Denní archiv Únor 11, 2018

0

Prezidenti

V něko­li­ka uply­nu­lých měsí­cích jste slo­vo pre­zi­dent sly­še­li v růz­ných for­mách a sou­vis­los­tech něko­li­krát den­ně. Na někte­ré­ho z pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tů jste natre­fi­li na kaž­dém rohu. Shlíželi  z bill­bo­ar­dů, vyku­ko­va­li z poš­tov­ních schrá­nek, se svý­mi dru­ži­na­mi oku­po­va­li náměs­tí, vyba­fli z kaž­dé webo­vé strán­ky,… A prá­vě do této doby si Albatros Media nača­so­val vydá­ní nové kni­hy Vladimíra Lišky Prezidenti. Aktuální...

Autor:
Tisková konference - Piková dáma0

Tisková konference - Piková dáma

Zhlédněte záznam tis­ko­vé kon­fe­ren­ce, ve kte­rém se dozví­te, jakým způ­so­bem naši sólis­té při­stou­pi­li ke svým rolím Heřmana a Lízy, jaké ústřed­ní moti­vy a pro­stře­dí vysta­vil pro Pikovou dámu reži­sér a ředi­tel Národního diva­dla Brno Martin Glaser a jak oče...

Autor:
ČT - 11.02.20180

ČT - 11.02.2018

Televizni pro­gram na 11.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak vyu­žít zna­los­ti“ (2003). Spol...

Autor:
Prima - 11.02.20180

Prima - 11.02.2018

Televizni pro­gram na 11.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruDo ves­nič­ky Fletcher Cross při­jíž­dí Elizabeth Keyová pát­rat po okol­nos­tech nejas­né smr­ti svých rodi...

Autor:
NOVA - 11.02.20180

NOVA - 11.02.2018

Televizni pro­gram na 11.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kdo je Clark Rockefeller?(Who Is Clark Rockefeller?) Všechny okouz­lil, všich­ni ho uzná­va­li, ale nikdo nevě­děl, co je vlastn...

Autor: