Denní archiv Březen 1, 2018

0

Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha

Róza Sanchezová je dese­ti­le­tá nor­mál­ní hol­ka, ale má dva pro­blémy - chce psa a má čty­ři nezve­de­né star­ší bra­t­ry. Podle ní jsou hluč­ní, špi­na­ví, děla­jí rámus a vlast­ně zane­řá­dí celý dům. Navíc děla­jí rámus jako stá­do hro­chů. Rózu vel­mi zlo­bí, že jí nevě­nu­jí moc pozor­nos­ti, pro­to­že je nejmen­ší, avšak tře­ba Dan je...

Autor:
0

BRZOBOHATÝ POKŘTIL UNIVERSUM

S JANDOVOU A DYKEM — Zpěvák a skla­da­tel Ondřej G. Brzobohatý vče­ra (28. 2. 2018) pokřtil na svém kon­cer­tě v Lucerna Music Baru nové autor­ské album Universum. Vystoupil se svou kape­lou, roz­ší­ře­nou o decho­vou sek­ci Miroslava Hloucala. Hvězdnými hos­ty kon...

Autor:
Rozmarné léto - první ohlasy!0

Rozmarné léto - první ohlasy!

V pátek 23. pre­mi­é­ra Rozmarného léta slav­nost­ně zahá­ji­la pro­voz cir­ku­so­vé­ho šapi­tó v par­ku Lužánky s ním i mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su diva­dla a hud­by Cirkus bude v Brně. U divá­ků i odbor­né veřej­nos­ti už pre­mi­é­ra při­nes­la prv­ní ohla­sy.
...

Autor:
Prima - 01.03.20180

Prima - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherMladá dív­ka se dosta­ne do nezá­vi­dě­ní­hod­né situ­a­ce - musí v roli snou­ben­ky zastou­pit své leh­ko­váž­né d...

Autor:
TV Barrandov - 01.03.20180

TV Barrandov - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Klenot TVPoznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů! Čekají Vás kla­sic­ké šper­ky zdo­be­né krás­ný­mi a mno­hob...

Autor:
ČT - 01.03.20180

ČT - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v tvář pro­blé­mu. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž ...

Autor:
NOVA - 01.03.20180

NOVA - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs dál pát­rá po člo­vě­ku, kte­rý vydí­ral agent­ku Leeovou, aby zís­kal Domino, vlád­ní manu­ál o voj...

Autor:
0

Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor

Celovečerní doku­ment Bohu žel, natá­čel reži­sér Saša Dlouhý něko­lik let, během kte­rých sle­do­val život­ní pří­běh uprch­lí­ků, růz­né­ho posta­ve­ní, jenž při­šli do České repub­li­ky požá­dat o azyl, ať už se zámě­rem tu zůstat, či pokra­čo­vat dál do jiné země. A také uká­zat čes­ký pří­stup k migrač­ní kri­zi. Důvody uprch­lí­ků jsou roz­ma­ni­té, stej­ně tak jako jejich...

Autor:
0

Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět

Dokument Bohu žel, jenž se zabý­vá lid­ský­mi prá­vy, bude uve­den na fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět, kte­rý bude pro­bí­hat od 5 - 14. 3 2018 v Praze a poté se pře­sou­vá do dal­ších 36 měst. Režisér o fil­mu : „Dokument jsem zamýš­lel jako son­du do živo­ta cizin­ců v sou­čas­ném Česku. Ačkoliv jsem se v něm sna­žil vyhnout všem aktu­ál­ně...

Autor: