Denní archiv Leden 9, 2018

24.01.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Láska a informace“

24.01.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Láska a informace“

To nás napl­ňu­je kaž­dý den, v kaž­dém oka­mži­ku, ať jsme kde­ko­liv – lás­ka a infor­ma­ce. Jak pros­té, jak výji­meč­né, jak kaž­do­den­ní, jak slo­ži­té…

V sérii zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cích obra­zů podá­vá Caryl Churchillová, ozna­čo­va­ná za prv­ní dámu brit­ské dra­ma­ti­ky,...

Autor:
0

Kolo zázraků - O filmu

Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjak­ži­va zvlášt­ní kouz­lo, této loka­ce vyu­žil již při natá­če­ní fil­mu Annie Hallová (1977). Na toto mís­to má mno­ho šťast­ných vzpo­mí­nek, když tam cho­dil jako dítě. „Rozkvět Coney Islandu začal mno­hem dřív než jsem se naro­dil,“ říká Allen. „Pokaždé mě to tam zau­ja­lo. Rušné mís­to se...

Autor:
22.01.2018 19:00 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Mikve“

22.01.2018 19:00 - Činohra Národního divadla - Stavovské divadlo - „Mikve“

Premiéra 4. pro­sin­ce 2008

Mikve – pro­stor ritu­ál­ní láz­ně, v níž se věří­cí židov­ské ženy pra­vi­del­ně očiš­ťu­jí – se ve hře sou­čas­né izra­el­ské dra­ma­tič­ky Hadar Galron stá­vá mís­tem stře­tu růz­ných pří­stu­pů k víře i k živo­tu. Do orto­dox­ní komu­ni­ty při­chá­zí Š...

Autor: