Denní archiv Duben 19, 2018

05.06.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace“0

05.06.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace“

Ve své posled­ní kni­ze Tyranie navr­hu­je Timothy Snyder něko­lik jed­no­du­chých postu­pů, jak může spo­leč­nost odo­lá­vat mani­pu­la­tiv­ní poli­ti­ce.
Mezi tyto postu­py pat­ří respekt k insti­tu­cím, odol­nost vůči roz­dro­le­ní do ato­mi­zo­va­né spo­leč­nos­ti, či posi­lo­vá­ní vl...

Autor:
05.06.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace“0

05.06.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace“

Ve své posled­ní kni­ze Tyranie navr­hu­je Timothy Snyder něko­lik jed­no­du­chých postu­pů, jak může spo­leč­nost odo­lá­vat mani­pu­la­tiv­ní poli­ti­ce.
Mezi tyto postu­py pat­ří respekt k insti­tu­cím, odol­nost vůči roz­dro­le­ní do ato­mi­zo­va­né spo­leč­nos­ti, či posi­lo­vá­ní vl...

Autor:
0

Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů

Kdo je kapi­tán Hálek, kte­ré­ho hra­je­te? Kpt.  Hálek  je  milu­jí­cí  man­žel,  trpě­li­vý,  dů sled­ný,  peč­li­vý  pro­fe­si­o­nál,  a  nad­to  ješ­tě maji­tel bul­do­čí vůle. Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem se do role pus­tit? Myslím, že všich­ni máme v sobě ješ­tě pořád ulo­že­ný inten­ziv­ní dojem z oněch dnů, kdy tato kauza vyplu­la napo­vrch a ovliv­ňo­va­la...

Autor:
0

Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů

Koho v Metanolu hra­je­te? Jednoho ze dvou hlav­ních vyšet­řo­va­te­lů. Jak jste ke své posta­vě při­stu­po­val? Snažil jsem se vpus­tit do sebe co nej­ví­ce in for­ma­cí a emo­cí. To dru­hé se při před­sta­vě toli­ka obě­tí dosta­vo­va­lo samo. V tom prv ním mi mimo jiné pomoh­lo něko­lik setká ní se sku­teč­ný­mi vyšet­řo­va­te­li, kte­ří na tom teh­dy...

Autor:
0

Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů

Jaká je Vaše fil­mo­vá Iveta? Je to oby­čej­ná žen­ská, rodi­na je pro ni zá klad. Vede běž­ný všed­ní život – prá­ce, ná kup, veče­ře, prá­ce. A pak se na stán­cích obje­ví Metanol! Byla Vám tato role něčím blíz­ká? Od prv­ní­ho pře­čte­ní scé­ná­ře jsem ji měla pod kůží. Rozuměla jsem kaž­dé­mu slo­vu,...

Autor:
0

David Máj: Metanol je věrně zrekonstruovaný napínavý příběh

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cí pro to, abys­te při­jal nabíd­ku zahrát si hlav­ní roli v Metanolu? Velmi se mi líbil scé­nář, a to hlav­ně kvů­li tomu, že je zalo­žen na sku­teč­nos­ti. Nevzni kal tak, že někdo dosta­ne nápad a sna­ží se ho zatrak­tiv­nit. Autoři scé­ná­ře o tom pří padu vědí snad úpl­ně všech­no. Dokonce,...

Autor:
0

Lukáš Vaculík: Každá špatnost se může opakovat. Pokud přinese dost peněz

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cí pro to, abys­te při­jal nabíd­ku zahrát si hlav­ní roli v Metanolu? Velmi se mi líbil scé­nář, a to hlav­ně kvů­li tomu, že je zalo­žen na sku­teč­nos­ti. Nevzni kal tak, že někdo dosta­ne nápad a sna­ží se ho zatrak­tiv­nit. Autoři scé­ná­ře o tom pří padu vědí snad úpl­ně všech­no. Dokonce,...

Autor:
0

Matěj Podzimek: Metanol je o alibismu v nás, který vede ke smrtící bezohlednosti

Vedle Metanolu jste se, téměř sou­běž­ně, podí­lel i na scé­ná­ři Dukly 61. Jak se zvý­ší odpo­věd­nost sce­náris­ty za svě­ře­nou lát­ku, jed­ná­li se o zpra­co­vá­ní sku­teč­ných udá­los­tí? Odpovědnost je základ­ním výcho­dis­kem obou fil­mů. Novinářská zku­še­nost Lenky Szántó i Jakuba Režného a pro­du­cent­ská bra­vu­ra Michala Reitlera ved­ly k roz­sáh lým rešer­ším, díky kte­rým jsou Metanol i Dukla po fak­tic­ké strán­ce...

Autor:
0

ILONA CSÁKOVÁ

POKŘTILA SVÉ NOVÉ CD — V pon­dě­lí 16. dub­na 2018 pokřti­la zpě­vač­ka Ilona Csáková za účas­ti Anety Stolzové, kapel­ní­ka Golden Big Bandu Prague Petra Soviče, Martina Pošty a hlav­ně své­ho man­že­la Radka Voneše své aktu­ál­ní album Pořád jsem to já, kte­ré vyšlo...

Autor:
0

Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva

Asi nej­ví­ce se bude v sou­vis­los­ti s fil­mem řešit auten­ti­ci­ta a věro­hod­nost. Z čeho jste při psa­ní scé­ná­ře vychá­ze­la? Rešerše ke scé­ná­ři mi trva­ly sko­ro rok. Zpo čát­ku jsem vychá­ze­la z veřej­ných zdro­jů, archiv­ních člán­ků v médi­ích a hlav­ně z roz sud­ků nad dvě­ma hlav­ní­mi vět­ve­mi dis­tri buto­rů  pan­čo­va­né­ho  alko­ho­lu.  Například roz­su­dek  nad  tro­ji­cí  hlav­ních  pacha­te­lů a jejich nej­bliž­ší­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky...

Autor:
0

ARABELA A RUMBURAK V AUDIOKNIZE

VYPRÁVĚJÍ DLOUHÝ A LÁBUS — Legendární pohád­ko­vé pří­běhy z tele­viz­ní obra­zov­ky pře­ve­de­né do audi­ok­niž­ní podo­by skvě­le vyprá­vě­jí her­ci Vladimír Dlouhý a Jiří Lábus.

Autor:
0

Tereza Kopáčová: Vůbec jsem netušila, jak velká byla ta malá lidská blbost, co dokázala způsobit šílenou kauzu

Co jste děla­la v září 2012, když afé­ra vypuk­la, a jak jste ji vní­ma­la? Točili jsme ten­krát pro Českou tele­vi­zi prv ní řadu Nevinných lží a doma jsem měla dvou­le­té dítě, na nic jiné­ho už nebyl čas a tvr­dý alko­hol jsem nepi­la. Takže mi zprá vy do hla­vy ani pro­hi­bi­ce do živo­ta moc neza­sáh­ly....

Autor:
0

Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové

V his­to­rii čes­ké kri­mi­na­lis­ti­ky ten pří­pad nemá obdo­by. 49 mrtvých, přes sto trva­le zdra­vot­ně posti­že­ných, 80 obvi­ně­ných, tisí­ce stran soud­ních spi­sů. V září roku 2012 vypuk­la tzv. meta­no­lo­vá afé­ra, kte­rá bez­pre­ce­dent­ním způ­so­bem spo­ji­la poli­cii, média i poli­ti­ky. První díl dvojdíl­né­ho thrille­ru Terezy Kopáčové Metanol pod­le scé­ná­ře novi­nář­ky Lenky Szántó uve­de ČT1 v nedě­li 22. dub­na ve...

Autor:
0

FERDA MRAVENEC SE VRACÍ

AUDIOKNIHA PRO DĚTI — Plejáda popu­lár­ních čes­kých her­ců účin­ku­je ve dvou kla­sic­kých pří­bě­zích pod­le kní­žek Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi a jeho přá­te­lích: „Ferda spor­ty vše­ho dru­hu“ a „Ferda, Beruška a Pytlík“ vychá­zí na CD MP3 již v pátek 20. 4....

Autor:
Důležité upozornění!0

Důležité upozornění!

Vážení pří­z­niv­ci, z tech­nic­kých důvo­dů bylo zru­še­no před­sta­ve­ní ope­ry Powder Her Face, v nedě­li 22. dub­na. O svou oblí­be­nou ope­ru však nepři­jde­te, zájem­ci o vstu­pen­ky si mohou stá­le rezer­vo­vat mís­ta na der­ni­é­ru, kte­rá se usku­teč­ní ve stře­du 25. dub­na. ...

Autor:
0

Hastrman

Romantický thriller o lás­ce has­tr­ma­na k ven­kov­ské dív­ce nato­čil reži­sér Ondřej Havelka a pro­du­ko­val Čestmír Kopecký.  Film vzni­kl na moti­vy romá­nu Miloše Urbana oce­ně­né­ho Magnesií Literou. Tvůrci do pří­bě­hu o lás­ce, váš­ni a kra­ji­ně záměr­ně obsa­di­li nové tvá­ře čes­ké­ho fil­mu a zamě­ři­li se na výraz­né výtvar­né zpra­co­vá­ní. Vedle Karla Dobrého  v roli has­tr­ma­na ali­as baro­na de Caus...

Autor: