Denní archiv Březen 2, 2018

0

Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha

Šarlota byla jeden den před let­ní­mi prázd­ni­na­mi. Kdysi to pro ni byl impuls, že poje­de s rodi­či a dvě­ma sou­ro­zen­ci na ost­rov Noirmoutier na atlant­ském pobře­ží Francie, kde exis­to­va­li čty­ři týd­ny. Tento rok to ale měla úpl­ně jinak. Vůbec se na prázd­ni­ny netě­ši­la, pro­to­že to zna­me­na­lo, že nebu­de moct do jez­dec­ké ško­ly....

Autor:
0

A co když je to jinak

Kniha, kte­rá asi spl­ní čte­ná­řo­va oče­ká­vá­ní jen zčás­ti. Nějak tak bych zača­la, jeli­kož je to ten hlav­ní dojem, kte­rý si z čet­by odná­ším. Na jed­nu stra­nu je text plný zají­ma­vých pohle­dů na kaž­do­den­ní svět kolem nás, na tu dru­hou se však autor (na můj vkus až pří­liš čas­to) „zase­ká­vá“ u témat, kte­rá...

Autor:
0

Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov

Pár slov o auto­ro­vi: Anton Pavlovič Čechov byl pro­za­ik, dra­ma­tik a mis­tr povíd­ky. Věnoval se pře­de­vším popi­so­vá­ní mezi­lid­ských vzta­hů a v tom­to ohle­du také pou­ží­val psy­cho­lo­gic­ká drob­no­kres­ba, což zna­me­ná, že mezi­lid­ské vzta­hy se ode­hrá­va­jí v rovi­ně emo­cí. V 26 letech one­moc­něl tuber­ku­ló­zou, ze kte­ré se léčil na Krymu a v Německu. Na násled­ky tuber­ku­ló­zy však zemřel. Byl to...

Autor:
0

Velký karneval

„Co by si kdo více přál než rej masek – kar­ne­val? Princezna s kost­liv­cem tan­cu­jí bosí, sur­fař i pirát hřbe­ty vln kosí, indi­án s labu­tí v kole se točí, jak těž­ké je od nich odtrh­nout oči!“ Tento a dal­ší tex­ty pro­vá­zí bro­žo­va­nou pub­li­ka­ci v měk­kých des­kách for­má­tu A4, kte­rou u pří­le­ži­tos­ti letoš­ní­ho maso­pust­ní­ho vese­lí vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros....

Autor:
0

Les

V oblí­be­né edi­ci Už vím proč?, urče­né  pro dětem od dvou do čtyř let vychá­zí kníž­ka Les. Naučná řada pub­li­ka­cí pro nejmen­ší se tak roz­růs­tá o jed­nu, kte­rá potě­ší snad všech­ny děti. Knížka čtver­co­vé­ho for­má­tu je vytiš­tě­ná na pev­něj­ším papí­ře, je tedy odol­něj­ší a obra­ce­ní strá­nek zvlád­nou i drob­né dět­ské ruce. Text obsa­hu­je návod­né...

Autor:
0

Špalíček českých pohádek

Rádi bys­te měli pohro­ma­dě v jed­né kníž­ce výběr čes­kých pohá­dek od růz­ných auto­rů? Máte rádi čes­ké kla­sic­ké pohád­ky od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Bartoše, Jasna Drdy, ale občas rádi čte­te dětem pohád­ky, kte­ré nejsou tolik zná­mé? Třeba od Františka Jaromíra Rubeše, Beneše Metoda Kuldy, Vojtěcha Martínka nebo Jaromíra Jecha?...

Autor:
0

Sestav si lidské tělo

Věděli jste, že buň­ka žalu­deč­ní sliz­ni­ce žije jen 36 hodin? Že více než polo­vi­na kos­tí v lid­ském těle se nachá­zí na rukou a nohou? Že kos­ter­ní sva­ly tvo­ří bez­má­la polo­vi­nu těles­né hmot­nos­ti? Že srd­ce se stáh­ne asi 100 000 za den? Že dospě­lý vdech­ne a vydech­ne asi 20 000 za den?  Že bílá zub­ní sklo­vi­na...

Autor:
0

Česká zima

Zvlášť po nedáv­ném úspě­chu Ester Ledecké na Zimních olym­pij­ských hrách v Pchjongčangu nelze kni­hu Česká zima. Sport v obra­zech jinak než dopo­ru­čit. Aby ne, kni­ha vznik­la v olym­pij­ském roce 2018 jako pocta čes­kým spor­tov­cům – v době, kdy byla vytisk­nu­ta se ješ­tě nevě­dě­lo, že se v rukách Čechů budou blýs­kat olym­pij­ské medai­le. Knihu vytvo­ři­li stu­den­ti ate­li­é­ru...

Autor:
0

S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů

Musím se při­znat, že  kar­tič­ky hroz­ně ráda vyta­hu­ji v advent­ním čase, pros­tě to „Marie“ téma k tomu pří­mo vybí­zí, ale posled­ní dobou zjiš­ťu­ji, že se mimo­řád­ně hodí i pro jar­ní obdo­bí. Ono to jejich hlav­ní téma věnu­jí­cí se péči, něze a sce­lo­vá­ní člo­vě­ka jako tako­vé­ho, pohla­ze­ní po duši, se hodí v tuhle dobu snad ješ­tě o chlup...

Autor:
NOVA - 02.03.20180

NOVA - 02.03.2018

Televizni pro­gram na 02.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za kro­kem V (5, 6)Frank a Carol hle­da­jí paní, kte­rá by jim vypo­moh­la v domác­nos­ti. Když při­jde k poho­vo­ru posled­ní ade...

Autor:
ČT - 02.03.20180

ČT - 02.03.2018

Televizni pro­gram na 02.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak pře­žít fan­ta­zii“ (2001). Spol...

Autor:
Prima - 02.03.20180

Prima - 02.03.2018

Televizni pro­gram na 02.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherNavázání nových lásek, obno­ve­ní sta­rých, pře­kva­pi­vá odha­le­ní dáv­ných tajem­ství - to vše při­ná­ší naro...

Autor:
TV Barrandov - 02.03.20180

TV Barrandov - 02.03.2018

Televizni pro­gram na 02.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor: