Denní archiv Květen 7, 2018

0

Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %

Zase po týd­nu a dál udr­žu­je kva­li­tu, jak by asi seri­ál měl. Ale momen­tál­ně je tře­tí díl tro­chu slab­ší. O výtvo­rech víme už vše, a tak nás můžou tvůr­ci pře­kva­pit jenom dal­ší­mi nový­mi myš­len­ka­mi. Tentokrát nám popr­vé ze 13 dílů před­sta­vi­li dal­ší svět, Afriku, kde cho­dí návštěv­ní­ci zabí­jet afric­kou pří­ro­du. Krátké před­sta­ve­ní hlav­ní „afric­ké“...

Autor:
0

Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael pat­ří mezi nej­ta­len­to­va­něj­ší komi­ky slo­ven­ské stan­du­po­vé scé­ny. Teď je na nej­lep­ší ces­tě zís­kat si i čes­ké pub­li­kum. V sou­čas­nos­ti si může­te jeho ske­če užít v pořa­du Comedy Club na tele­viz­ním kaná­lu Prima Comedy Central. Přečtěte si, jak komik vní­má roz­dí­ly mezi čes­kým a slo­ven­ským pub­li­kem. Liší se nějak dle vaše­ho míně­ní čes­ký a slo­ven­ský...

Autor:
0

4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov!

Už jste sly­še­li o sit­ko­mu, kde je hlav­ní hrdi­na na vozí­ku? Marně pát­rá­te v paměti…a ne nesly­še­li. Jestli pat­ří­te mezi milov­ní­ky sit­ko­mů a film Nedotknutelní ve vás zane­chal sto­pu, urči­tě se na tenhle seri­ál mrk­ně­te. Život beze slov vám doká­že, že být jiný je v poho­dě, a ješ­tě vás skvě­le poba­ví. Hlavního hrdi­nu JJ si...

Autor:
ČT - 07.05.20180

ČT - 07.05.2018

Televizni pro­gram na 07.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak si užít spo­lu­žá­ky“ (2003). Sp...

Autor:
TV Barrandov - 07.05.20180

TV Barrandov - 07.05.2018

Televizni pro­gram na 07.05.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
0

NOVINKY KVĚTEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
Prima - 07.05.20180

Prima - 07.05.2018

Televizni pro­gram na 07.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přírodní vesmírNeskutečně pes­t­rý a někdy i divo­ký svět je všu­de kolem nás. Stačí se jen umět dívat a obje­vit krá­su tv...

Autor:
NOVA - 07.05.20180

NOVA - 07.05.2018

Televizni pro­gram na 07.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrt krás­ných srncůSmutná kome­die o tou­ze člo­vě­ka obje­vit krá­su svě­ta a pře­ko­nat stras­ti i lid­skou hloupost, nato­če­ná pod­le...

Autor: