Denní archiv Září 24, 2017

Myty30

Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

Jako kdy­by se mno­ha fanouškům spl­nil se. A mož­ná je to slo­víč­ko „jako“ nad­by­teč­né. Fanouškům komik­su se v České repub­li­ce spl­nil sku­teč­ně jeden men­ší sen. Dostal se k nim tře­tí díl skvě­lé série „Mýty“. V roce 2009 vyšel dopo­sud posled­ní díl, kte­rý nesl název „Mýty 2: Farma zví­řat“. Od té doby to vypa­da­lo, že...

Myty20

Mýty 2: Farma zvířat - 65 %

Po prv­ním díle „Legendy v exi­lu“ při­šel poměr­ně logic­ky díl dru­hý, kte­rý nese název „Farma zví­řat“. Už samot­ný název napo­ví­dá, kde asi bude hlav­ní výcho­dis­ko toho­to pří­bě­hu, což je mož­ná i tro­chu kámen úra­zu. Samozřejmě, že je to reak­ce na Orwellovu „Farmu zví­řat“ a je to reak­ce poměr­ně oso­bi­tá, kte­rá se nám tro­chu...

Myty0

Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %

Pokud si to dob­ře pama­tu­ji, tak „Legendy v exi­lu“ jsem četl popr­vé vel­mi brzy poté, co byly vydá­ny nakla­da­tel­stvím Netopejr. To vyda­lo ješ­tě dru­hý díl, ale na něja­kou dobu se série odml­če­la, dokud se jí necho­pi­lo nakla­da­tel­ství Crew, kte­ré zajiš­ťu­je, že tahle skvě­lá série dál vychá­zí. Když jsem „Legendy v exi­lu“ četl...