Denní archiv Říjen 4, 2017

Blade20

Blade Runner 2049 - 95 %

Asi jsem fan­da sci-fi, že se mi mož­ná nepří­jem­ná budouc­nost líbí. Blade Runner ze začát­ku 80. let pova­žu­ji za dost dob­rý film, kte­rý nám uka­zu­je mož­nou budouc­nost. Nedám na něj dopus­tit. Mám doma pou­ze ori­gi­nál zně­ní a nene­chá­vám si jej kazit dabin­gem. Po dlou­hých 35 letech se pří­běh z mož­né nepří­jem­né budouc­nos­ti vra­cí....

ST030

Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %

Po dvou­díl­ném pilo­tu se vrhá­me do dal­ší­ho neko­neč­né­ho vesmí­ru. O dob, kdy se Spock dostal do alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru, už není vesmír tak svět­lý, jako kdy­si. Alternativní vesmír je tem­ný a doba před Kirkem je ješ­tě tem­něj­ší. Michael Burnham je prv­ní vzbou­řen­ky­ně Spojené fede­ra­ce pla­net, ale mís­to, aby svůj zadek necha­la ve věze­ní,...

Colorado0

Colorado Kid

Novela o 180 stra­nách vyprá­ví pří­běh tříčlen­né­ho novi­nářšké­ho týmu dení­ku Ostrovan. Vince a Dave, dva zku­še­ní žur­na­lis­té, kte­ří pra­cu­jí v obo­ru již dlou­há léta, vyprá­vě­jí stá­žist­ce Stephanie záha­du o tzv. Colorado Kidovi - člo­vě­ku, kte­rý se jed­no­ho dne zni­če­ho­nic obje­vil na plá­ži v Maine. Vince a Dave postup­ně odkrý­va­jí jed­not­li­vé čás­ti pří­bě­hu o tom­to záhad­ném muži a Stephanie si...