Denní archiv Duben 10, 2018

0

Filmový festival - Dny evropského filmu

Ve čtvr­tek 5.dubna začal v Praze fil­mo­vý fes­ti­val Dny evrop­ské­ho fil­mu. Na fes­ti­va­lu se budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší fil­my ze sou­čas­né evrop­ské kine­ma­to­gra­fie. Festival odstar­to­va­la pro­jek­ce fil­mu Tichá noc, kte­rý je debu­tem mla­dé­ho reži­sé­ra Piotra Domalewského. V hlav­ní roli exce­lu­je Dawid Ogrodnik a film si odne­sl 2 hlav­ní ceny z fes­ti­va­lu...

Autor:
0

Peppa Pig - Moje první knížka příběhů a aktivit - Ovocný den

Moje prv­ní kníž­ka pří­bě­hů, úko­lů a samo­le­pek. Tato kníž­ka je dle mého názo­ru ide­ál­ní pro malé děti od tří let, se kte­rý­mi si budou číst jejich rodi­če. Příběh není nijak slo­ži­tý a navíc je dopl­něn o barev­né vese­lé obráz­ky, což je pro malé děti ide­ál­ní. Tematicky je vyprá­vě­ní zasa­ze­no do obcho­du, kde zrov­na pro­bí­há...

Autor:
0

Zakázané ovoce - kniha

Věra Nekonečná je úpl­ně nor­mál­ní oby­čej­ná žena, kte­rá má dvě dospě­lé děti, man­že­la Bedřicha, cho­dí do prá­ce a má rela­tiv­ně spo­ko­je­ný život, pro­to­že i po celo­ži­vot­ním sou­ži­tí mají s Bedřichem lás­ky­pl­ný vztah. Jenže bývá­va­lo. Dlouhé roky spo­lu byd­le­li v domě, avšak Bedřich se roz­ho­dl, daro­vat ho dětem a šel s Věrou do pane­lo­vé­ho bytu. Věra to vel­mi...

Autor:
0

IDA KELAROVÁ & ČHAVORENGE

VYCHÁZÍ DEBUTOVÉ ALBUM — „Romským dětem chy­bí pocit, že jsou ve spo­leč­nos­ti víta­né. Jejich ces­ta ven ze zača­ro­va­né­ho kru­hu osad a ghett do svě­ta, kde se od nich něco oče­ká­vá, mohou si věřit a mohou něco doká­zat, je jed­na z nej­těž­ších cest. Sbor Čhavore...

Autor:
NOVA - 10.04.20180

NOVA - 10.04.2018

Televizni pro­gram na 10.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 10.04. 05:55 10.04. 09:00Přestávka ve vysí­lá­ní 10.04. 01:50 10.04. 05:55UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná ...

Autor:
Prima - 10.04.20180

Prima - 10.04.2018

Televizni pro­gram na 10.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
TV Barrandov - 10.04.20180

TV Barrandov - 10.04.2018

Televizni pro­gram na 10.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
ČT - 10.04.20180

ČT - 10.04.2018

Televizni pro­gram na 10.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Černé ovceDEMOLICE II - Najali si fir­mu, kte­rá měla odstra­nit jejich dům. Odvezla si dře­vo, kte­ré měla m...

Autor: