Denní archiv Březen 9, 2018

0

V úterý 6.března proběhla v Praze v policejní hospůdce Konvikt křest knihy Legendy kriminalistiky.

Autorem kni­hy je Miroslav Vaňura a pojed­ná­vá o sku­teč­ných pří­pa­dech pore­vo­luč­ní kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­ré jsou zpra­co­va­né pod­le stej­no­jmen­né­ho cyk­lu doku­men­tů České tele­vi­ze. Knihy pokřtil sená­tor Parlamentu ČR a před­se­da Ústavně-právního výbo­ru JUDR. Miroslav Antl spo­leč­ně s Miroslavem Vaňurou a dal­ší­mi hos­ty. Knihy vydá­vá nakla­da­tel­ství Albatros.

Autor:
0

DAGMAR PECKOVÁ

V MAHLEROVĚ PÍSNI O ZEMI — Mezzosopranistka Dagmar Peckové je již od samé­ho počát­ku své mezi­ná­rod­ní dráhy orga­nic­ky spja­ta s dílem Gustava Mahlera, jak mimo jiné doklá­da­jí vyso­ce ceně­né nahráv­ky s Jiřím Bělohlávkem a jeho PKF – Prague Philharmonia, kte...

Autor:
0

EPOS O GILGAMEŠOVI

SKVĚLÝ OHLAS V ZAHRANIČÍ — Nahrávka Eposu o Gilgamešovi Bohuslava Martinů, kte­rá vyšla v Supraphonu v říj­nu 2017, sklí­zí mezi­ná­rod­ní oce­ně­ní od těch nej­pres­tiž­něj­ších hudeb­ních peri­o­dik.

Autor:
NOVA - 09.03.20180

NOVA - 09.03.2018

Televizni pro­gram na 09.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVe starém skla­du je nale­zen zastře­le­ný námoř­ník. Na mís­tě činu je obje­ve­no deví­ti­míst­né čís­lo nap...

Autor:
Prima - 09.03.20180

Prima - 09.03.2018

Televizni pro­gram na 09.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherŽivoty vdov­ce Geralda a uči­tel­ky Charlotty trp­ce pozna­me­na­ly těž­ké rány osu­du. Cesta ke spo­leč­né­mu š...

Autor:
ČT - 09.03.20180

ČT - 09.03.2018

Televizni pro­gram na 09.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak pře­žít uči­te­le a ško­lu“ (1999...

Autor:
TV Barrandov - 09.03.20180

TV Barrandov - 09.03.2018

Televizni pro­gram na 09.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 09.03. 02:40 09.03. 03:10Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né...

Autor: