Denní archiv Leden 21, 2018

0

Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny

 Kniha kyno­lo­ga Stanleyho Corena se bude hodit všem maji­te­lům chlu­pá­čů ať už vlast­ní němec­ké­ho ovčá­ka, čiva­vu nebo voříš­ka. Pes pod drob­no­hle­dem Stanley Coren kni­hu roz­dě­lil na pět oddí­lů zamě­ře­ných na nej­růz­něj­ší aspek­ty sou­ži­tí se psem. Vysvětluje, jak spo­lu psi komu­ni­ku­jí, objas­ňu­je růz­né, pro mno­ho lidí nepo­cho­pi­tel­né nebo nechut­né aspek­ty psí­ho...

Autor:
0

Maigret a noc na křižovatce - 75 %

Jako v loni, tak i ten­to měsíc dali na Primě dal­ší­ho Maigreta. Třetí díl z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá osa­zen­stvu poli­cej­ní­ho ředi­tel­ství v nábře­ží Zlatníků v č.p. 36 dost hla­vu. Třetí díl nás zno­vu vrhá do vyšet­řo­vá­ní kom­pli­ko­va­né­ho zlo­či­nu, kte­rý nemá dale­ko od pod­pla­ce­ní poli­cej­ních komi­sa­řů,...

Autor:
0

Aneta Krejčíková (Milada (18–38let) – nejlepší kamarádka Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Milada je nej­lep­ší kama­rád­kou hlav­ní hrdin­ky Olgy. Je její rád­ky­ní, vrbou, ale i par­ťač­kou v hon­bě za lás­kou. Jste si vy osob­ně s Miladou v něčem podob­né? Myslím, že jsem v poho­dě vrba, ale řek­la bych, že jsem jem­něj­ší, cit­li­věj­ší a roman­tič­těj­ší než Milada. (smích) Ve fil­mu Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci jste si vyzkou­še­la roli...

Autor:
0

Václav Vašák (Bendl (25–45 let) – lékař, přítel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Vaše posta­va asis­tu­je v kome­dii Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci u poro­du. Jak jste se jako muž při natá­če­ní těch­to scén cítil? Vzhledem k tomu, že už jsem u poro­du asis­to­val, nebyl to pro mne žád­ný pro­blém. Muži jsou navíc u poro­du tak tro­chu bez­bran­ní a jejich pomoc a pod­po­ra je ome­ze­na na oby­čej­né běž­né úko­ny, jako je...

Autor:
0

Matouš Ruml (Ondřej Kalenda (26–44 let) – přítel, později manžel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Při sezná­me­ní s vaší fil­mo­vou man­žel­kou ve sním­ku Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci figu­ru­je vlak a krev. Měl jste z natá­če­ní této scé­ny oba­vy?  Ani ne, nao­pak. Těšil jsem se, jak se  to celé vymys­lí. Baví mě občas si zahrát na kaska­dé­ra. Ale v tom­to pří­pa­dě to neby­lo nijak extrém­ní.  „Vláček“ jel asi dese­ti­ki­lo­me­t­ro­vou...

Autor:
0

Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Manželka, milen­ka, stu­dent­ka, mat­ka, pro­da­vač­ka spod­ní­ho prádla a psy­cho­lož­ka, to vše je Olga, kte­rou hra­je­te ve fil­mu Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci. Ve kte­ré z těch­to poloh Olgy jste se cíti­la nej­při­ro­ze­ně­ji a nao­pak? Role Olinky pro mne byla vel­mi zají­ma­vá prá­vě pro­to, že sle­du­je­me život jed­né ženy od její­ho mlá­dí až po dospě­lost....

Autor:
0

Filip Renč (režisér filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Komedie Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci vznik­la na moti­vy dvou knih spi­so­va­tel­ky a sce­nárist­ky Haliny Pawlowské, vybí­ra­li jste před­sta­vi­te­le jed­not­li­vých rolí spo­lu?  Jen hlav­ní před­sta­vi­tel­ku Kláru. Je pro vás jed­no­duš­ší, když se při prá­ci může­te opřít o kniž­ní před­lo­hu, nebo je to nao­pak slo­ži­těj­ší a více sva­zu­jí­cí? Opíral jsem se už o scé­nář Halinky, kte­rý...

Autor:
0

Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smy­sl pro humor a oči, kte­ré berou za srd­ce. Bylo nároč­né najít hereč­ku, kte­rá by tato kri­té­ria spl­ňo­va­la? Ano, bylo. Měli jsme oprav­du vel­ké náro­ky. Smysl pro humor, sexap­peal, vyni­ka­jí­cí herec­ké schop­nos­ti a dojem­nost a taky odpo­ví­da­jí­cí věk. Lépe řeče­no, muse­li jsme najít hereč­ku, kte­rá zahra­je...

Autor:
ČT - 21.01.20180

ČT - 21.01.2018

Televizni pro­gram na 21.01.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak pře­žít vděč­nost“ (2002). Spol...

Autor:
NOVA - 21.01.20180

NOVA - 21.01.2018

Televizni pro­gram na 21.01.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední píseň(The Last Song) Dojemné a povzná­še­jí­cí dra­ma o rodi­ně, prv­ních lás­kách a dru­hých šan­cích. USA 2010, dra­ma. Hr...

Autor:
Prima - 21.01.20180

Prima - 21.01.2018

Televizni pro­gram na 21.01.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 21.01. 03:43 21.01. 06:25Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby s novým spo­lu­pra­cov­ní­kem, ser­ža...

Autor: