Denní archiv Březen 6, 2018

0

Country Gold 60. & 70. léta

To nej z čes­ké a coun­t­ry a wes­ter­no­vé muzi­ky — Fešáci, Greenhorns, Rangers, Pavel Bobek, Michal Tučný nebo KTO – napros­to zásad­ní per­so­ny a kape­ly, kte­ré utvá­ře­ly podo­bu čes­ké coun­t­ry a wes­ter­no­vé hud­by. Kromě jejich neoddiskutova­telného podí­lu na pod...

Autor:
0

Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%

Nový sní­mek, s Jennifer Lawrence v hlav­ní roli, nás bere do pro­stře­dí špi­ó­nů a taj­ných agen­tů. V pod­sta­tě tak sází na pořád vděč­né téma Ruské a Americké kon­tra­špi­o­ná­že a nekon­čí­cí hroz­bu nové „Studené vál­ky“. Dominika je úspěš­ná Ruská pri­ma­ba­lerí­na tam­ní­ho Balšoj Těátru a všech­no jde zdán­li­vě pod­le jejích před­stav a doká­že se tak posta­rat o svo­jí nemoc­nou mat­ku. Věci...

Autor:
0

NOVINKY BŘEZEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
0

DALIBOR JANDA

VYDÁVÁ BEST OF 2CD — Letos uply­ne pět­a­tři­cet let od chví­le, kdy Supraphon vydal Daliboru Jandovi prv­ní viny­lo­vý sin­gl s jed­ním z jeho vel­kých hitů Jahodový koktejl. Tato píseň nebu­de chy­bět ani ve výbě­ru prá­vě při­pra­vo­va­né­ho sam­ple­ru nej­vět­ších hitů Ve...

Autor:
0

KAREL GOTT

KONCERT V O2 ARENĚ — Karel Gott vystou­pí v úte­rý 12. červ­na 2018 za dopro­vo­du Boom!Bandu Jiřího Dvořáka v O2 are­ně Praha. Po čtyřech letech se tak dva­ačty­ři­ce­ti násob­ný sla­vík chys­tá vrá­tit do nej­vět­ší tuzem­ské haly. Jako hos­ty při­zval zpě­vač­ky Ewu Far...

Autor:
TV Barrandov - 06.03.20180

TV Barrandov - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
Prima - 06.03.20180

Prima - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber se po čase vra­cí z Ameriky do své­ho rod­né­ho měs­ta. V pro­stře­dí krás­ných hor na něj č...

Autor:
NOVA - 06.03.20180

NOVA - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 06.03. 05:55 06.03. 08:40MentalistaTým je při­vo­lán k vraž­dě dvou stu­den­tů. Do úřa­du FBI násled­ně při­jde Gab...

Autor:
ČT - 06.03.20180

ČT - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nejlepší kšeft mýho životaDůchodce Žáček, věč­ný furi­ant a milov­ník živo­ta, ani ve stá­ří nevzdá­vá zápas o...

Autor: