Denní archiv Březen 4, 2018

0

Koukám a co nevidím

Ivanku Devátou jako autor­ku řady poví­dek a feje­to­nů netře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat. Aktuálně vychá­zí v nakla­da­tel­ství Motto její sbír­ka kaž­do­den­ních postře­hů ze živo­ta s názvem Koukám a co nevi­dím. Že se jed­ná o titul pro­vě­ře­ný lety a  čte­ná­ři je nabí­led­ni, pro­to­že je jed­ná v pořa­dí o tře­tí vydá­ní. Autorka si za řadu let, kte­ré věnu­je lite­rár­ní tvor­bě, mezi kni­ho­mo­ly...

Autor:
0

Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí

Irena Sendlerová pra­co­va­la jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce ve Varšavě. Počas dru­hé svě­to­vé vál­ky byla sou­čás­tí odbo­jo­vé­ho hnu­tí a když vidě­la, v jakých hroz­ných pod­mín­kách Židé v ghet­tu žijí, roz­hod­la se jim pomoct. Společně s ostat­ní­mi čle­ny své odbo­jo­vé sku­pi­ny pašo­va­la do ghet­ta jíd­lo a léky. Když zača­lo jít lidem v ghet­tu o život, dosta­la odváž­ný nápad - dostat...

Autor:
0

Psí záchranářky - Báječný pes - kniha

Taylor šla ke své skříň­ce, už totiž skon­či­lo vyu­čo­vá­ní a Taylor si ješ­tě stá­le zvy­ka­la na novou ško­lu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodi­nou do jiné­ho měs­ta a neby­lo to jed­no­du­ché. Když se to dozvě­dě­la, pro­pla­ka­la dva dny. Neměla to leh­ké, pro­to­že byly čty­ři sest­ry, Taylor nejmlad­ší a navíc bez mamin­ky, kte­rá...

Autor:
ČT - 04.03.20180

ČT - 04.03.2018

Televizni pro­gram na 04.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Manéž Bolka PolívkySpoluúčinkují: M. Vašut, ital­ští klauni Carlo Rossi a Piero Lenardon, 4TET J. Korna, ...

Autor:
TV Barrandov - 04.03.20180

TV Barrandov - 04.03.2018

Televizni pro­gram na 04.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
NOVA - 04.03.20180

NOVA - 04.03.2018

Televizni pro­gram na 04.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Robinsonův ostrovZbývá 26 dní. Dnes večer boju­jí kme­ny Manobo a Kalinga o pořád­nou odmě­nu a jeden hráč už do boje o titul n...

Autor:
Prima - 04.03.20180

Prima - 04.03.2018

Televizni pro­gram na 04.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruRodina Plummerových vlast­ní továr­nu na svě­tozná­mou omáč­ku. Jednou ráno obje­ví zaměst­nan­ci v jejím s...

Autor: