Denní archiv Říjen 17, 2017

vlcsnap-2017-10-17-13h19m23s2630

Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl

Historie Kadeti ze 104. jed­not­ky absol­vu­jí zim­ní výcvik. Jeden po dru­hém při­chá­ze­jí zni­če­ní do cíle své tra­sy, kte­rou absol­vo­va­li ve sně­ho­vé váni­ci. Jenže se zjis­tí, že Christa, Ymir a Daz nedo­ra­zi­li. Christu vidě­li napo­sle­dy, když pomá­ha­la prá­vě Dazovi, kte­rý nezvlá­dal ces­tu. Eren se chce vydat spo­lu­žá­kům na pomoc, ale veli­te­lé oddí­lu to zaká­ží...

8 hlav šílenství_foto 30

Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou

Nový čes­ký film 8 hlav šílen­ství reži­sér­ky Marty Novákové (kte­rá debu­to­va­la v roce 2006 celo­ve­čer­ním hra­ným sním­kem Marta) roz­hod­ně není main­stre­a­mo­vou zába­vou pro kaž­dé­ho. I přes účast zpě­vač­ky Anety Langerové v hlav­ní roli jde totiž o veskr­ze autor­ské dílo, kte­ré se pokou­ší spe­ci­fic­kou for­mou nahléd­nout na život a dílo rus­ké bás­níř­ky Anny Alexandrovny Barkovové. Mladá...