Kritiky.cz > 2018 > Květen

Magická zvířata - Psí kouzla - kniha

Lotka stá­la před zrca­dlem a zrov­na si zapí­na­la svůj nový škol­ní sve­třík čer­ve­né bar­vy, kte­rý ji kou­pil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špat­né, avšak z toho­to omy­lu ji...Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 30. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 31. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Filipem Cílem 28. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Ranní info 28. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Kateřinou Fojtovou 28. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Martinou Lerlovou 28. května 2018

Read more »

ZLÍNFEST - Rozhovor s Ivanou Andrlovou a Marošem Kramárem 30. května 2018

Read more »

FIFA 18 World Cup

Pro fanouš­ky hry FIFA 18 (PC, X1 a PS4) vyšel bez­plat­ný DLC balí­ček World Cup. Read more »

NHL STANLEY CUP FINAL 2018 ICES 1.0.0

Read more »

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

Gastronomická show Ano, šéfe!, kte­rá se za dobu své­ho vysí­lá­ní sta­la sku­teč­ně kul­tov­ní, spě­je do své­ho finá­le. V těch­to dnech se natá­čí její posled­ní díly, kte­ré divá­ci uvi­dí na svých...Read more »

Králíček Petr - recenze

Druhá recen­ze, dru­hý film pana Žďánského. Pan reži­sér jed­nou pro­hlá­sil, že jeho dabing má fun­go­vat jako orchestr. A tady se to naroz­díl od Black Panthera poda­ři­lo plně.Read more »

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues is OUT!!!

Kategorie addo­nu:  Datum vydá­ní: 2014-02-21 10:40:08Read more »

Recenze knihy: Čarodějnice

Je vel­ký počet strá­nek zna­kem dob­ré detek­tiv­ky se zají­ma­vou záplet­kou? Nebo se jed­ná o vatu a pří­běh by měl jiný spád, kdy­by kni­ha o tře­ti­nu strá­nek zhub­la? Přesně tyto otáz­ky jsem si...Read more »

Festivalové minuty 5. 6. 2010

Read more »

Julie Issa (rozhovor)

Měla jste něja­kou před­cho­zí herec­kou zku­še­nost? Jak jste se k roli Pavlíny dosta­la?  Když mi bylo deset, obsa­dil mě reži­sér Jiří Chlumský do role šes­ti­le­té Barunky v seri­á­lu Hop nebo Trop...Read more »

JULIE ISSA (PAVLÍNA)

(Narozena 1998 v Praze). Její koře­ny saha­jí na Blízký východ do Sýrie. Otec se naro­dil do arabsko-české rodi­ny, mat­ka je Polka. Od útlé­ho věku byla pod­le svých slov „vede­na ke...Read more »

Jindřich Skokan (rozhovor)

Jaké pro tebe bylo samot­né natá­če­ní? Film Na krát­ko je mým prv­ním fil­mem. Do té doby jsem s kame­rou a fil­mo­vá­ním zku­še­nos­ti vůbec neměl. Pan reži­sér Jakub Šmíd si mě vybral...Read more »

JINDŘICH SKOKAN (JAKUB)

Narozen 2004. Navštěvuje 7. tří­du základ­ní ško­ly; má rád diva­dlo, sport vše­ho dru­hu (pra­vi­del­ně se zúčast­ní závo­dů v sokol­ské vše­stran­nos­ti), hud­bu (začí­nal na hous­le, pře­šel na kon­tra­bas - hra­je v hudeb­ním těle­se...Read more »

Marta Vančurová (rozhovor)

Jak se vám líbil scé­nář fil­mu a jak vzpo­mí­ná­te na jeho natá­če­ní? Ten scé­nář se mi líbil, napa­da­la mě spous­ta témat, kte­rých se dotý­ká. Nebyl prvo­plá­no­vý ani dia­lo­gy, to není...Read more »

MARTA VANČUROVÁ (BABIČKA)

(Narozena 1948). Významná čes­ká diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka. Absolventka praž­ské DAMU (1968-72). Velkou část své diva­del­ní kari­é­ry spo­ji­la od roku 1972 s praž­ským Realistickým diva­dlem (dnes Švandovo), počát­kem 90. let se sta­la...Read more »

Martin Finger (rozhovor)

Jak vní­má­te své­ho hrdi­nu – otce? Je to jen pijác­ký hru­bi­án a pri­mi­tiv, nebo v něm dří­má jis­křič­ka citu a svou sna­hu navá­zat se synem aspoň něja­ký kon­takt mys­lí upřím­ně?   Každé...Read more »

MARTIN FINGER (OTEC)

(Narozen 1970). Už za stu­dií na šum­per­ském gym­ná­ziu se věno­val autor­ské­mu diva­dlu, je absol­ven­tem praž­ské DAMU. V letech 1997-2004 půso­bil v Činoherním stu­diu Ústí nad Labem. V letech 2003-11 pat­řil k význam­ným her­cům...Read more »

Petra Špalková (rozhovor)

Když jste si pře­čet­la scé­nář Petry Soukupové, měla jste nutká­ní něco na své posta­vě měnit? Dostala jste k tomu od reži­sé­ra pro­stor? Já jsem ješ­tě před scé­ná­řem čet­la celou kni­hu Zmizet,...Read more »

PETRA ŠPALKOVÁ (MATKA)

(Narozena 1975). Začínala v diva­dle v letech 1980-88 s bra­t­rem Jakubem v Dětském stu­diu brněn­ské­ho Divadla na Provázku. V dru­hé polo­vi­ně 90. let byla člen­kou diva­del­ní­ho spol­ku Kašpar, hos­to­va­la v Divadle v Dlouhé, byla člen­kou sou­bo­ru Divadla...Read more »

Tomáš Baldýnský (rozhovor)

V čem je pod­le vás hlav­ní síla tex­tu spi­so­va­tel­ky Petry Soukupové Na krát­ko v rám­ci žán­ru „rodin­ných vzta­hů“? Hlavně v psy­cho­lo­gic­ké přes­nos­ti jejích postav, není na nich nic vymyš­le­né­ho, sty­li­zo­va­né­ho ane­bo...Read more »