Denní archiv Září 14, 2017

Rick a Morty_040

Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé

Co zača­lo jako krát­ká paro­die na sérii fil­mů Návrat do budouc­nos­ti, se postup­ně pře­ro­di­lo v jeden z neji­ko­nič­těj­ších ani­mo­va­ných pořa­dů toho­to sto­le­tí. Prima Comedy Central již ten­to pátek při­ná­ší čes­kou tele­viz­ní pre­mi­é­ru seri­á­lu Rick a Morty.  Animovaný seri­ál Rick and Morty sle­du­je šíle­né pří­ho­dy nála­do­vé­ho cynic­ké­ho věd­ce Ricka Sancheze, kte­rý má sklo­ny k alko­ho­lis­mu...

Franklin0

Projekt 100 - Franklin J. Schaffner (1920–1989)

Syn ame­ric­kých misi­o­ná­řů se naro­dil v Tokiu, kde také pro­žil dět­ství. Následně se jeho rodi­na pře­stě­ho­va­la zpět do USA, kde Schaffner vystu­do­val střed­ní ško­lu a poté prá­va na Columbia University v New Yorku. Jeho stu­di­um však bylo pře­ru­še­no 2. svě­to­vou vál­kou, do kte­ré byl povo­lán. Jako mari­ňák slou­žil nejdří­ve v Evropě a sever­ní Africe, na posled­ní...

PlanetOpic0

Projekt 100 - Planeta opic - O filmu

Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v bran­ži nováč­kem. Předtím než 20th Century Fox pře­svěd­čil, aby film zafi­nan­co­va­li, pro­du­ko­val jen dva fil­my. Získat si důvě­ru vel­ké­ho stu­dia zpo­čát­ku neby­lo snad­né. Během 50. let minu­lé­ho sto­le­tí se zaži­la před­sta­va, že fil­my s opi­ce­mi jsou níz­ko­roz­počto­vé béč­ko­vé sním­ky urče­né pře­de­vším k poba­ve­ní, niko­li ale­go­ric­ké­mu zob­ra­ze­ní závaž­ných...

Wach0

Projekt 100 - Larry (Lana) Wachowski a Andy (Lilly) Wachowski

Sourozenci Larry (*1965) a Andy (*1967) Wachowští se naro­di­li a vyrůs­ta­li v Chicagu v ame­ric­kém stá­tě Illinois. Již v mla­dém věku zača­li spo­leč­ně tvo­řit komiksy. Když poz­dě­ji oba opus­ti­li před dokon­če­ním uni­ver­zi­tu, živi­li se sta­veb­ní­mi pra­ce­mi, ale také psa­ním komik­sů pro vyda­va­tel­ství Marvel Comics, Razorline Imprint či Epic Comics. Jak uvi­dí­me, komik­so­vá este­ti­ka měla na jejich...

Martrix0

Projekt 100 - Matrix - O filmu

Vše zača­lo schůzkou se stu­di­em Warner Bros., během níž sou­ro­zen­ci Wachowští pre­zen­to­va­li svůj scé­nář k fil­mu Nájemní vra­zi. Studio se roz­hod­lo scé­nář zakou­pit a do balíč­ku při­dat ješ­tě dal­ší dva pro­jek­ty, při­čemž jed­ním z nich byl Matrix. Po úspě­chu Nájemných vra­hů poprosi­li Wachowští WB o svo­le­ní k režii Matrixu. Studio se nej­pr­ve zdrá­ha­lo svě­řit pro­jekt s roz­poč­tem...

Melies0

Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938)

Méliès se naro­dil roku 1861 do rodi­ny boha­té­ho továr­ní­ka vyrá­bě­jí­cí­ho obuv. Již během mlá­dí se u něj zača­lo pro­je­vo­vat jis­té nadá­ní pro výtvar­né umě­ní. Když jej otec vyslal do Anglie vyu­čit se obchod­ní­kem, Méliès zde obje­vil pro­slu­lá eska­mo­tér­ská diva­dla a začal roz­ví­jet svou vášeň pro kouz­la a tri­ky. Po návra­tu do Francie začal vystu­po­vat...

Cesta0

Projekt 100 - Cesta na Měsíc - O filmu

„Tento kou­sek není z mých nej­lep­ších, ale i po tři­ce­tii letech se o něm stá­le hovo­ří! Zanechal ohrom­nou vzpo­mín­ku, je prv­ním své­ho dru­hu. Stručně řeče­no, pova­žu­jí ho za moje mis­trov­ské dílo – nezbý­vá mi než sklo­nit hla­vu.“ Citace z Histoire com­parée du ciné­ma, sv. 2, op. cit., str. 448. Motivaci, kte­rá ho ved­la k nato­če­ní film, popsal...

Terry0

Projekt 100 - Terry Gilliam (1940)

Gilliam se naro­dil v pro­tes­tant­ské rodi­ně v Minnesotě ve Spojených stá­tech. „Chceteli si před­sta­vit mé dět­ství, sta­čí, když si vzpo­me­ne­te na Toma Sawyera a Hucka Finna,“ říká s obli­bou. V dět­ství na roz­voj jeho před­sta­vi­vos­ti moc­ně zapů­so­bi­lo roz­hla­so­vé vysí­lá­ní, kte­ré od poslu­cha­čů vyža­do­va­lo, aby zapo­ji­li fan­ta­zii a domýš­le­li si vizu­ál­ní strán­ku pří­bě­hů. Ostatně, mlu­ví­me­li o půso­be­ní roz­hla­so­vé­ho...

Brasil0

Projekt 100 - Brazil - O filmu

Gilliam sepsal prv­ní ver­zi deva­de­sá­tistrán­ko­vé­ho scé­ná­ře již na kon­ci 70. let minu­lé­ho sto­le­tí. V prů­bě­hu lite­rár­ní­ho vývo­je spo­lu­pra­co­val postup­ně se dvě­ma sce­náris­ty. Prvním z nich byl zná­mý autor diva­del­ních her Tom Stoppard. Gilliamovou sil­nou strán­kou byla vždy vizu­ál­ní před­sta­vi­vost a od spo­lu­prá­ce se Stoppardem si sli­bo­val, že se poda­ří dotáh­nout dra­ma­tic­kou linii pří­bě­hu a dia­lo­gy....

images0

Shingeki no Kyojin - 95%

Slyšela a čet­la jsem něko­lik názo­rů, že prv­ních pár dílů se musí pře­tr­pět, a plně s nimi sou­hla­sím. Příběh mě začal pořád­ně zají­mat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo má na sle­do­vá­ní seri­á­lu zálusk, ale prv­ní epi­zo­da ho odra­dí, dopo­ru­ču­ji vytr­vat, sto­jí to za to. Ještě jsem se...