Denní archiv Březen 7, 2018

0

Les

Malé děti jsou vel­mi zví­da­vé a jejich zvě­da­vost není čas­to mož­né uko­jit jed­no­du­chou odpo­vě­dí. Pro rodi­če, kte­ří si rádi vez­mou pomoc­ní­ka v podo­bě kni­hy, je zde novin­ka Angely Weinholdové Les. Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v roce 2017. Jedná se o kni­hu z řady Junior urče­nou pro nejmen­ší čte­ná­ře ve věko­vém roz­me­zí 2 – 4 roky. V této...

Autor:
0

TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)

„Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář? Že je skvě­lý a že je v něm co hrát.  Bylo pří­jem­né být dce­rou paní Balzerové? Bylo. Protože není lep­ší­ho par­ťá­ka, než je Eliška!  Jaký má vlast­ně vaše posta­va vztah k mat­ce? Pokorný a chá­pa­jí­cí. Mohla bych se od ní učit....

Autor:
0

ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)

„Záleží na tom, co chce­te zachra­ňo­vat“  Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář? Že držím v rukou krás­ný a zají­ma­vý scé­nář, a že si moc pře­ju ten film nato­čit. A taky jsem měla radost, že mi ho nabí­zí pan reži­sér Jiří Vejdělek, se kte­rým bych se zase po letech moh­la setkat.   Vaše...

Autor:
0

IVA K. JESTŘÁBOVÁ (scenáristka)

„Byla to čirá radost“  Postavy vaše­ho pří­bě­hu zachy­cu­je­me v neleh­ké život­ní situ­a­ci. Přesto je pří­běh plný humo­ru a opti­mis­mu. Je to i váš pohled na zvlá­dá­ní obtí­ží? Rozhodně. Právě v neleh­kých chví­lích je humor nej­víc potře­ba. Co pro vás bylo inspi­ra­cí k napsá­ní scé­ná­ře? Prvním impul­sem byla smrt mého dědy, kte­rou jsem si v sobě...

Autor:
0

JIŘÍ VEJDĚLEK (scenárista, režisér, producent)

„Bylo těž­ké se neza­mi­lo­vat“ Co vás napadlo jako prv­ní, když jste doče­tl scé­nář? Že Iva ví, o čem píše. Mělo to cit a hloub­ku. Hned jsem dostal chuť k tomu žen­ské­mu pří­bě­hu při­dat i svůj muž­ský pohled, urči­tou leh­kost a úsměv. Po Ženách v poku­še­ní jsem měl v Tátově vol­ze zno­vu mož­nost podí­vat se ženám tak tro­chu...

Autor:
0

Tátova volha - 65 %

Červenobéžová karo­se­rie auta znač­ky Volha Gaz 21 se soš­kou jele­na na před­ní kapo­tě půso­bí na sil­ni­ci jako mohut­ný koráb, a prá­vě tako­vé auto si z rece­se kou­pil jaz­zo­vý trum­pe­tis­ta Ludvík. Jezdilo se mu v něm báječ­ně a byla to jeho chlou­ba. Jenže po jeho smr­ti zůsta­lo auto smut­ně stát v gará­ži. Truchlící man­žel­ka Eva (Eliška Balzerová),...

Autor:
0

SKOUMAL & VODŇANSKÝ

ZAKÁZANÉ KONCERTY — Všechno je pro­měn­li­vé / Zakázané kon­cer­ty 1974 – 1981¬ – toť album sesta­ve­né ze zázna­mů necen­zu­ro­va­ných pís­ní jedi­neč­né autor­ské dvo­ji­ce Petr Skoumal & Jan Vodňanský, kte­rým Supraphon při­po­mí­ná nedo­ži­té osm­de­sá­té naro­ze­ni­ny ...

Autor:
ČT - 07.03.20180

ČT - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 07.03. 02:13 07.03. 04:45Na stopěZločin nelze vymý­tit. S v...

Autor:
TV Barrandov - 07.03.20180

TV Barrandov - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Autor:
Prima - 07.03.20180

Prima - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (1) -ST -W -HDKomisař Moser se pouš­tí po sto­pě výrob­ců dět­ské por­no­gra­fie... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál...

Autor:
NOVA - 07.03.20180

NOVA - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV lese je nale­ze­na kost­ra dva­náct let pohře­šo­va­né­ho muže. Způsob vraž­dy odpo­ví­dá dvě­ma pří­pa­dům, ...

Autor: