Denní archiv Prosinec 14, 2017

0

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian Johnson, kte­rý v prů­bě­hu dokon­čo­vá­ní fil­mu dostal na sta­ros­ti i dal­ší tri­lo­gii fil­mů z pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré budou násle­do­vat po devá­tém díle za něko­lik...

Autor:

TĚŽKEJ POKONDR

OSLAVIL 21. NAROZENINY! — Těžkej Pokondr vel­ko­le­pě osla­vil 21. naro­ze­ni­ny v Sono Centru v Brně a ve Foru Karlín v Praze s jedi­neč­ný­mi hos­ty, pokřtil nové album a pře­vzal Zlatou des­ku!

Autor: