Měsíční archiv Prosinec 2017

0

FIFA 18 - CZECH LEAGUE PATCH 2017/18 (v1.01)

HET liga sezó­ny 17/18, včet­ně dre­sů pro sezó­nu 2017/2018 Liga mis­trů a Evr. liga má změ­ně­ná loga a reál­ná jmé­na První dva týmy jdou do LM Další dva týmy jdou do Evr. ligy Vítěz MOL Cup do sku­pin Evr. ligy Návod na insta­la­ci: ZDE Název sou­bo­ru Mega.nz Naše ulo­žiš­tě Patch ZDE ZDE Oprava...

Autor:
0

Přání k mání - 75 %

Albert žije se svou mamin­kou a tatín­kem v bytě, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná skla­diš­tě. Je to mož­ná tím, že jeho rodi­če se živí jako kou­zel­ní­ci, ilu­zi­o­nis­té. Pracují spo­lu dlou­ho a úspěš­ně, ale posled­ní dobou to mezi nimi tro­chu skří­pe. Maminka má totiž záli­bu v dob­rém jíd­le, a to se bohu­žel pro­je­vu­je na její posta­vě, a tím pádem...

Autor:
0

7 let den po dni s Lénou Brauner

V polo­vi­ně pro­sin­ce se v pod­zem­ním foyer praž­ské­ho Divadla Komedie usku­teč­nil křest kni­hy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá éte­ric­ky půso­bí­cí výtvar­ni­ce vytvo­ři­la na námět Ivany Auingerové kni­hu, kte­rá se pro mno­hé může stát oprav­do­vým pokla­dem pro ucho­vá­ní vzpo­mí­nek – deník, zachy­cu­jí­cí sedm let živo­ta. Lenka Brabcová, vnuč­ka legen­dár­ní­ho Majora...

Autor:
0

Ta třetí

„Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srd­ce nejas­ných a vzru­šu­jí­cích podo­ben­ství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o auto­ro­vi: Jaroslav Havlíček byl před­sta­vi­tel psy­cho­lo­gic­ké pró­zy v obdo­bí mezi vál­ka­mi. V roce 1915 musel naru­ko­vat a pak ode­šel nejdří­ve na rus­kou, poté ital­skou fron­tu. Po návra­tu z vál­ky pra­co­val v živ­nos­ten­ské ban­ce, kde se věno­val i lite­rár­ní...

Autor:
0

Kolo zázraků - 70 %

Tento nej­no­věj­ší film Woodyho Allena se ode­hrá­vá v 50. letech 20. sto­le­tí v zábav­ním par­ku na Comey Islandu. Do kulis pes­t­ro­ba­rev­ných atrak­cí spo­lu s pře­pl­ně­nou plá­ží zasa­dil Allen tra­gic­ký pří­běh zma­ře­ných život­ních šan­cí a nadě­jí. Z neu­tě­še­né­ho bytu, kte­rý je v budo­vě býva­lé­ho stra­ši­del­né­ho zám­ku, je výhled sice na kolo štěs­tí, ale štěs­tí je prá­vě to, co se...

Autor:

BRZOBOHATÝ & JANDOVÁ V NOVÉM KLIPU

JE TOHO MOC — Ondřej G. Brzobohatý s Martou Jandovou nato­či­li klip k due­tu „Je toho moc“. Písnička, kte­rou napsal Brzobohatý pro své nové album „Universum“, je reak­cí na sou­čas­né dění, ve kte­rém nás média zahl­cu­jí více či méně nepod­stat­ný­mi či strach v...

Autor:
Úspěšný rok pro Janáčkovu operu NdB

Úspěšný rok pro Janáčkovu operu NdB

Konec kalen­dář­ní­ho roku je nejen ve zna­me­ní před­vá­noč­ní­ho sho­nu, ale i bilan­co­vá­ní uply­nu­lých měsí­ců. Pro Janáčkovu ope­ru NdB je letoš­ní bilan­co­vá­ní radost­né, přes­to­že dru­hou polo­vi­nu roku nemá sou­bor k dis­po­zi­ci své domov­ské Janáčkovo diva­dlo....

Autor:
0

Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %

  Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili lite­ra­tu­ra s téma­ti­kou hra­ní video­her, se v posled­ních letech (nepře­kva­pi­vě) roz­má­há. Po skvos­tech jako Ready Player One, kte­rý v příš­tím roce vyjde také ve fil­mo­vé podo­bě, nebo Erebosu při­chá­zí Jiný svět od rus­ké­ho auto­ra Dmitrije Rusa. Velmi čti­vá a rych­le ply­nou­cí kni­ha vás vtáh­ne do blíz­ké budouc­nos­ti,...

Autor:

KOLEDY A VÁNOČNÍ PÍSNIČKY

NA SUPRAPHONLINE — Slovo kole­da pochá­zí z latin­ské­ho Calendae. Tak se říka­lo dnům, v nichž se sla­vil zim­ní slu­no­vrat, a to dáv­no před křes­ťan­stvím. Písně s vánoč­ní tema­ti­kou se už věky těší pří­z­ni poslu­cha­čů i tvůr­ců. A vzni­ka­jí i nové hity. Během slun...

Autor: