Měsíční archiv Květen 2017

WonderNahl0

Wonder Woman - 55 %

Když se v roce 1941 obje­vil prv­ní komik­so­vý pří­běh o bojov­né a nezá­vis­lé Amazonce, svět se zmí­tal ve váleč­ném kon­flik­tu. Autorem komik­so­vé­ho pří­bě­hu byl psy­cho­log a scé­náris­ta William Moulton Marston. Vybavil báj­nou hrdin­ku schop­nost­mi, kte­ré jsou vlast­ní jen bož­ským bytos­tem, a posí­lá jí do vál­ky pro­ti nacis­mu. Diana z Themysciry nebo také Diana Prince si zís­ka­la...

Autor:
DSC_51430

Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

S naši­mi part­ne­ry vyhla­šu­je­me novou sou­těž o 4 DVD Pirátů z Karibiku (Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže, Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta a Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na) a 5x tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.

Autor:
Watch Dogs 20

Watch Dogs 2

Díky nové­mu part­ne­ro­vi Key4you.cz jsme zís­ka­li klí­če her k recen­zi. První recen­zo­va­nou hrou bude rok sta­rá hra Watch Dogs 2.

Autor:
Dívka v modrém plášti1

Dívka v modrém plášti

Píše se rok 1943. V Amsterdamu oku­po­va­ném nacis­ty vlád­ne pří­dě­lo­vý sys­tém. Mladá Hanneke však na čer­ném trhu doká­že sehnat vět­ši­nu věcí, kte­ré lidé potře­bu­jí. Při jed­né z doná­šek ji její pra­vi­del­ná zákaz­ni­ce požá­dá o pomoc.

Autor:
Bez srdce0

Marissa Meyerová: Bez srdce

Předtím, než se sta­la Srdcovou krá­lov­nou, byla jen oby­čej­nou dív­kou, kte­rá tou­ži­la po vlast­ním pekař­ství, nezá­vis­los­ti a lás­ce. To, co se ode­hrá­lo před slav­ným pří­bě­hem Alenky v Říší divů a za Zrcadlem, napsa­la Marissa Meyerová, autor­ka oblí­be­ných Měsíčních kro­nik.

Autor:
MrazivOhen0

Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů

Autorka kni­hy Amanda Hockingová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka fan­ta­sy roman­ti­ky pro mla­dé. Na začát­ku své kari­é­ry, co by spi­so­va­tel­ky, si kni­hy vydá­va­la na své na vlast­ní nákla­dy, což je v sou­čas­né době chvá­ly­hod­né, že se doká­za­la udr­žet na trhu. Mladá talen­to­va­ná spi­so­va­tel­ka vyda­la již 17 romá­nů, mezi ně pat­ři i před­cho­zí tři díly...

Autor:
Adobe Illustrator1

Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz

Oficiální výu­ko­vé kur­zy z díl­ny Adobe Systems jsou svě­to­vě nej­pro­dá­va­něj­ší­mi učeb­ni­ce­mi pro výu­ku soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Adobe. Pomohou vám poznat pro­stře­dí pro­gra­mů a nau­čit se s nimi pra­co­vat. Adobe Illustrator CC, nej­no­věj­ší pří­růs­tek v téhle sérii, vás nau­čí, jak zachá­zet se stej­no­jmen­ným pro­gra­mem.

Autor:
Ženy, které čtou, jsou nebezpečné0

Ženy, které čtou, jsou nebezpečné

Schopnost číst a mož­nost číst téměř coko­li a kde­ko­li dnes pova­žu­je mno­ho čte­ná­řek za tak samo­zřej­mou, že si mno­ho z nás nedo­ká­že před­sta­vit, že tomu vždy tak neby­lo. Ženy, kte­ré čtou, inspi­ru­jí uměl­ce Stefan Bollman se ve své obra­zo­vé his­to­rii čte­ní zamě­řil prá­vě na ženy. Na více než pade­sá­ti vybra­ných děl pochá­ze­jí­cí ze všech umě­lec­kých...

Autor:
Ghost011

Ghost in the Shell - 95 %

Tak prv­ně recen­zu­ji japon­ský komiks. Trocha je to těž­ší číst, než kla­sic­ký komik­so­vý sešit z Evropy nebo Ameriky. Je to hlav­ně kvů­li tomu, že čes­ký pře­klad dodr­žu­je japon­ský styl čte­ní, a tak pro čes­ké čte­ná­ře se vlast­ně čte odza­du, od kon­ce , od posled­ní strán­ky, smě­rem zpra­va dole­va.  Proto je ihned na...

Autor:
big_rude-paprsky-severniho-slunce-dXz-2202800

Rudé paprsky severního slunce - kniha

Michal je úpl­ně oby­čej­ný nor­mál­ní muž ve stá­le ješ­tě mla­dém věku, kte­rý žije na prv­ní pohled ve spo­řá­da­ném man­žel­ství a Monikou, kde je i jed­no dospí­va­jí­cí dítě – pat­nác­ti­le­tá dce­ra Petra, při­čemž má i dobrou prá­ci ve vědec­kém sek­to­ru. Měl by cel­kem nor­mál­ní život, kdy­by se čas od času neschá­zel se svo­jí dej­me...

Autor:
PrazdninovyDenik0

Můj prázdninový deník

„Toto je deník na ty nej­lep­ší, nej­ú­žas­něj­ší, nej­dob­ro­druž­něj­ší prázd­ni­ny v roce…“, hlá­sá úvod­ní list bro­žo­va­né kníž­ky z tvor­by Silke Schmidtové. Takřka pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tá němec­ká autor­ka je uměl­ky­ně, výtvar­ni­ce, ilu­strá­tor­ka a mat­ka dvou dcer. Právě to se v dob­rém slo­va smys­lu „pode­psa­lo“ na jejím nej­no­věj­ším díle – prázd­ni­no­vém dení­ku pro děv­ča­ta. Silke Schmidtová nejen dob­ře, ale hlav­ně...

Autor:
Vegetarianske-dobroty-box-na-web - kopie0

36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

Slibuju na vlast­ní kožich!  Třicet šest recep­tů, kte­ré kva­lit­ně polo­ží zákla­dy tvůr­čí a inspi­ru­jí­cí vege­ta­ri­án­ské kuchy­ně. Které oži­ví jakou­ko­liv kuchy­ni, něja­kým vege­ta­ri­án­stvím mož­ná ani netře­ba se ohá­nět. Kombinace a nové nápa­dy k těm­to recep­tům může­te mít jaké­ko­liv – klid­ně i maso­vé. Snad jen pozor, roz­ml­san­ci se sta­nou ješ­tě roz­ml­sa­něj­ší­mi! A že fan­ta­zie je prá­vě...

Autor:
Koruna1

Princezna má pouze jedno srdce

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce a Eadlyn zjis­ti­la, že jí na nek­te­rých z nich zača­lo zále­žet. Soutěž stá­le pokra­ču­je a prin­cez­na se musí roz­hod­nout, komu dá nejen svou ruku,...

Autor: