Denní archiv Duben 16, 2018

0

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla pro­li­ta krev. Neexistuje hrad, zámek, zří­ce­ni­na nebo nápad­ná ská­la, kde by se neu­krý­va­ly dra­ho­cen­nos­ti, čas­to hlí­da­né síla­mi z jiné­ho svě­ta. Jan A....

Autor:
0

MILAN ŠKAMPA

ZEMŘEL UZNÁVANÝ VIOLISTA — Ve věku 89 let zemřel v sobo­tu 14. dub­na uzná­va­ný vio­lis­ta Milan Škampa, dlou­ho­le­tý člen Smetanova kvar­te­ta. Už od 40. let 20. sto­le­tí pat­řil Škampa k výraz­ným osob­nos­tem čes­ké váž­né hud­by. Působil nejen jako hudeb­ník, ale ta...

Autor:
0

LEGENDÁRNÍ STRAKA V HRSTI

OPĚT NA VINYLU — Straka v hrs­ti – album ado­ro­va­né i nepo­cho­pe­né, teh­dej­ším reži­mem bez váha­ní odsou­ze­né do tre­zo­ru. Už z těch­to pár řád­ků je patr­né, že se teh­dy v roce 1982 Pražskému výbě­ru poda­řil majstrštyk, kte­rý rocko­vé fanouš­ky táh­ne doteď. A práv...

Autor:
0

NA DOSLECH - DUBEN

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si aktu­ál­ní čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z nové pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

Autor:
TV Barrandov - 16.04.20180

TV Barrandov - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
Prima - 16.04.20180

Prima - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ValkýraNěmecko ve vál­ce ztrá­cí a mno­ha důstoj­ní­kům se nelí­bí zlo­či­ny, kte­ré Hitler páchá. Několik mužů se již poku­sil...

Autor:
NOVA - 16.04.20180

NOVA - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Parta hicKomedie o kal­ci­o­vé bari­é­ře a sed­mi sta­teč­ných, kte­ří se sna­ží ubrá­nit před oro­se­ný­mi půl­li­t­ry mlé­ka. Československ...

Autor:
ČT - 16.04.20180

ČT - 16.04.2018

Televizni pro­gram na 16.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Žiješ jenom 2x, Napovídat povolenoPaní Eva uči­la tělo­cvik, ruš­ti­nu a ang­lič­ti­nu. Její nej­vět­ší lás­kou by...

Autor: