Denní archiv Únor 1, 2018

0

Prezident Blaník – Recenze – 60%

Možná jste před prv­ním kolem letoš­ních pre­zi­dent­ských voleb zazna­me­na­li ve svém oko­lí i kan­di­dát­skou kam­paň lob­bis­ty Tondy Blaníka, kte­rý sli­bo­val důcho­dy srov­na­tel­né s Německem, dosta­tek más­la pro všech­ny a lithi­um do kaž­dé rodi­ny. Ve sku­teč­nos­ti je Tonda Blaník hlav­ním hrdi­nou popu­lár­ní­ho inter­ne­to­vé­ho politicky-satirického seri­á­lu Kancelář Blaník (od roku 2014 bylo nato­če­no již pět...

Autor:
0

Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny

Od 1. do 7. úno­ra sla­ví žiž­kov­ské kino Aero dva­cet let své novo­do­bé exis­ten­ce. Na divá­ky během oslav čeká prů­řez toho nej­lep­ší­ho z jeho dra­ma­tur­gie. Těšit se tak mohou na fil­mo­vé pro­jek­ce nových i archiv­ních sním­ků, cyk­lo­kon­cert sku­pi­ny Tata Bojs nebo na výběr toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho z Festivalu otr­lé­ho divá­ka. „Během dva­ce­ti let exis­ten­ce Aera se...

Autor:
České snění0

České snění

V roce 2018 osla­ví­me sto let od zalo­že­ní samo­stat­né Československé repub­li­ky, pade­sát let od vypuk­nu­tí Pražského jara a dva­cet pět let od vzni­ku samo­stat­né České repub­li­ky.  U pří­le­ži­tos­ti těch­to význam­ných výro­čí naš...

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ A RADŮZA

MEZI NOMINOVANÝMI NA CENU ANDĚL — Nové poje­tí, nové kate­go­rie, nové pro­po­je­ní hlav­ní­ho veče­ra s udí­le­ním dosud sepa­rát­ních žán­ro­vých cen, to vše při­pra­vi­li noví pořa­da­te­lé Cen Anděl pro letoš­ní roč­ník. Sošky Andělů se budou slav­nost­ně pře­dá­vat v úte­rý ...

Autor:
0

Legendy kriminalistiky

Žánr kri­mi je momen­tál­ně na svém vrcho­lu. Knihkupectví jsou zava­le­na titu­ly zejmé­na sever­ské pro­duk­ce, kdy se v obmě­nách opa­ku­je stá­le ten­týž scé­nář.  Chcete si koneč­ně pře­číst i něja­kou čes­kou detek­tiv­ku? Legendy kri­mi­na­lis­ti­ky Miroslava Vaňury vás zave­dou do záku­li­sí vyšet­řo­vá­ní těch nej­hor­ších zlo­či­nů, kte­ré se u nás sku­teč­ně sta­ly v deva­de­sá­tých letech. Doufejme, že tyto...

Autor:
Prima - 01.02.20180

Prima - 01.02.2018

Televizni pro­gram na 01.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber se po čase vra­cí z Ameriky do své­ho rod­né­ho měs­ta. V pro­stře­dí krás­ných hor na něj č...

Autor:
NOVA - 01.02.20180

NOVA - 01.02.2018

Televizni pro­gram na 01.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCody se pokou­ší zabrá­nit staré­mu kama­rá­do­vi v sebe­vraž­dě, a sám se dostá­vá do vel­ké­ho nebez­pe­čí. Frank a Caro...

Autor:
ČT - 01.02.20180

ČT - 01.02.2018

Televizni pro­gram na 01.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Andělé tě hlídajíŽivot a zmar vel­ké­ho talen­tu diva­del­ní­ka Petra Lébla (2000). Jedinečné doku­men­tár­ní záb...

Autor:
0

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

Pětadvacátý roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha - Febiofest bude slav­nost­ně zahá­jen 15. břez­na 2018 v praž­ském Obecním domě a v Praze bude pro­bí­hat až do 23. břez­na. Následně na něj navá­ží fes­ti­va­lo­vé ozvě­ny v dal­ších regi­o­nech. V rám­ci výro­čí fes­ti­val nabíd­ne nejen kva­lit­ní fil­my a hos­ty, ale také spous­tu novi­nek a spe­ci­ál­ních akcí. Letos 17 měst, 15 sek­cí, 160...

Autor: