.

Dále vlast­ní svůj vlast­ní deko­dér, dět­skou pojist­ku, síťo­vý konek­tor a USB port.

Pokud si mys­lí­te, že za málo peněz, dosta­ne­te hod­ně „muzi­ky“, pak máte na sto pro­cent prav­du. LG BD570 je oprav­du nadu­pa­ný pře­hrá­vač za jedi­neč­nou cenu, kte­rá vám jis­tě muse­la vyra­zit dech. Cenu 2 490,-Kč jsem vzal z běž­ných inter­ne­to­vých obcho­dů. V kamen­ných obcho­dech bude cena o něco vyš­ší, ale přes­to se pořád LG BD570 vypla­tí, pro­to­že fun­gu­je i jako DVD pře­hrá­vač, tak­že svo­je oblí­be­né fil­my na DVD může­te lehce shléd­nout i pomo­cí LG BD570.

LG BD570 je pros­tě nadu­pa­ná maši­na, kte­rou musí­te mít doma! Proto nevá­hej­te a ihned zakup­te! Nebudete lito­vat!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
0

Recenze: Zvířátka v džungli

V džun­g­li se naro­di­li dva malí tygří­ci, kte­ří pro­ve­dou malé čte­ná­ře živo­tem v pra­le­se a uká­žou jim ostat­ní oby­va­te­le, kte­ří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilu­stra­ce Laury Horton najde­te v kni­ze Zvířátka v džun­g­li.

Hned na prv­ní stra­ně budou děti zkla­ma­né, že řeč byla o dvou tygří­cích, ale vidí jen jed­no­ho. Stačí odklo­pit papí­ro­vé okén­ko na pro­těj­ší strán­ce a hned je tu i tygří­kův sou­ro­ze­nec. Odklápěcí okén­ka, kte­rá děti baví, najde­te na kaž­dé dvou­stra­ně a pokaž­dé při­ne­sou jiné pře­kva­pe­ní. Jak malí tygří­ci pře­ko­na­jí roz­vod­ně­nou řeku? Otočte okén­ko a nech­te se pře­kva­pit.

Protože je kníž­ka urče­na pro nejmen­ší děti, obsa­hu­je jen mini­mum tex­tu a nao­pak maxi­mál­ní množ­ství ilu­stra­cí, kte­ré jsou v tom­to pří­pa­dě vel­mi pove­de­né. Zvířátka mají reál­né bar­vy a vese­lé obli­če­je. I když je jed­ná o kni­hu pro nejmen­ší, bylo by dob­ré se tro­chu zamě­řit na sklad­bu zví­řá­tek. Těžko se v reá­lu mohou potkat tygr s noso­rož­cem. Rodič se musí přes ten­to nesou­lad pře­nést a děti od jed­no­ho roku věku, kte­rým je kni­ha urče­na, tako­vou infor­ma­ci ješ­tě nema­jí.

Kromě pro­cvi­če­ní názvů zví­řá­tek si děti cvi­čí i moto­ric­ké doved­nos­ti odklá­pě­ním jed­not­li­vých oké­nek. Jedná se o pove­de­ný titul pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří popr­vé nakouk­nou do svě­ta džun­gle.

Knihu může­te zakou­pit na Albatrosmedia s prázd­ni­no­vou sle­vou.…

Autor:
0

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla HanáčkováJulie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem.

V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá, fia­lo­vá, čer­ve­ná) k pro­cvi­če­ní. Každé bar­vě je věno­vá­na dvou­stra­na s kou­zel­ným koleč­kem a s  obráz­ky pro lep­ší zapa­ma­to­vá­ní. A co že to vlast­ně to kou­zel­né koleč­ko? Po jeho oto­če­ní o tři sta šede­sát stup­ňů se obje­ví  věc, kte­rá je nosi­te­lem té kon­krét­ní bar­vy, tak­že se napří­klad dozví­te, že je zele­ná jako žába nebo čer­ve­ná jako beruš­ka. Čtveřice obráz­ků na pro­těj­ší stra­ně slou­ží k zafi­xo­vá­ní zna­los­ti bar­vy.

Trochu mě zara­zil výběr ilu­stra­cí, kte­ré mají před­sta­vo­vat věci typic­ké pro tu kte­rou bar­vu. Například fia­lo­vá ryba. Ryba exis­tu­je v nesčet­ně barev­ných vari­an­tách, tak proč prá­vě ona? Nebylo by lep­ší zvo­lit něco, co má fia­lo­vou bar­vu za kaž­dé situ­a­ce? Stejně tak je tro­chu ško­da, že v kníž­ce nena­jde­me barev víc. Kde se scho­va­la čer­ná, bílá, hně­dá,… ?

Nicméně děti baví do neko­neč­na otá­čet koleč­kem a odkrý­vat obráz­ky pod ním ukry­té. Jak je zná­mo, opa­ko­vá­ní je mat­ka moud­ros­ti a čím čas­tě­ji danou bar­vu uvi­dí, tím lépe si ji zapa­ma­tu­jí a kaž­dé­ho pomoc­ní­ka pro výu­ku rodi­če víta­jí.

Knihu lze zakou­pit s prázd­ni­no­vou sle­vou na Albatrosmedia.…

Autor:
0

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome Klapka Jerome. Když při­jel vypra­věč domů, tak se hned pus­til do bale­ní, aby to sti­hl všech­no, než při­jde domů man­žel­ka a děti. Docela si libo­val, že opro­ti bale­ní napří­klad na dovo­le­nou s rodi­nou, je tohle oprav­du téměř nic. Chvíli potom, co se vypra­věč při­stě­ho­val ke své ženě, musel si vyslech­nout v uvo­zov­kách zrůd­né vyprá­vě­ní budou­cí tchýně o nesko­na­lých kru­tos­tech v obdo­bí prázd­nin.

Například v Maďarsku chtě­la dětem kou­pit ponož­ky, aby jim neby­lo v noci zima. Neurvalý man­žel to však nesne­sl, vzte­ky odjel a nechal ji táh­nout veš­ke­rá zava­za­dla do kem­pu, kte­rý byl vzdá­len mno­ho kilo­me­t­rů. Byl v němém úža­su po vyprá­vě­ní o tom, jak její man­žel jed­nou po hor­ské túře v Alpách, sebral na ces­tě kal­cit, zaho­dil batoh a ona muse­la pro něj sestu­po­vat dvě hodi­ny a na hor­skou cha­tu dora­zi­la až za tmy. Ještě se toho sta­lo mno­hem více, avšak při­znal si pro sebe, že když on měl jet na prv­ní spo­leč­nou dovo­le­nou se svou ženou, byl podob­né­ho raže­ní, jako jeho tchán.

Tak při­šel čas, kdy se páno­vé měli vydat na svo­ji dob­ro­druž­nou ces­tu. Vypravěč se cel­kem bavil tím, že Jirka je tepr­ve před Táborem - byl ve vla­ku. Uznal, že nej­poz­dě­ji za hodi­nu by měl být ve Vlkově. Ostatní dva se roz­hod­li, že počka­jí ješ­tě chvil­ku a pak ho vyzved­nou po ces­tě. Když se to odsou­hla­si­lo, tak si vyra­zi­li na kuku­ři­ci, pro­bra­li něco o Karlovu pod­ni­ká­ní a pak se vyda­li zpát­ky na zastáv­ku. Tam se po chví­li při­ří­til vlak do Třeboně, z něhož vystou­pi­la mla­dá bru­net­ka, i když na vypra­vě­čův vkus plná.

Jirka však nekou­kal nale­vo ani napra­vo a hned se za dámou hrnul, aby ji neztra­til z dohle­du. Mára na něj kři­čel, kam jde, avšak ten ho minul bez povšim­nu­tí a dál šel za sleč­nou. Vypravěč podotkl, že kdy­by ho člo­věk neznal, tak by se řeklo, že to posled­ní, o co sto­jí, je se setkat s ostat­ní­mi ve Vlkově. Nedalo se nic dělat, Jirka je pros­tě guru ve zva­ní dívek na kávu či na víno. Vydali se tedy do své­ho cíle s tím, že dří­ve nebo poz­dě­ji se všich­ni set­ka­jí. Po chví­li šel napro­ti nim Jirka s kari­mat­kou, ale bez sleč­ny.

Když na něj Mára zavo­lal, koneč­ně si všech vši­ml. Když už byli jakž­takž pohro­ma­dě, tak zača­li se stav­bou sta­nu. Vypravěč si vždyc­ky mys­lel, že posta­vit stan mu nikdy nedě­la­lo žád­né potí­že. Kdysi ješ­tě při stu­di­ích pro­dá­val bri­gád­ně kem­pin­ko­vé vyba­ve­ní na fes­ti­va­lu. Jelikož měl i Mára něja­ké bohat­ší zku­še­nos­ti, tak sta­ny vyrost­ly poměr­ně za malou chví­li. Po dob­ře vyko­na­né prá­ci šli do hos­po­dy, kde si objed­na­li pivo a Karel navíc vod­ku. Pak se vrch­ní obrá­til na Jirku, ten se však jako prv­ní shá­něl po líst­ku. Vrchní však chtěl ješ­tě vědět, co si dá k pití, avšak Jirka pro­ne­sl, že si to musí roz­mys­let.

Kniha je psa­ná sty­lem pod­le Jeroma Klapky Jeroma a jeho slav­né­ho romá­nu. Ovšem do toho­to díla to má dost dale­ko, teda pod­le mě. Je to drs­né hod­no­ce­ní, avšak já to tak vidím. Avšak to nezna­me­ná, že si dru­hým nemu­sí líbit. Má 184 stran.

 

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

  • Autor: Tomáš Klimek
  • Žánr: čes­ká sou­čas­ná belet­rie
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 10. 05. 2018

 

 …

Autor:
0

SharkaSs

nové EP a instrumentální projekt — Rapperka, textařka a producentka SharkaSs se po loňském vydání debutového alba Protiklady a veselém singlu Jedeme na Bali opět hlásí o slovo s novými skladbami. Najdeme je na novém EP Vyvolávám, pro které je signifikantní alternativnější pojetí, než na jaké jsme byli doposud u SharkaSs zvyklí. S tím ostatně souvisí i nový instrumentální projekt Connection, který SharkaSs vydává pod svým občanským jménem Šárka Geroldová a dává jej k dispozici zdarma.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
http://1.bp.blogspot.com/-w10Ma0A3lIw/UKBBROqIxkI/AAAAAAAADTw/3WXLOjJmGN4/s320/1348697702.jpg0

Skyfall [90%]

Jeho jmé­no je Bond, James Bond. Jeho záli­ba­mi jsou ženy, Martini a rych­lá auta. Britskou špič­ku mezi akč­ní­mi hrdi­ny fil­mo­vé­ho plát­na snad netře­ba před­sta­vo­vat. Agent s povo­le­ním zabí­jet se vra­cí už ve svém 23. dob­ro­druž­ství, potře­tí s tvá­ří Daniela Craiga. Cesta za dal­ším dob­ro­druž­stvím byla pro agen­ta 007 díky finanč­ním pro­blé­mům MGM před pár lety tro­chu del­ší, než původ­ně čekal, nicmé­ně Skyfall je tady. Dokáže si James zís­kat opět vaše srd­ce po vylo­že­ně prů­měr­ném Quantum of Solace, kte­ré jej  posta­vi­lo mimo aktiv­ní služ­bu až doteď, kdy jeho fil­mo­vá podo­ba sla­ví 50 let od prv­ní­ho sním­ku, Dr. No z roku 1962?   

 

http://2.bp.blogspot.com/-l6e9o_zrnkA/UKBBQp4zSFI/AAAAAAAADTo/tpgR38rNm8w/s320/1347130933.jpg Při jed­né z misí je brit­ské taj­né služ­bě MI6 ukra­den pev­ný disk, kte­rý obsa­hu­je jmé­na všech jejich taj­ných agen­tů půso­bí­cích uvnitř tero­ris­tic­kých slo­žek po celém svě­tě. Během sna­hy o zís­ká­ní toho­to dis­ku je zasa­žen a zabit agent 007, James Bond. Ne však na dlou­ho, když je jeho domov­ská agen­tu­ra nejen pod poli­tic­kým tla­kem za zbabra­nou akci, ale i pod hroz­bou zlo­čin­ce vystu­pu­jí­cím pod jmé­nem Raoul Silva, vra­cí se zlo­me­ný agent zpět na pomoc. Silva je ovšem dale­ko vět­ší hroz­ba než se na prv­ní pohled zdá a samot­ný James Bond je po svém nedob­ro­vol­ném odcho­du na dovo­le­nou mimo for­mu. Dokáže se agent ze sta­ré ško­ly vrá­tit zpět do for­my aby pomohl zabrá­nit tomu nej­hor­ší­mu?

http://1.bp.blogspot.com/-w10Ma0A3lIw/UKBBROqIxkI/AAAAAAAADTw/3WXLOjJmGN4/s320/1348697702.jpg Poslední dob­ro­druž­ství se brit­ské agent­ské špič­ce moc nepo­ved­lo a bylo tedy co napra­vo­vat. Kromě pří­bě­hu jeho půvo­du, Casino Royale, kte­ré do kon­cep­tu kla­sic­kých bon­do­vek tak tro­chu neza­pa­dá, je to již něja­kou dobu, co jsme agen­ta v jeho nej­zná­měj­ší podo­bě na plát­nech kin nevi­dě­li. Angažování Sama Mendese (Road to Perdition, Americká krá­sa) coby reži­sé­ra pro jeho nové dob­ro­druž­ství ve mně jako ve fanouš­ko­vi celé série vyvo­la­lo nadě­je a oče­ká­vá­ní, kte­ré zde mohu s klid­ným srd­cem říci, že byly dokon­ce pře­ko­ná­ny.

Bond totiž pod jeho režij­ním dohle­dem hlá­sí návrat na plný plyn, přes­ně tak jak si jej kaž­dý z nás pama­tu­je ješ­tě z dob jeho dří­věj­ších misí. Drsňák ze sta­ré ško­ly, kte­rý to nemá pro ránu dale­ko, aniž by při­tom ztrá­cel styl. Skyfall se sice nesna­ží navá­zat tam, kde Brosnanova éra před dlou­hý­mi desí­ti lety skon­či­la a jde si vlast­ní ces­tou, nicmé­ně i tak je hod­na prá­vě odka­zu star­ších dílů. Všechno se totiž vra­cí přes­ně do kole­jí, na kte­rých je agen­to­vi nej­lé­pe.

http://3.bp.blogspot.com/-GAFnVH6uAIQ/UKBBPRMpLCI/AAAAAAAADTk/fgsVqKESP7g/s400/1343751824.jpg

Skyfall při­ná­ší hned něko­lik klí­čo­vých ele­men­tů, kte­ré pro mně z nej­no­věj­ší bon­dov­ky děla­jí jed­nu z nej­vy­da­ře­něj­ších vůbec. Zpět jsou totiž po expe­ri­men­to­vá­ni i Martini a nechut­ně sty­lo­ví zápo­rá­ci s mega­lo­man­ský­mi plá­ny a oso­bi­tým pří­stu­pem, ten­to­krá­te v podá­ní doko­na­le sliz­ké­ho Javiera Bardema. Zpět je i nad­ne­se­ná akce a opa­tr­ně i vyná­le­zy, i když výbuš­né pero se ten­to­krát nedo­sta­vi­lo. Navíc se zde však ote­vře­ně vychá­zí z pře­de­šlých dílů a citu­je se zde jako o život. Jako třeš­nič­ka na pomy­sl­ném dor­tu je pak roze­hrá­vá­ní lin­ky sta­ro­mód­ní­ho agen­ta ve svě­tě moder­ní tech­ni­ky, kte­ré reflek­tu­je postup, jaký sou­čas­ná vari­an­ta Jamese Bonda za své tři sním­ky pro­šla, aby se nako­nec všech­no moh­lo vrá­tit do napros­to přes­ně zná­mých para­me­t­rů, kte­ré kaž­dý zná a kruh se tak opět uza­vřel.

http://1.bp.blogspot.com/-9pMvN0Ul_C4/UKBBS71UpvI/AAAAAAAADT8/qQAdH48wIVE/s320/1348819801.jpg

Rozhodně tak nebu­du skrý­vat nad­še­ní. Rád vidím, že se James vrá­til v nej­lep­ší mož­né for­mě. Od oka­mži­ku úvod­ní akč­ní honič­ky totiž dosta­ne­te pří­jem­né brně­ní jako když se po dlou­hé době vrá­tí­te domů tam, kde to dob­ře zná­te. Tohle dob­ro­druž­ství navíc odstar­tu­jí výteč­né titul­ky se sklad­bou, kte­rá dává vzpo­me­nout těm nej­vět­ším titul­ním skladbám jaký­mi je tře­ba Golden Eye. Není to totiž jen samot­ný agent kdo se vrá­til tam kam pat­ří. I přes nové tvá­ře, nový vizu­ál a láka­vé zpra­co­vá­ní bliž­ší sou­čas­ným akč­ním sním­kům, je to v jádru ten sta­rý dob­rý Bond od začát­ku až do napros­to str­hu­jí­cí­ho finá­le.

http://1.bp.blogspot.com/---apQF5JbNI/UKBBSctpUII/AAAAAAAADT4/ntYkqFLABPw/s320/1348819570.jpg Tomu vše­mu navíc pum­pu­je krev do žil Thomas Newman, kte­rý se nebo­jí v rám­ci série tro­chu expe­ri­men­to­vat, zatím­co kaž­dou chví­li lehce láká důvěr­ně zná­mou kom­po­zi­cí. Když se pak roze­z­ní nos­tal­gic­ky napl­no v té nej­či­řej­ší, nebu­de se vám chtít nic jiné­ho než se spo­ko­je­ně usmát a pobla­ho­přát agen­to­vi k jeho pade­sá­ti­le­té­mu jubi­leu. Jeho návrat snad ani nemohl dopad­nout lépe a roz­hod­ně Skyfall není něco, v co bych já i ve své nej­na­iv­něj­ší před­sta­vě po minu­lé pří­ho­dě čekal. Daniel Craig tu s námi tak ješ­tě mini­mál­ně na dal­ší dvě dob­ro­druž­ství bude a pokud se budou tvůr­ci držet tren­du nasta­ve­né­ho tím­to sním­kem, nemám o budouc­nost nej­slav­něj­ší brit­ské akč­ní iko­ny oba­vy. Tak tedy za dva roky v kině u jeho dva­cá­té čtvr­té mise.

Mendes, Sam Mendes. Málokdy se mi sta­ne, že sní­mek, u kte­ré­ho si vybu­du­ji pře­hna­ně vel­ká oče­ká­vá­ní, těm­to oče­ká­vá­ním také dosta­ne. Téměř nikdy se pak nestá­vá, že by je ješ­tě pře­ko­nal. Přesto ten­to brit­ský talent doká­zal napros­to ukáz­ko­vě vzkří­sit znač­ku a pozved­nout ji až k výši­nám. Skyfall je totiž napros­to doko­na­lým návra­tem agen­ta s povo­le­ním zabí­jet, kte­ré fun­gu­je od začát­ku do kon­ce na plný plyn, těží s pro­pra­co­va­né atmo­sfé­ry, expe­ri­men­tál­ní­ho i kla­sic­ké­ho dopro­vo­du od Thomase Newmana, výbor­ně napsa­ným pří­bě­hem, kte­rý se nebo­jí k pade­sá­ti letům slav­né­ho agen­ta na fil­mo­vém plát­ně oci­to­vat i pár tra­de­mar­ků jeho pře­de­šlých inkar­na­cí. Do toho vše­ho je zpět i oso­bi­tý a sliz­ký zápo­rák s tvá­ří Javiera Bardema. Vítej zpět v plné síle, Jamesi.    

 Hodnocení: 90%

Koktejl:

100% James Bond
0% Náhražky

Autor:
0

JITKA ZELENKOVÁ

OSLAVÍ PADESÁT LET NA SCÉNĚ NOVÝM ALBEM! — Jitka Zelenková je stálicí naší populární hudby, která svým sametovým hlasem těší posluchače již bezmála pět desítek let. Na svém kontě má sedmnáct řadových a výběrových alb. A právě letošní léto zasvětí zpěvačka přípravě a nahrávání nového studiového alba. Novinka Jitky Zelenkové má ambici oslovit posluchače svým osobitým soundem, jenž snoubí intimní náladu šansonu s popem a také s trochou swingu či špetkou jazzu. V několika duetech nebudou chybět ani překvapiví hosté.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů0

Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů

Milujete u fil­mů jedi­neč­ně čis­tý zvuk, u kte­ré­ho sly­ší­te i dopad­nout špend­lík na zem, a jedi­neč­ný obraz, kte­rý vám vyrá­ží dech svou přes­nos­tí? Pokud ano, pak máte jis­tě doma pře­hrá­vač Blu-ray dis­ků. A proč také ne?! Vždyť fil­my na Blu-ray dis­cích pat­ří k nej­ví­ce kva­lit­ním na celém dvě­tě a zatím je nic nepře­ko­na­lo a dlou­ho nepře­ko­ná. Vždy bude Blu-ray na stej­né příč­ce, jako fil­my ve 3D a budou se o ní rádi dělit, pro­to­že nabí­ze­jí něco stej­né­ho, ale také něco dia­me­t­rál­ně odliš­né­ho. To jim dává jedi­neč­nou mož­nost se na trhu skvě­le uži­vit, i když budou na stej­né příč­ce oblí­be­nos­ti.

Pokud jste vidě­li film na Blu-ray dis­ku, nebo si ale­spoň někdy stáh­li jeho kopii z inter­ne­tu, pak jis­tě moc dob­ře víte, že se jed­ná o jedi­neč­nou zále­ži­tost, na kte­rou si člo­věk snad­no zvyk­ne. A proč také ne! Pokud pře­mýš­lí­te o kou­pi Blu-ray vypa­lo­vač­ky, pře­hrá­va­če a fil­mů, pak nevá­hej­te a udě­lej­te to. Sice je to vět­ší zátěž do roz­počtu, pro­to­že co si bude­me poví­dat, Blu-ray věci jsou pekel­ně dra­hé, ale za ten pro­ži­tek z fil­mu to roz­hod­ně sto­jí!

Doba, kdy bylo pro­blé­mem sehnat v obcho­dech fil­my na Blu-ray dis­cích je dáv­no za námi a dnes se Blu-ray roz­ši­řu­je do všech mož­ných stán­ků a vytla­ču­je CD do sme­tiští a DVD na pozi­ci CD. Je to neza­dr­ži­tel­ný krok, pro­to­že tech­ni­ka neu­stá­le míří v před, a tak se není čemu divit, když za pár let vymi­zí DVD jako dnes CD. Moc se těším, kam ješ­tě tech­ni­ka doká­že zajít, ale nyní nesně­me a kupuj­me Blu-ray!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
0

A hvězdy mi daly tebe

„Připomněla jsem si, jak jsme spo­lu jed­nou sedě­li v zapar­ko­va­ném autě, jak mě obě­ma ruka­ma držel za obli­čej a díval se na mě, jako by nedo­ká­zal uvě­řit své­mu štěs­tí.“ (str. 60)

Emma pro­ží­vá nej­těž­ší obdo­bí své­ho živo­ta. Její pří­tel Lucas je nemoc­ný a dok­to­ři tvr­dí, že nemá šan­ci pře­žít. Čeká u jeho poste­le, až se pro­bu­dí, pro­to­že stá­le věří a jed­no­ho dne se oprav­du pro­bu­dí. Emma však začí­ná mít pode­zře­ní, že je něco špat­ně, pro­to­že to není ten její Lucas. Zvláštně mlu­ví, jeho milo­va­ný pes se k němu cho­vá jako k cizí­mu a nevzpo­mí­ná si ani na jejich spo­leč­né zážit­ky. V den, kdy se pro­bu­dil, vidě­la Emma paprsek svět­la na zahra­dě a začí­ná mít pode­zře­ní, že to něja­kým způ­so­bem sou­vi­sí s jeho záhad­ným uzdra­ve­ním.

Kniha byla pro mě vel­kým pře­kva­pe­ním. Žádnou kni­hu s mimo­zemš­ťa­ny jsem asi nečet­la, ale tohle se mi moc líbi­lo. Hlavní posta­vy byly skvě­le popsa­né a já si k nim doká­za­la vytvo­řit pou­to a vži­la jsem se do jejich pří­bě­hu. Jak do Emmy, Lucase nebo Průzkumníka.

„Paní Walkerová vidě­la svět čer­no­bí­le, zatím­co já i Lucas jsme vidě­li kaž­dý jeho odstín.“ (str. 151)

V urči­tých čás­tech jsem měla pocit, že to autor­ka doce­la pře­kom­bi­no­va­la. Asi by neško­di­lo někte­ré čás­ti vyma­zat, ale na dru­hou stra­nu nemůžu říct, že by to něče­mu moc vadi­lo a děla­lo to z kni­hy špat­nou. Pořád jsem měla pocit, že kni­ha je dob­rá.

Velkým plu­sem pro mě bylo, že autor­ka má vel­mi čti­vý styl psa­ní a kni­ha rych­le utí­ká. Jedná se o vel­mi nená­roč­nou kni­hu a je ide­ál­ní jako napros­tá odde­chov­ka.

„Proč by někdo ubli­žo­val dětem? To se neda­lo vysvět­lit. Svět, ve kte­rém dospě­lí lidé zne­u­ží­va­li děti, byl šíle­ný a pokři­ve­ný, ale přes­to exis­to­val. Docházelo k tomu kaž­dý den.“ (str. 144)

I když mi konec při­šel už poně­kud zná­mý, byla jsem ráda, jak to dopadlo a u někte­rých dějo­vých linek jsem byla i pře­kva­pe­ná, což se mi vět­ši­nou u žán­ru young adult nestá­vá, tak­že za to jsem dala kni­ze vel­ké plus.

Knihu bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la. Na léto je pod­le mě napros­to ide­ál­ní. Nejde o nic nároč­né­ho a při­tom se bude­te během čte­ní usmí­vat, pro­to­že jsou tam čás­ti, kde to jinak nejde. Místy je kni­ha i napí­na­vá, což je taky plus a i to pře­kom­bi­no­vá­ní bych autor­ka odpus­ti­la, pro­to­že to všech­no fun­gu­je.

„ ‚To je smut­né,‘ ohr­nul rty. ‚Vždycky si o lidech mys­let to nej­hor­ší.‘“ (str. 184)


Za kni­hu děku­ji Albatros Media. Knihu může­te zakou­pit zde.

Autor:
Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač0

Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač

Značka Philips pat­ří mezi před­ní pro­dej­ce elek­tro­ni­ky vše­ho dru­hu. Jejich kva­li­ta je oprav­du vel­ká a díky tomu si znač­ka Philips zís­ka­la obrov­skou popu­la­ri­tu. Místo toho aby zača­la ve vel­ké kon­ku­ren­ci vyrá­bět stol­ní Blu-ray pře­hrá­va­če, roz­hod­la se znač­ka Philips vyrá­bět pře­nos­né Blu-ray pře­hrá­va­če. Výsledek je úžas­ný, a pro­to vám pre­zen­tu­ji pře­krás­ný Philips PB9001/12!

Tento pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač doká­že i přes své kom­pakt­ní roz­mě­ry oprav­du hod­ně. Vlastní také růz­né cer­ti­fi­ka­ce, kte­ré vám doka­zu­jí, že ten­to pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač doká­že to samé, jako běž­ný stol­ní Blu-ray pře­hrá­vač. Mluvím tady o cer­ti­fi­ka­cích DivX Plus HD a USB 2.0.

Nejenom, že může­te na tom­to pře­hrá­va­či pře­hrá­vat Blu-ray dis­ky, ale také si může­te na tom­to pře­nos­ném pře­hrá­va­či pro­hlí­žet vaše foto­gra­fie, pře­hrá­vat video­kli­py a všech­ny vaše DVD fil­my, či fil­my na CD.

Filmy, foto­gra­fie a hud­bu si může­te vychut­ná­vat díky 9“ pal­co­vé LCD obra­zov­ce, kte­rá na dívá­ní se na fil­my ve vla­ku, autě, či auto­bu­su boha­tě sta­čí.  Disponuje roz­li­še­ním 800x480, což vám umož­ní sle­do­vat veš­ke­ré fil­mo­vé efek­ty v pře­krás­né kva­li­tě.

Philips PB9001/12 se pro­dá­vá za cenu kolem 6 000,-Kč, což je na jeho funk­ce vel­mi pěk­né. Nudíte se v auto­bu­su, ve vla­ku, či při ces­to­vá­ní autem? Pak vám ten­to pře­nos­ný Blu-ray pře­hrá­vač bude výteč­ným pomoc­ní­kem, kte­rý vždy zaže­ne vaší nudu. Pokud nemá­te momen­tál­ně pení­ze, pak si ho vez­mě­te na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
0

ZEMĚTŘESENÍ: Hlavně to udělat dobře!

ROZHOVOR — Letos je tomu přesně 25 let, co vznikl dnes již naprosto kultovní projekt Zemětřesení. Čtveřice výrazných hudebních individualit, která stála u jeho zrodu, tedy Aleš Brichta (zpěv), Miloš ‚Dodo‘ Doležal (kytara), Vlasta Henych (baskytara) a Štěpán Smetáček (bicí) se společně s bratrem Jiřího Schelingera Milanem rozhodla Zemětřesení při příležitosti 25. výročí znovu oživit. A to nejen reedicí alba, které vyšlo v remasteru se dvěma bonusy a od 29. června bude k mání také na LP.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor: