Denní archiv Září 2, 2017

LesDuch0

Evil Dead (2013) - 75% krvavého „zla“ (horror)

Zná někdo Evil Dead z roku 1981, slav­ný kul­ťák, kte­rý tady běžel „na tajňač­ku“ na VHS_kách a shá­něl se na tak­zva­ném „blešá­ku“ pod názvy, jako „Duch lesa“, „Lesní duch“, „Chata“ a podob­ně? No tak pokud tenhle majstrštyk zná­te, pak násle­du­jí­cí recen­ze je urče­na vám. A vy ostat­ní ber­te tuhle recen­zi něco jako upou­táv­ku na...

Oko0

Boží oko

Thriller, u kte­ré­ho bude­te ze srd­ce dou­fat, že ani polo­vi­na z toho, co čte­te, není zalo­že­na na prav­dě. Samozřejmě, tato kni­ha je fik­ce a autor na to pocho­pi­tel­ně hned na začát­ku upo­zor­ňu­je, nicmé­ně na kon­ci kni­hy záro­veň vyjá­d­ří své osob­ní pře­svěd­če­ní, že je veli­ce prav­dě­po­dob­né, že podob­né vlád­ní prak­ti­ky nemu­sí být až tak...

enneagram-obalka_web0

Enneagram, kniha a metoda, která vám ukáže vaše slabá místa. I ta silná!

Devět typů osob­nos­ti. Každá rea­gu­je jinak, kaž­dá se cho­vá jinak, kaž­dá pro­ží­vá  jinak. Jste per­fek­ci­o­na­lis­ta, požit­kář nebo indi­vi­du­a­lis­ta? Podle jed­no­du­ché­ho tes­tu zís­ká­te v enne­agra­mu před­sta­vu o svém typu osob­nos­ti, o tom, k jaké­mu typu pře­mýš­le­ní, jed­ná­ní a cho­vá­ní máte sklon. Trochu to při­po­mí­ná cha­rak­te­ris­tic­ky dob­rých ast­ro­lo­gic­kých roz­bo­rů. Jen je tu méně typů, o to důraz­ně­ji a do...

Brabec0

Vladimír Brabec

Vladimír Brabec (15. květ­na 1934 Praha – 1. září 2017 Nová Ves pod Pleší) byl čes­ký herec.