Denní archiv Prosinec 15, 2017

0

Gayle Formanová - Znovu já

Maribeth Kleinová je úspěš­ná mat­ka, man­žel­ka a redak­tor­ka oblí­be­né­ho časo­pi­su. Kromě toho je taky per­fek­ci­o­nist­ka, kte­rá musí mít vše doko­na­le naplá­no­va­né, a jedi­né, čemu se věnu­je, jsou její povin­nos­ti. Její telo však nároč­né život­ní tem­po nezvlád­ne - a  dia­gnó­za zní: infarkt. Při násled­ném zota­vo­vá­ní pocho­pí, že musí změ­nit svůj život. Navzdory její­mu...

Autor:

ENSEMBLE BERLIN-PRAG

PŘEDSTAVÍ NOVÉ ALBUM V BERLÍNSKÉ FILHARMONII — Mezinárodní sou­bor Ensemble Berlin-Prag chys­tá na leden nové album, kte­ré bude obsa­ho­vat inte­grál­ní nahráv­ku šes­ti sonát ZWV 181 jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších skla­da­te­lů obdo­bí vrchol­né­ho baro­ka Jana Dismase ...

Autor:

HONZA KŘÍŽEK

Hudba jako pel­mel život­ních zážit­ků — Letošní pod­zim byl pro multiinstrumen­talistu, frontma­na Walk Choc Ice, dlou­ho­le­té­ho zpě­vá­ka Blue Effect a skla­da­te­le fil­mo­vé i scé­nic­ké hud­by Honzu Křížka obdo­bím, kdy s plnou pará­dou načal zbru­su novou kapi­to­lu. ...

Autor:

VOJTĚCH KOTEK

RUMCAJS JE HODNÝ PSANEC! — Okouzlující pří­běhy lou­pež­ní­ka Rumcajse napsa­né Václavem Čtvrtkem nače­tl před lety legen­dár­ní Karel Höger. K letoš­ní­mu 50. výro­čí od uve­de­ní těch­to pohá­dek v tele­viz­ním Večerníčku při­pra­vil Supraphon novou audi­ok­ni­hu. Je sest...

Autor: