Denní archiv Leden 19, 2018

0

NOMINACE NA BBC MUSIC MAGAZINE AWARD

PRO KANTÁTY BOHUSLAVA MARTINŮ — Pražský filhar­mo­nic­ký sbor pod vede­ním Lukáše Vasilka s kom­plet­ní nahráv­kou Kantát z Vysočiny Bohuslava Martinů zís­ká­vá mezi­ná­rod­ní úspě­chy již od samé­ho vydá­ní. Titul byl ozna­čen jako Editor’s Choice ve dvou nej­dů­le­ži­tě...

Autor:
ZMĚNY V PROGRAMU ČINOHRY0

ZMĚNY V PROGRAMU ČINOHRY

Z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce v sou­bo­ru jsme nuce­ni udě­lat násle­du­jí­cí změ­ny v pro­gra­mu. 23. led­na bohu­žel ruší­me před­sta­ve­ní NOČNÍ SEZÓNA ve Stavovském diva­dle. Vstupné vám samo­zřej­mě vrá­tí­me zpět v plné výši a rádi vám pří­pad­ně pomů­že­me s výbě­rem ji...

Autor:
0

VYCHÁZÍ MADRIGALY BOHUSLAVA MARTINŮ

VE SKVĚLÉM PODÁNÍ MARTINŮ VOICES — Nová nahráv­ka sbo­ru Martinů Voices vede­né­ho Lukášem Vasilkem před­sta­vu­je kom­plet sbo­ro­vé tvor­by, kte­rou Bohuslav Martinů zamýš­lel pro komor­ní obsa­ze­ní. Šest sbo­ro­vých cyk­lů (Čtyři pís­ně o Marii, České mad­ri­ga­ly, Pět č...

Autor:
0

Supraphonline INFO leden 2018

TIPY INTERNETOVÉHO OBCHODU — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nev...

Autor:
ČT - 19.01.20180

ČT - 19.01.2018

Televizni pro­gram na 19.01.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Pod pokličkouSaké, nákyp, těs­to­vi­ny - z rýže jsou i lasko­mi­ny (2009). Co všech­no neví­me a víme o tom, co...

Autor:
Prima - 19.01.20180

Prima - 19.01.2018

Televizni pro­gram na 19.01.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (10) -ST -W -HDProč odstře­lo­vač za bílé­ho dne zastře­lil tři muže? Komisař Rivera se musí s R...

Autor:
NOVA - 19.01.20180

NOVA - 19.01.2018

Televizni pro­gram na 19.01.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiTým je při­vo­lán k podiv­né vraž­dě. Údajně měl být host z baru nale­zen zakr­va­ve­ný nad mrt­vo­lou jiné­ho muže na...

Autor: