Denní archiv Listopad 22, 2017

Pozde0

Pozdě k ránu - Karel Hlaváček

Pár slov o auto­ro­vi: Karel Hlaváček tvo­řil v obdo­bí čes­ké deka­den­ce a byl před­sta­vi­tel čes­ké­ho sym­bo­lis­mu. Kromě toho, že byl bás­ník, výtvar­ně při­spí­val do časo­pi­su Moderní revue. Obsah: Sbírka melan­cho­lic­kých bás­ní. První dojmy: Kniha se mi ze začát­ku vel­mi líbi­la, pro­to­že jsem z toho cíti­la tako­vou tu melan­cho­lii, kte­rou mám v kni­hách vel­mi ráda. Avšak...

Autor:
PeknePodle0

Listování Pěkně podle abecedy

Jedná se o dět­skou nauč­nou kníž­ku, kte­rou napsal Zdeněk Železný. Kniha obsa­hu­je 80 stran. V kníž­ce nám autor při­blí­ží abe­ce­du, kte­rá je zákla­dem pro kaž­dé dítě. O ilu­stra­ci obráz­ků se posta­ral Karel Krabat. Jak už název kníž­ky napo­ví­dá, jejím obsa­hem je sna­ha nau­čit děti abe­ce­du. Každému pís­men­ku je zde věno­vá­na péče. Autor pís­me­na...

Autor:
bile vanoce0

Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé

V roce 2010 vyšlo prv­ní vánoč­ní album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sed­mi letech, pro­du­cent Petr Malásek zaran­žo­val novou sadu vánoč­ních a svá­teč­ních pís­ni­ček, a tak moh­la Lucie při­pra­vit svůj dru­hý vánoč­ní pozdrav, kte­rým potě­ší nejen své fanouš­ky, ale i kaž­dé­ho, kdo má rád pís­ně protka­né slav­nost­ní atmo­sfé­rou. Na albu...

Autor:
KnihaPohadek0

Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

Knížka Disney Junior - Zlatá kni­ha pohá­dek obsa­hu­je 320 stran. V kníž­ce nalez­ne­me pří­běhy z řady Disney Junior. Konkrétně jsou nám v kníž­ce nabíd­nu­ty pohád­ky od Sofie První, Doktorky Plyšákové, Minnie, Mickeyho klubí­ku a Jake a pirá­tů ze Země Nezemě. U Sofie První nalez­ne­me pohád­ky s názvy Amulet a hym­na a V krá­lov­ské pří­prav­ce. Dále se může­me těšit u Doktorky...

Autor: