Denní archiv Únor 23, 2018

0

Skryté okno - kniha

Za posled­ní týd­ny nová nájem­ni­ce pro­ži­la hod­ně zvlášt­ních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na sil­ni­ci, kde jez­di­la auta hned poté i na hvězdy. Zvuky ven­kov­ní kuli­sy už vlast­ně ani nevní­ma­la, pro­to­že už nedo­ká­za­la ani usnout, poně­vadž netu­ši­la, kdy se ozve nářek zemře­lých, kte­rý ji v tom­to bytě trá­pí. Byla prv­ní nájem­ni­cí...

Autor:
0

VLADIVOJNA LA CHIA

NOVÝ KLIP — Vladivojna La Chia, kte­rá má aktu­ál­ně nomi­na­ci na Českého lva za hud­bu k fil­mu 8 hlav šílen­ství, neza­po­mí­ná ani na samot­né album pís­ní inspi­ro­va­né fil­mem 8 hlav šílen­ství vyda­né loni na pod­zim. Děje se tak pro­střed­nic­tvím nové­ho kli­pu, kter...

Autor:
0

JIŘÍ MENZEL 80!

BLAHOPŘEJEME … — Oscarový reži­sér Jiří Menzel sla­ví 23. úno­ra 2018 neu­vě­ři­tel­né 80. naro­ze­ni­ny! K zástu­pu gra­tu­lan­tů se při­dá­vá i vyda­va­tel­ství Supraphon… Vážený pane reži­sé­re, pře­je­me Vám hod­ně zdra­ví a neko­neč­no rados­ti. Děkujeme za spo­lu­prá­ci a těší...

Autor:
ČT - 23.02.20180

ČT - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
... a šne­ka sníš?Paní Lucii si už dlou­ho dobí­rá její roz­šaf­ný tchán opa­ko­va­ným přá­ním, aby mu při­pra­vi­la...

Autor:
NOVA - 23.02.20180

NOVA - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV rodin­ném domě je nale­zen umu­če­ný mrt­vý mari­ňák, desát­ník Brewers. Na bed­ně s nářa­dím se najdou ...

Autor:
Prima - 23.02.20180

Prima - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěPolicie už zná totož­nost zlo­dě­je všech obra­zů, ale zatím neví, kde ho mají hle­dat... Italský krim...

Autor:
TV Barrandov - 23.02.20180

TV Barrandov - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor: