Denní archiv Únor 13, 2018

0

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, pro kte­ré hla­so­va­li aka­de­mi­ci. Vybírali pro kate­go­rie Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie a Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál. Letos své sním­ky nomi­no­va­la Česká tele­vi­ze, HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Filmy tele­viz­ní tvor­by jsou roz­ma­ni­té i když žánro­vě podob­né, pře­vlá­dá dra­ma. Ať už se...

Autor:
0

Tvář vody - 70 %

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také odva­hu unik­nout před nebez­pe­čím. Mexický fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta Guillermo del Toro, kte­rý už má zku­še­nos­ti s natá­če­ním fil­mů vědec­ko­fan­tas­tic­ké­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru,...

Autor:
0

KATAPULT

ODSTARTOVAL NAROZENINOVÉ TURNÉ — Nebývalým pře­kva­pe­ním zahá­jil Katapult svo­je letoš­ní Turné 2018 „Šťastné naro­ze­ni­ny“ na dvou vypro­da­ných pre­mi­é­rách 9. a 10. úno­ra v KD Stochov. „Vyšlechtěný“ ana­lo­go­vý – dobo­vý zvuk, byl dove­den k abso­lut­ní doko­na­los­ti...

Autor:
0

LOVECKÁ HUDBA

STARÝCH ČESKÝCH MISTRŮ — K lovu neod­mys­li­tel­ně pat­ří zvu­ko­vá kuli­sa – ště­kot roz­váš­ně­ných psů, hla­sy vystra­še­né zvě­ře, výstře­ly, zvuk rohů a tru­bek. Signální nástro­je a atmo­sfé­ra honů však dala vznik­nout celé­mu žán­ru „lovec­ké hud­by“. Mezi nástro­ji jej ...

Autor:
NOVA - 13.02.20180

NOVA - 13.02.2018

Televizni pro­gram na 13.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiPolicie nalé­zá už tře­tí bru­tál­ně zavraž­dě­nou dív­ku, ten­to­krát pro­sti­tut­ku Chelsea Bartlettovou. Je zatčen E...

Autor:
Prima - 13.02.20180

Prima - 13.02.2018

Televizni pro­gram na 13.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěKomisař Terzani se zaple­tl do pří­pa­du, kte­rý vyšet­řu­je taj­ná poli­cie. Je žádán, aby se držel dál,...

Autor:
TV Barrandov - 13.02.20180

TV Barrandov - 13.02.2018

Televizni pro­gram na 13.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
VLIVNÍ s Alex MynářovouVlivní lidé pod pal­bou otá­zek Alex Mynářové. Aktuální téma­ta i exklu­ziv­ní zábě­ry ze sou­kro...

Autor:
ČT - 13.02.20180

ČT - 13.02.2018

Televizni pro­gram na 13.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sváteční slo­vo řím­sko­ka­to­lic­ké­ho kně­ze Marcela KrajzlaŽánr: nábo­žen­ství; HDTV|Znakový jazyk|Havířovský f...

Autor: