Denní archiv Leden 1, 2018

BARBORA POLÁKOVÁ uvádí:

A po vál­ce Vánoce a pozpát­ku do Nového roku — Po úspě­chu kli­pu k pilot­ní­mu sin­g­lu Po vál­ce z chys­ta­né dru­hé řadov­ky, potě­ši­la Barbora Poláková během letoš­ních svát­ků hned dvoj­ná­sob­ně své fanouš­ky zda­ři­lým rema­kem A po vál­ce Vánoce s hvězd­ným obsa­ze­ním....

Autor:
0

Charles Lindbergh: Transatlantický let

Příběh nesku­teč­né odva­hy, odhod­lá­ní a sebeza­pře­ní. Asi tak by se dalo shr­nout hlav­ní téma této kni­hy. Věřím, že se najde jen málo lidí, kte­rým by jmé­no Charles Lindbergh nic neří­ka­lo. Vždyť se jed­ná o pilo­ta, kte­ré­mu se jako prv­ní­mu na svě­tě poda­ři­lo usku­teč­nit let bez mezi­při­stá­ní z New Yorku do Paříže. V leta­dle, ze...

Autor: