Denní archiv Duben 22, 2018

0

Jeffrey Wright

Jeffrey Wright (* 7. pro­sin­ce 1965) je ame­ric­ký herec, man­žel hereč­ky Carmen Ejogo. Svou kari­é­ru zahá­jil v roce 1990 ve fil­mu Podezření. V roce 1996 ztvár­nil Jean-Michel Basquiata v živo­to­pis­ném fil­mu Basquiat. Za film Andělé v Americe zís­kal v roce 2003 Zlatý gló­bus. Vedle jiných hrál napří­klad ve fil­mech Casino Royale (2006), Invaze (2007) nebo Quantum of Solace (2008). Detaily o člán­ku Jeffrey Wright Jméno člán­ku: Jeffrey Wright Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 26. 03. 2018, 08:10...

Autor:
0

James Marsden

James Paul Marsden (* 18. září 1973, Stillwater, Oklahoma, Spojené stá­ty ame­ric­ké) je ame­ric­ký herec, zpě­vák a býva­lý model znač­ky Versace. Je zná­mý pro ztvár­ně­ní super­hr­di­ny Cyclopse ve fil­mo­vé sérii X-Men a za své role v komerč­ně úspěš­ných fil­mech jako Hop, Superman se vra­cí, Hairspray, Kouzelná roman­ce, Zápisník jed­né lás­ky a 27 šatů. Životopis Narodil se ve Stillwateru v Oklahomě jako syn Kathleen (roze­né Scholtz) a Jamese Luthera Marsdenových. Otec má titul Ph.D. a je pro­fe­so­rem zoo­lo­gie a prů­mys­lu na Kansaské...

Autor:
0

Evan Rachel Woodová

Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka. Svoji herec­kou kari­é­ru zahá­ji­la ke kon­ci roku 1990, když vystu­po­va­la v něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dech, včet­ně Tajemný pří­běh z Ameriky a Druhá šan­ce. Svůj fil­mo­vý debut zazna­me­na­la ve fil­mu Strážce tajem­ství (2002) a pro­slu­la zejmé­na díky své nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za své účin­ko­vá­ní v dra­ma­tic­kém fil­mu Třinácka (2003). Získávala role zejmé­na do nezá­vis­lých fil­mů jako Svádění (2005), Cizinec (2006), Hlava nehla­va (2006) a vel­kém stu­di­o­vém fil­mu Across the Universe (2007). Od...

Autor:
0

Westworld - Produkce

Koncepce a pří­pra­va 31. srp­na 2013 si HBO objed­na­la pilot pro dra­ma­tic­ký seri­ál, inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­ným fil­mem reži­sé­ra a sce­náris­ty Michaela Crichtona z roku 1973 O dva roky poz­dě­ji vyšel prv­ní trai­ler k seri­á­lu, kte­rý potvr­dil pre­mi­é­ru na rok 2016. Tvůrci vyvi­nu­li pří­běh na pět nebo šest sérií. Financování Rozpočet prv­ní série byl sta­no­ven na $ 100 mili­o­nů, při­čemž...

Autor:
0

Westworld - Obsazení

Hlavní role Evan Rachel Wood jako Dolores Abernathy, nej­star­ší výtvor v par­ku. Zjistí, že celý její život je vykon­stru­o­va­ná lež. Thandie Newton jako Maeve Millay, výtvor a bor­del­ma­má. Jeffrey Wright jako Bernard Lowe, vedou­cí úseku pro­gra­mo­vá­ní a pro­gra­má­tor výtvo­rů. Sám je výtvo­rem, ale na počát­ku 1. série to ješ­tě netu­ší. James Marsden jako Teddy Flood, výtvor, pis­tol­ník. Snaží...

Autor:
0

Westworld

Westworld je ame­ric­ký sci-fi wes­ter­no­vý tele­viz­ní seri­ál vytvo­ře­ný Jonathanem Nolanem a Lisou Joy pro kanál HBO. Vzniká na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973, kte­rý napsal a reží­ro­val ame­ric­ký spi­so­va­tel Michael Crichton. První řada měla pre­mi­é­ru 2. říj­na 2016 a sklá­dá se z dese­ti dílů. V lis­to­pa­du 2016 HBO ozná­mi­lo, že vznik­ne dru­há řada o dal­ších 10 dílech....

Autor:
TV Barrandov - 22.04.20180

TV Barrandov - 22.04.2018

Televizni pro­gram na 22.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěř­te (43,44)Tajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký s...

Autor:
ČT - 22.04.20180

ČT - 22.04.2018

Televizni pro­gram na 22.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Brno Open 2008Záznam z mezi­ná­rod­ní sou­tě­že ve stan­dard­ních a latin­sko­a­me­ric­kých tan­cích (2008). Režie V....

Autor:
NOVA - 22.04.20180

NOVA - 22.04.2018

Televizni pro­gram na 22.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
FirewallUdělá coko­li, aby zachrá­nil rodi­nu z rukou bez­o­hled­ných únosců. Austrálie - USA 2006, akč­ní kri­mi thriller. Hrají H...

Autor:
Prima - 22.04.20180

Prima - 22.04.2018

Televizni pro­gram na 22.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PartieSouboj názo­rů a argu­men­tů (Premiéra) 22.04. 11:00 22.04. 11:45Receptář pri­ma nápadůVaše chví­le poho­dy v pra­vé n...

Autor: