Denní archiv Říjen 30, 2017

0150

Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

Také vám uče­ní slo­ví­ček při­pa­dá nud­né a neza­jí­ma­vé? Nesnášeli jste biflo­vá­ní slov­ní záso­by na hodi­ny cizí­ho jazy­ka? Tato nevšed­ní pub­li­ka­ce naru­ší veš­ke­ré před­sta­vy o uče­ní, jež se od této chví­le stá­vá zába­vou. Jakub Pok, lek­tor a zakla­da­tel Školy pamě­ti, vede něko­lik kur­zů, v nichž stu­den­ty učí osvěd­če­né pamě­ťo­vé tech­ni­ky. Způsoby efek­tiv­ní­ho zapa­ma­to­vá­ní se zabý­vá...

Autor: